Založ si blog

Otvorený list Matúšovi Marcinovi

Nasledovné je emailový list, ktorý som napísal Matúšovi Marcinovi, takzvanému exorcistovi, ktorý je verejne známy na internete:

“ Zdravím,

Pán Matúš Marcin, rád by som vám povedal, že ste sa dopustili niekoľko očividných heréz počas svojho kázania a nie ste katolíkom,
preto odo mňa nečakajte, že vás budem nazývať otec. Lebo aj taký Luther bol katolíkmi oslovovaný len pán Luther. Ja som tradičný katolík, sedesvakantista, odmietam falošný ekumenizmus a sektu II. vatikánskeho koncilu. Posledný pápež bol Pius XII. Pozrite si vatikankatolicky.com, stránku Bratov Dimondových z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny.

Vaše herézy a škandálózne vyjadrenia:

Tak najprv teda povyberám zopár pasáži z nasledujúceho videa: https://www.youtube.com/watch?v=2PrVqlAkg6M

1.) Pred schránkou s Ježišom ste vyvolali skazonostné a znesväcujúce meno ‚Mohammed‘, keď ste povedal, že

„nejde hora k Mohammedovi, ale Mohammed k hore“ (čas: 1:16:55), prirovnávajúc seba samého v situácii, keď chodíte za druhými ľudmi.

Toto je poburujúce. Kňaza Katolíckej Cirkvi by ani nenapadlo, že sa porovná s Mohammedom. Kňaz je „in persona Christi“,
t. j. reprezentuje Krista na zemi, je jeho zástupcom na zemi, ktorý vykonáva obety Bohu. Toto je maximálna možná urážka kňazkému povolaniu, aké ste
mohli dať. A ak ste to mysleli iba z vtipu, tak to je veľmi nechutný vtip a minimálne je to smrteľný hriech – je to rúhanie sa, je to škandál.

Pápež Klement V., Viennský koncil, 1311-1312: „Je to urážkou pre sväté meno a potupou kresťanskej viery, že v istých častiach sveta podliehajúcich kresťanským princom, kde žijú Saracéni [t. j. vyznávači islamu, tiež nazývaní moslimovia], niekedy odlúčene, niekedy premiešaní s kresťanmi, sa saracénski kňazi, bežne nazývaní Zabazala, vo svojich chrámoch alebo mešitách, v ktorých sa stretávajú Saracéni, aby uctievali neverca Mohameda, každý deň v určité hodiny z vysokopostaveného miesta hlasito vzývajú a velebia jeho meno… Toto prináša zlú povesť na našu vieru a vyvoláva veľké pohoršenie u veriacich. Tieto praktiky nemožno tolerovať bez podrážďovania božskej velebnosti. Preto so schválením posvätného koncilu odteraz v kresťanských krajinách takéto praktiky prísne zakazujeme. Nariaďujeme katolíckym princom, jednému a všetkým, … Oni majú tento priestupok zo svojich území spoločne odstrániť a postarať sa, aby ho odstránili ich poddaní, aby týmto získali odmenu večného šťastia. Oni majú výslovne zakázať verejné vzývanie svätokrádežného mena Mohameda… Tí, čo sa opovažujú konať inak, majú byť princmi za svoju neúctivosť tak potrestaní, aby boli ostatní od takej trúfalosti odradení.“

Zdroj: https://vatikankatolicky.com/proti-islamu/

2.) V čase 1:18:19 ste povedal, že pravoslávne cirkvi sú všeobecné (slovo katolícky znamená všeobecný). Toto je očividná heréza. Odmietate mnoho dogiem Cirkvi týmto vyjadrením, najmä však, že schizmatici sú mimo Cirkvi a odmietate takisto dogmu „mimo Cirkvi nieto spása“. Za toto sa nebojím povedať, že ste notorický heretik.

Pápež sv. Gregor Veľký, citovaný v Summo Iugiter Studio, 590-604: „Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné uctievať Boha pravdivo, iba v nej, a deklaruje, že tí, čo sú mimo nej, nebudú spasení.“

Pápež Eugen IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i židia alebo i heretici a schizmatici nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí, čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse, postia sa, dávajú milodary a robia iné pietne činy a praktiky kresťanskej milície produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

3.) V čase 2:55 ste podporili Medžugorie. Vás ako kňaza (myslím, keby ste bol pravým kňazom) by práveže malo zaújmať, že či je Medžugorie pravé. Vôbec ste si nesplnili svoju úlohu. Tu je to, čo učí „vizionárka“ z Medžugoria:

„Madona vždy prízvukuje, že Boh je len jeden a že ľudia si vynútili neprirodzené rozdelenie. Človek nemôže skutočne veriť, byť pravým kresťanom, ak nemá úctu aj k iným náboženstvám.“ [1] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová

https://vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/

Toto je odpadlíctvo (v tom falošnom zjavení) a takéto zjavenie musí byť odsúdené ako falošné zjavenie, ako zjavenie od Diabla.

4.) Ďalej, Faustína nám tiež priniesla falošné zjavenie. Tu je k tomu popísané viac: https://vaticancatholic.com/sr-faustina-divine-mercy-chaplet/

5.) Litmanová je falošné zjavenie:

 

9. júla 1995


Moje drahé deti!Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.
Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás!“

Toto je antikrist. Tu je vsunuté to, že aby sme videli samých seba ako Boha. Odkaz: https://litmanova.info/1995.htm

6.) Charizmatici nie sú kresťania. Charizmatici majú falošné sviatosti, ako napr. „krst Duchom Svätým“. Takisto charizmatici inklinujú ku horde protestantským bludom. Viac tuná: https://vaticancatholic.com/ewtn/

Ďalej, v nasledujúcom videu ste povedali [ video:https://www.youtube.com/watch?v=gy1rPMsDIyI ]:

 

(8:30) „… pomodlili sme sa, aj za to, že by dieťatko, toto potratené, bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Dala na svätú omšu, aby bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Démon od nej odišiel.“

Toto je jasné odmietnutie nevyhnutnosti krstu pre spásu. Obaja ste sa poddali Diablovi. Vy aj tá dotyčná, a tá dotyčná spáchala takisto svätokrádež.

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.

Svätý Augustín (415): Ktokoľvek, kto by povedal, že nemluvňatá, ktoré zídu zo života bez účasti na sviatosti [krstu], by mali byť urobené živé v Kristovi, ide skutočne proti kázaniu onoho apoštola a zavrhuje celú Cirkev…“

Pápež Pius XI., Quas Primas (# 15), 11. december 1925: „Toto kráľovstvo je v Evanjeliách vskutku predstavené ako také, do ktorého sa ľudia pripravujú vstúpiť konaním pokánia; ďalej doň nemôžu vstúpiť inak ako skrze vieru a krst, ktorý je síce vonkajším obradom, ale značí a učiňuje vnútornú obnovu.“

Viac tuná: https://vatikankatolicky.com/sviatost-krstu-nevyhnutna-k-spase/

Tu v tomto videu [https://youtu.be/iItblP2FK0w?t=1558] v čase 25:58+ ste navádzal na svätokrádež a verejne ste spáchali kacírstvo. Potratené deti idú do pekla naveky, to je neomylné učenie Katolíckej Cirkvi, viac tuná: https://vatikankatolicky.com/potratene-deti-krst/

Inde ste povedal, že Mel Gibson je kresťan. Nie, nie je. Tu je viac k tomu: https://vaticancatholic.com/mel-gibsons-scandal-heresy-jews/

Ďalej, spoločne ste sa modlili s Mariánom Kuffom, ktorý je očividným heretikom. Viac o ňom tuná: https://sedevacantista.blog.pravda.sk/2020/02/22/otec-marian-kuffa-heretik/

Sedeli ste v pokoji a s kľudom, keď rozprával, že liberáli sú naši bratia (heréza). Dôkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ysrGVe7J1oY čas 43:00.
46:15 vo videu povedal, že liberáli nie sú naši nepriatelia – heréza!

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 16), 29. jún 1896: „Kiež by však sami uvážili a presvedčili sa o tom, že sa nijako nemôžu počítať medzi Božie deti, ak neprijmú Ježiša Krista za Brata a Cirkev za Matku.“

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#22), 5. máj 1824: „S odkazom na tieto slová, sv. Augustín hovorí: „Ktokoľvek je bez Cirkvi nebude započítaný medzi synov, a ktokoľvek nechce mať Cirkev za matku, nebude mať Boha za otca.“

Ak nekonvertujete na katolícku vieru, tak isto skončíte v pekle a nezachránite si dušu. A inak je jedno koľko zázrakov vykonáte, alebo ste vykonali.
Na vás platí nasledovné: „Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“ (Matúš 7:22-23).

Čiňte pokánie, zrieknite sa heréz a dajte to verejne najavo vedieť, že nie ste katolík.

S pozdravom

Kristián Keller“

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod)

16.09.2021

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod) Toto je prezatial iba úvodný článok, kde spomeniem Františkové najhlavnejšie herézy, kacírstva a odpadlíctva počas toho ako bol na Slovensku. Na rozanalyzovanie všetkých jeho heréz by trebalo množstvo času, a skutočne by z toho mohol byť celovečerný dokumentárny film, ak by som sa mal podujať k tomu, zhrnúť [...]

Mimoriadna správa: František na stetnutí so Židmi popiera Ježiša Krista

14.09.2021

František sa modlí so Židmi, Bratislava, 13. september 2021. (Zdroj: AP Photo/ Gregorio Borgia) František na Rybnom námestí na stretuntí so židovskou komunitou, 13. september 2021: „Vďaka za vaše milé slová privítania a svedectvá, ktoré ste ponúkli. Prišiel som ako pútnik, navštíviť toto miesto a byť ním dojatý. Toto námestie je vysoko významné miesto pre vašu [...]

Retrakcie Kristian Keller

08.09.2021

Na začiatku roka 2019 som sa dopracoval k stránke vaticancatholic.com. Do tej doby som písal články pre Slobodný Výber, Konzervatívny Výber a Hlavné Správy. V tomto článku pre Slobodný Výber som napísal mnoho chýb: https://slobodnyvyber.sk/kristian-keller-vatikan-ii-kopa-poloprav-a-lzi-cast-1-islam/ Písal som: „… Keďže majú ducha antikrista v úplnom vnútri [...]

odpadky, vrecia, skládka

Bratislava si bude odpad triediť sama. Vallo zaplatil Vassal EKO 3,9 milióna eur

20.09.2021 23:26

Hlavné mesto vypovedalo zmluvu platnú do júla 2022.

bundestag

Týždeň do nemeckých volieb: Konzervatívci sa doťahujú na SPD

20.09.2021 23:08

Väčšinu by podľa prieskumu získali štyri možné koalície.

Ján Babjak

Pri návšteve pápeža sa covidom nakazil arcibiskup

20.09.2021 22:14

Babjak má len mierne príznaky choroby.

Boris Kollár

Koalícia ide ďalej v pôvodnom zložení. Teda s Kollárom

20.09.2021 21:32, aktualizované: 23:40

Na koaličnej rade sme konštruktívne spolupracovali v pôvodnom zložení, uviedla Zemanová.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 46
Celková čítanosť: 88850x
Priemerná čítanosť článkov: 1932x

Autor blogu