Založ si blog

Otvorený list Matúšovi Marcinovi

Nasledovné je emailový list, ktorý som napísal Matúšovi Marcinovi, takzvanému exorcistovi, ktorý je verejne známy na internete:

“ Zdravím,

Pán Matúš Marcin, rád by som vám povedal, že ste sa dopustili niekoľko očividných heréz počas svojho kázania a nie ste katolíkom,
preto odo mňa nečakajte, že vás budem nazývať otec. Lebo aj taký Luther bol katolíkmi oslovovaný len pán Luther. Ja som tradičný katolík, sedesvakantista, odmietam falošný ekumenizmus a sektu II. vatikánskeho koncilu. Posledný pápež bol Pius XII. Pozrite si vatikankatolicky.com, stránku Bratov Dimondových z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny.

Vaše herézy a škandálózne vyjadrenia:

Tak najprv teda povyberám zopár pasáži z nasledujúceho videa: https://www.youtube.com/watch?v=2PrVqlAkg6M

1.) Pred schránkou s Ježišom ste vyvolali skazonostné a znesväcujúce meno ‚Mohammed‘, keď ste povedal, že

„nejde hora k Mohammedovi, ale Mohammed k hore“ (čas: 1:16:55), prirovnávajúc seba samého v situácii, keď chodíte za druhými ľudmi.

Toto je poburujúce. Kňaza Katolíckej Cirkvi by ani nenapadlo, že sa porovná s Mohammedom. Kňaz je „in persona Christi“,
t. j. reprezentuje Krista na zemi, je jeho zástupcom na zemi, ktorý vykonáva obety Bohu. Toto je maximálna možná urážka kňazkému povolaniu, aké ste
mohli dať. A ak ste to mysleli iba z vtipu, tak to je veľmi nechutný vtip a minimálne je to smrteľný hriech – je to rúhanie sa, je to škandál.

Pápež Klement V., Viennský koncil, 1311-1312: „Je to urážkou pre sväté meno a potupou kresťanskej viery, že v istých častiach sveta podliehajúcich kresťanským princom, kde žijú Saracéni [t. j. vyznávači islamu, tiež nazývaní moslimovia], niekedy odlúčene, niekedy premiešaní s kresťanmi, sa saracénski kňazi, bežne nazývaní Zabazala, vo svojich chrámoch alebo mešitách, v ktorých sa stretávajú Saracéni, aby uctievali neverca Mohameda, každý deň v určité hodiny z vysokopostaveného miesta hlasito vzývajú a velebia jeho meno… Toto prináša zlú povesť na našu vieru a vyvoláva veľké pohoršenie u veriacich. Tieto praktiky nemožno tolerovať bez podrážďovania božskej velebnosti. Preto so schválením posvätného koncilu odteraz v kresťanských krajinách takéto praktiky prísne zakazujeme. Nariaďujeme katolíckym princom, jednému a všetkým, … Oni majú tento priestupok zo svojich území spoločne odstrániť a postarať sa, aby ho odstránili ich poddaní, aby týmto získali odmenu večného šťastia. Oni majú výslovne zakázať verejné vzývanie svätokrádežného mena Mohameda… Tí, čo sa opovažujú konať inak, majú byť princmi za svoju neúctivosť tak potrestaní, aby boli ostatní od takej trúfalosti odradení.“

Zdroj: https://vatikankatolicky.com/proti-islamu/

2.) V čase 1:18:19 ste povedal, že pravoslávne cirkvi sú všeobecné (slovo katolícky znamená všeobecný). Toto je očividná heréza. Odmietate mnoho dogiem Cirkvi týmto vyjadrením, najmä však, že schizmatici sú mimo Cirkvi a odmietate takisto dogmu „mimo Cirkvi nieto spása“. Za toto sa nebojím povedať, že ste notorický heretik.

Pápež sv. Gregor Veľký, citovaný v Summo Iugiter Studio, 590-604: „Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné uctievať Boha pravdivo, iba v nej, a deklaruje, že tí, čo sú mimo nej, nebudú spasení.“

Pápež Eugen IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i židia alebo i heretici a schizmatici nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí, čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse, postia sa, dávajú milodary a robia iné pietne činy a praktiky kresťanskej milície produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

3.) V čase 2:55 ste podporili Medžugorie. Vás ako kňaza (myslím, keby ste bol pravým kňazom) by práveže malo zaújmať, že či je Medžugorie pravé. Vôbec ste si nesplnili svoju úlohu. Tu je to, čo učí „vizionárka“ z Medžugoria:

„Madona vždy prízvukuje, že Boh je len jeden a že ľudia si vynútili neprirodzené rozdelenie. Človek nemôže skutočne veriť, byť pravým kresťanom, ak nemá úctu aj k iným náboženstvám.“ [1] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová

https://vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/

Toto je odpadlíctvo (v tom falošnom zjavení) a takéto zjavenie musí byť odsúdené ako falošné zjavenie, ako zjavenie od Diabla.

4.) Ďalej, Faustína nám tiež priniesla falošné zjavenie. Tu je k tomu popísané viac: https://vaticancatholic.com/sr-faustina-divine-mercy-chaplet/

5.) Litmanová je falošné zjavenie:

 

9. júla 1995


Moje drahé deti!Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.
Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás!“

Toto je antikrist. Tu je vsunuté to, že aby sme videli samých seba ako Boha. Odkaz: https://litmanova.info/1995.htm

6.) Charizmatici nie sú kresťania. Charizmatici majú falošné sviatosti, ako napr. „krst Duchom Svätým“. Takisto charizmatici inklinujú ku horde protestantským bludom. Viac tuná: https://vaticancatholic.com/ewtn/

Ďalej, v nasledujúcom videu ste povedali [ video:https://www.youtube.com/watch?v=gy1rPMsDIyI ]:

 

(8:30) „… pomodlili sme sa, aj za to, že by dieťatko, toto potratené, bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Dala na svätú omšu, aby bolo prijaté do Božieho Kráľovstva. Démon od nej odišiel.“

Toto je jasné odmietnutie nevyhnutnosti krstu pre spásu. Obaja ste sa poddali Diablovi. Vy aj tá dotyčná, a tá dotyčná spáchala takisto svätokrádež.

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.

Svätý Augustín (415): Ktokoľvek, kto by povedal, že nemluvňatá, ktoré zídu zo života bez účasti na sviatosti [krstu], by mali byť urobené živé v Kristovi, ide skutočne proti kázaniu onoho apoštola a zavrhuje celú Cirkev…“

Pápež Pius XI., Quas Primas (# 15), 11. december 1925: „Toto kráľovstvo je v Evanjeliách vskutku predstavené ako také, do ktorého sa ľudia pripravujú vstúpiť konaním pokánia; ďalej doň nemôžu vstúpiť inak ako skrze vieru a krst, ktorý je síce vonkajším obradom, ale značí a učiňuje vnútornú obnovu.“

Viac tuná: https://vatikankatolicky.com/sviatost-krstu-nevyhnutna-k-spase/

Tu v tomto videu [https://youtu.be/iItblP2FK0w?t=1558] v čase 25:58+ ste navádzal na svätokrádež a verejne ste spáchali kacírstvo. Potratené deti idú do pekla naveky, to je neomylné učenie Katolíckej Cirkvi, viac tuná: https://vatikankatolicky.com/potratene-deti-krst/

Inde ste povedal, že Mel Gibson je kresťan. Nie, nie je. Tu je viac k tomu: https://vaticancatholic.com/mel-gibsons-scandal-heresy-jews/

Ďalej, spoločne ste sa modlili s Mariánom Kuffom, ktorý je očividným heretikom. Viac o ňom tuná: https://sedevacantista.blog.pravda.sk/2020/02/22/otec-marian-kuffa-heretik/

Sedeli ste v pokoji a s kľudom, keď rozprával, že liberáli sú naši bratia (heréza). Dôkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ysrGVe7J1oY čas 43:00.
46:15 vo videu povedal, že liberáli nie sú naši nepriatelia – heréza!

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 16), 29. jún 1896: „Kiež by však sami uvážili a presvedčili sa o tom, že sa nijako nemôžu počítať medzi Božie deti, ak neprijmú Ježiša Krista za Brata a Cirkev za Matku.“

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#22), 5. máj 1824: „S odkazom na tieto slová, sv. Augustín hovorí: „Ktokoľvek je bez Cirkvi nebude započítaný medzi synov, a ktokoľvek nechce mať Cirkev za matku, nebude mať Boha za otca.“

Ak nekonvertujete na katolícku vieru, tak isto skončíte v pekle a nezachránite si dušu. A inak je jedno koľko zázrakov vykonáte, alebo ste vykonali.
Na vás platí nasledovné: „Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“ (Matúš 7:22-23).

Čiňte pokánie, zrieknite sa heréz a dajte to verejne najavo vedieť, že nie ste katolík.

S pozdravom

Kristián Keller“

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video: „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“ čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. Čo [...]

Prehľad článkov (index) blogu sedevacantista

22.05.2022

Aktualizované 22.05.2022 Prehľad článkov – index – sedevacantista (Svätý Tomáš Akvinský, úvodný obrázok, zdroj: verejne dostupné) Toto je krátky index článkov, ktoré som uverejnil za posledné dva roky na tomto blogu. Uvádzam len tie články, ktoré si myslím, že sú dôležité. Viac dôležitejších článkov, teologických článkov, ale aj postup ako sa stať [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

ZSSR / Komunizmus / Kosák / Kladivo /

V Prahe si v predvečer výročia popravy Horákovej pripomenuli obete komunizmu

26.06.2022 21:37

Pietne akcie sa konali na cintoríne v Ďábliciach i na Vyšehrade.

Princ Charles

Doba kešu bola aj u Alžbety. Charles dostal z Kataru tri milióny eur

26.06.2022 20:51

Kráľovská rodina môže prijať "šek". O hotovosti však smernica mlčí.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Východoslovenskí vodári uvažujú o zamestnaneckých akciách

26.06.2022 20:25

V súčasnosti však vydávanie zamestnaneckých akcií nie je jednoduché, zvlášť v prípade vodárenských spoločností.

Vysoké Tatry / Turizmus / Malá studená dolina / Veľká studená dolina /

Tragický pád zo Satana: V Tatrách zahynula poľská turistka

26.06.2022 19:12, aktualizované: 19:51

Pod Poludňovým Grúňom zase horskí záchranári ratovali 68-ročnú turistku a 15–ročného chlapca.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 138736x
Priemerná čítanosť článkov: 2202x

Autor blogu