Založ si blog

Vladyka Milan propaguje pravoslávie

Vladyka Milan Chautur sa hrá na gréckokatolíckeho biskupa, dokonca šéfa grékokatolíkov v košickej oblasti, no nie je katolíkom. [edit: Milan Chautur rezignoval zo svojho „úradu“ krátko po uverejnení mojích článkov – čo mohlo, ale nemuselo hrať rolu – súčastným „šéfom“ je nekatolík Cyril Vasiľ.] V nasledovnom ukážem, že Chautur je zanietený obhajca pravoslávnych. Pôvodne dlhý článok o Chauturovi vám odporúčam si pozrieť v nasledovnom odkaze.

Pravoslávie nie je kresťanstvo. Členovia pravoslávia sú v rozkole/schizme s Katolíckou Cirkvou, lebo odmietajú pápežstvo (že sv. Peter a jeho nástupcovia majú primát v jurisdikcii) a odmietajú pápežskú neomylnosť, keď pápeži hlásajú doktrínu viery alebo morálky z pozície stolca. Nemôžete byť kresťan, keď odmietate pápežstvo, a je jedno, že prijímate ostatné náuky viery, nezáleží na tom v konečnom dôsledku.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 13), 29. jún 1896: „Nemá byť na teba nahliadané ako na niekoho, kto má pravú katolícku vieru, ak neučíš, že sa má pridŕžať viery Ríma.“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 9), 29. jún 1896: „‘Nikto, kto len neverí vo všetky tieto (herézy), sa nemôže z tohto dôvodu považovať za katolíka alebo sa tak nazývať. Lebo môžu jestvovať alebo vyvstať (objaviť sa) nejaké iné herézy, ktoré nie sú vyložené v tomto diele našom, ak sa ktokoľvek bude zastávať jedinej z nich, nie je katolík.’“

Pietro Perugino, 1445-1523, Sixtínska kaplnka (zdroj: public domain – verejné).


Mt 16,18-19
„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Lk 22,31-32 „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“

Ján 21,15-17 „Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Mimo Cirkvi nieto spása.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 11. zasadanie, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“

Milan Chautur odsudzuje proselytizmus a líška sa pravoslávnemu (v úvodz.) „duchovnému“

Milan Chautur, Vladykoveodpovede.sk, 6. február 2017 (odkaz):

“ „[Otázka:] Jsem exarchou Chorvatské pravoslavné církve a mě i naše věřící by zajímalo, zda a za jakých kanonických podmínek a okolností (východní a západní kodex) smí naši věřící (pravoslavní) přistoupit k Eucharistii a vyhledat možnost zpovědi z rukou katolických ordinářů. Na rozdíl od katolické církve náš klérus je rozptýlen po zemi dosti řídce. V Kristu † Gavrilo, exarcha Chorvatské pravoslavné církve (mjjk@atlas.cz)“

„[Odpoveď:] Drahý vladyka Gavrilo! Úprimne ma potešila Vaša starostlivosť o všetkých Vašich veriacich, preto hneď dávam právne stanovisko Katolíckej cirkvi ohľadom prijatia tajomstiev, ktoré rovnako verí aj Pravoslávna cirkev. Prajem Vám veľa síl pri napĺňaní Kristovho poslania pre spásu všetkým. [!!!]

† Milan

CCEO: Kán. 671 § 3.: „…katolícki vysluhovatelia dovolene vysluhujú sviatosti pokánia, Eucharistie a pomazania chorých veriacim v Krista východných cirkví, ktoré nemajú s Katolíckou cirkvou plné spoločenstvo, … .“

Katolícka cirkev, hlavne v nebezpečenstve smrti, ale aj pri nemožnosti dostať sa k vlastnému vysluhovateľovi, umožňuje vo vlastnom spoločenstve prijímať nekatolíckym kresťanom Eucharistiu, ale aj sviatosť pokánia a sviatosť pomazania chorých. (…) Tak isto je potrebné vyhýbať sa čo i len náznakom prozelytizmu. [!!!]“

Tento dopis pravoslávnemu „exarchovi“ možno zaradiť medzi najheretickejšie prejavy Milana Chautura vôbec. [Poznámka: exarcha znamená Cirkevný duchovný správca alebo hodnostár. Sektársky rozkoľník nemá žiaden titul a teda nie je exarcha.] Tento dopis od Milana Chautura je skrz-na-skrz heretický. Pokúsim sa ho teda rozobrať a pôjdem od zhora.

„Heretik – je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaní z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie, pre odmietnutie autoritatívneho učenia viery.“ – čítaj viac v Slovníku pojmov a princípov.

Po prvé: Milana Chautura úprimne potešila starostlivosť rôzkoľníckeho falošného duchovného o jeho „veriacich“. Už toto je heréza resp. podpora heretika od Chautura, lebo katolíka nemôže tešiť, že falošný vlk, rozkoľník, sa stará o ďalších rozkoľníkov.

Po druhé: Vyjadruje, že mu praje „veľa síl pri napĺňaní Kristovho poslania pre spásu všetkým.“ Toto je formálna heréza. Toto je odmietnutie katolíckej dogmy, že mimo Cirkvi nieto spása, lebo on popriava rozkoľníkovi vlastnými slovami veľa síl pri napĺňaní poslania pre spásu všetkých (rozkoľníkov), akoby spása mohla byť mimo Katolíckej Cirkvi vnútri rozkoľníckej sekty.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 11. zasadanie, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“

Pápež sv. Gregor Veľký, citovaný v Summo Iugiter Studio, 590-604: „Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné uctievať Boha pravdivo, iba v nej, a deklaruje, že tí, čo sú mimo nej, nebudú spasení.

Pápež Lev XII., Ubi Primum (# 14), máj 5. r. 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.

Po tretie: Neexistuje čosi také ako nekatolícky kresťan.

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. ‘Ktokoľvek je,’ hovorí, ‘a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.’

Po štvrté: Nemožno vysluhovať nekresťanom sviatosti, lebo to ide proti dogme.

Pápež Pius IX., Amantissimus (# 3), 8. apríl 1862: „… ‘ktokoľvek, kto je baránka a nie je členom Cirkvi, sa dopustil svätokrádeže;’ …“

Po piate: A čo je najohavnejšie, že Milan Chautur hovorí, že sa treba vyhýbať čo i len naznaku proselytizmu (snahy o konvertovanie pravoslávnych). Toto je od Diabla a kopíruje to v podstate antipápeža Františka, ktorý učí ten istý blud. Milan Chautur hlása nové falošné Evanjelium.

Antipápež František: „Ale čo by som mal urobiť s priateľom, susedom, pravoslávnou osobou? Buď otvorený, buď priateľom. ‘Ale mal by som vynaložiť úsilie, aby som ho obrátil?’ Jestvuje veľmi ťažký hriech proti ekumenizmu: prozelytizmus. Nikdy by sme nemali prozelytizovať pravoslávnych!“ – toto je úplny antikatolicizmus. (Zdroj: vatican.va)

Pápež Benedikt XIV., Allatae Sunt (# 19), 26. júl 1755: „V prvom rade, misionár, ktorý sa snaží pomocou Božej pomoci prinavrátiť gréko a východných schizmatikov [„pravoslávnych“ rozkolníkov] k celistvosti, by mal zasvätiť všetky svoje snahy k jednému cieľu, prinavrátiť ich od doktrín, ktoré si protirečia s katolíckou vierou.

 

Milan Chautur vychvaľuje pravoslávnu rozkoľníčku, ktorá verí, že by spáchala ťažký hriech, ak by konvertovala na katolicizmus!

 

Milan Chautur, v (úvodz.) „poradňa“ ‚Vladyka Milan Odpovedá‘, 20. máj 2016:

„Milý Vladyka… Som pravoslávna veriaca a môj priateľ je gréckokatolík. Veľmi sa ľúbime a sme spolu už dlhšie. Keďže som si svoj veľký deň predstavovala vždy v našom chráme, priateľ pristúpil a ak Boh dá, tak sa vezmeme v našom pravoslávnom chráme. Čo ma ale trápi je to, že v budúcnosti, ak nám Boh požehná mať detičky, tak priateľ si stojí jednoznačne za tým, že budú pokrstené v gréckokatolíckom chráme. Ja rozumiem, že deti by mali byť pokrstené a vychovávané v takej viere, akej je otec, ale nie som s tým stotožnená, pretože pre mňa to znamená, že musím zmeniť svoju vieru, (…) … len sa bojím, že budem musieť svoju vieru zavrhnúť kvôli človeku, ktorého ľúbim a mám vnútorný boj sama so sebou, že uprednostním priateľa pred Bohom. Mám pocit, že by som spravila veľký hriech,… Neviem už čo robiť, toto je pre mňa veľmi ťažká situácia, sama neviem, ako to vyriešiť. Prosím o pomoc a ďakujem za slová.

Najprv krátky komentár k mladej žene: mladá žena je neveriaca, ktorá odmieta katolícku cirkev a jej učenie, dokonca hovorí, že má pocit, že by spravila veľký (/ťažký/smrtelný) hriech, kebyže prestúpi na katolicizmus! Diabol ju tak pomútil, že si myslí, že by uprednostnila človeka pred Bohom, ak by mala konvertovať na katolicizmus! Jej priateľ samozrejme nemal pristúpiť na to, že sa budú brať u schizmatikov. Katolík by s takým nikdy nesúhlasil, ale je celkom pozoruhodné, že chce vychovávať deti v katolíckom kostole.

Katolík by takej žene mal z lásky povedať, že je na ceste do pekla a pod vplyvom Diabla a že by sa mala modliť Ruženec a konvertovať na katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása. Katolík by sa jej mal pokúsiť vysvetliť, že existuje len jedna pravá Cirkev Ježiša Krista, Katolícka Cirkev a že musí byť jej členom pre spásu. Katolík by jej mal povedať, že v to, čo ona verí, je od Diabla. Katolík by jej mal povedať, že Boh chce, aby konvertovala na katolicizmus a že by mala študovať katolícke učenie.

Nuž teda, mladá žena je neveriaca, nevie ako svoju situáciu vyriešiť a pýta sa v jej očiach katolíckeho biskupa, že čo má urobiť? A čo odpovedá tento (tzv.) „katolícky“ biskup, na to, že dievčina verí, že je veľký hriech prestúpiť na katolicizmus? Milan Chautur odpovedá:

„Je už veľmi málo ľudí, ktorí tak citlivo vnímajú svoju vieru, čo vám slúži ku cti a spáse.“

Komentár: Toto je úplne odmietnutie Katolíckej Cirkvi a pápežstva. Toto je pľuvanec do tváre všetkým katolíckym veriacim. Toto je maximálna ohavnosť a zvrátenosť aká vôbec môže byť. Milan Chautur proste nie je katolík, bodka.

 

Milan Chautur nazýva pravoslávnych a evanjelikov kresťanmi

Milan Chautur, (v úvodz.) „poradňa“ s názvom ‚Vladyka Milan odpovedá‘, 11. august 2016:
“ „[Dopisovateľ:] SICH! Vladyka Milan chcem sa Vás opýtať aký je Váš názor na to, keď sú v malej obci (cca 150 obyv.) 4 chrámy -gréckokatolícky, pravoslávny, evanjelický a rímskokatolícky.

„[Milan Chautur:] Ťažko mi je hodnotiť situácie, ktoré voviedli vašich predkov k takým rozhodnutiam. Ja už môžem len rešpektovať tento fakt a doporučiť, aby sa tam vo viere a láske správali ľudia voči sebe rešpektujúc tak zákon lásky, ktorý podľa slov evanjelia zaväzuje všetkých kresťanov.“ [Heréza!]“

Chautur rešpektuje (má úctu) k faktu, že v dedine je pravoslávny a evanjelický kostol – toto je heréza. A na koniec uzatvára, že všetci v dedine, či už evanjelici, pravoslávni alebo katolíci sú kresťania – toto je evidentná heréza. Len katolíci sú kresťania. To, čo Chautur hovorí, odporuje katolíckej dogme o rozkoľníkoch/schizmatikoch a protestantoch (heretikoch).

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 11. zasadanie, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“

Je jedna svätá Cirkev Katolícka, mimo ktorej nieto spása. Pre spásu musí byť človek katolík, t. j. vyznávať katolícku vieru a byť pokrstený. Milan Chautur takisto hovorí, že títo všetci majú nasledovať zákon lásky medzi sebou, lenže zákonom (a aj základom) lásky je viera neporušená:

Pápež Pius XI., Mortalium Animos č. 9, 6. január 1928: „Ale ako je možná láska na úkor viery? Všetci predsa vieme, že to bol práve Ján, apoštol lásky, ktorého evanjelium je akoby zjavením tajomstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a ktorý svojím učeníkom neustále vštepoval nové prikázanie „milujte sa navzájom“, ktorý prísne zakazoval stretávať sa s tými, ktorí neuznávali celé a neporušené učenie Kristovo. „Keď niekto prichádza k vám a neprináša túto náuku, neprijmite ho do domu, ba ani ho len nepozdravte.“ Nakoľko teda láska spočíva na základe neporušenej a úprimnej viery, musia byť učeníci Kristovi navzájom spojení zväzkom jednoty a viery. Ako je teda vôbec možné predstaviť si nejaký kresťanský spolok, ktorého členovia by si vo veciach viery zachovávali svoje vlastné názory, odporujúce názorom ostatných? Keby napríklad jedni pokladali posvätnú tradíciu za pravý prameň viery a ostatní by túto pravdivosť popierali? Alebo keby jedni pokladali cirkevnú hierarchiu biskupov, kňazov a diakonov za inštitúciu Bohom zjavenú a ostatní by tvrdili, že hierarchia bola neskôr postupne zriaďovaná podľa miestnych a dobových potrieb? Keby jedni uctievali v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej Krista, ktorý je tam
skutočne prítomný v dôsledku obdivuhodnej premeny chleba a vína, ktorá sa vola prepodstatnenie a iní by tvrdili, že Kristus je tam prítomný iba skrze vieru alebo znamenie a v sile sviatosti. Keby jedni pokladali Eucharistiu za sviatosť a súčasne za obetu a iní by v nej videli iba spomienku na poslednú večeru Pánovu a Jeho pamiatku. Keby jedni pokladali za dobré a spasiteľné vzývať svätých, ktorí kraľujú s Kristom, predovšetkým Matku Božiu Pannu Máriu a ctiť jej obrazy, iní by ale zavrhovali tento kult…“ (Zdroj: https://tridentskaomsa.weebly.com/uploads/5/7/8/8/57880451/encykliky_-_papezi_web.pdf)

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. ‘Ktokoľvek je,’ hovorí, ‘a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.’“

Chautur si predstavuje lásku na úkor viery. Je to pankresťan, podobný ako tí pankresťania, pred ktorými varoval pápež Pius XI. v Mortalium Animos, č.9. Chautur takisto zosmiešňuje Katolícku Cirkev, lebo nazýva sekty evanjelikov a pravoslávnych kresťanmi.

 

Úplna propaganda pravoslávia Gajdoša s Chauturom

Pápež Pius VIII., Traditi Humilitati (# 4), 24. máj 1829: „Hieronym to zvykol hovoriť takto: ten, kto je baránka mimo tohto domu, zahynie ako tí, ktorí neboli s Noemom v arche počas potopy.

Pápež Gregor XVI., Commissum divinitus (# 11), 17. máj 1835: „‘…ktokoľvek, kto sa opováži opustiť jednotu Petra, by mal pochopiť, že už viac nemá podiel na božskom tajomstve.’ (…) ‘Ktokoľvek, kto je baránka mimo tohto domu, je skazený.’“

Sekta II. vatikánskeho koncilu (ktorej súčasťou je aj arci-heretik Milan Chautur a arci-heretik Marcel Gajdoš) povoľuje členom nekatolíckych sékt obrdžať Sv. Prijímanie, čož je proti katolíckemu učeniu. Nemožno dávať Sv. Prijímanie tým, čo nie sú členmi Cirkvi.

Marcel Gajdoš „poradňa“ ‚Vladyka Milan odpovedá‘ 29. marec 2019:

[Otázka:] Slava Isusu Christu ! Chcem sa spytat ci moze pravoslavny ist na spoved ku greckokatolikom a aj pristupit k sv. prijimaniu. Dakujem

Odpoveď pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie

Položenú otázku potrebujeme posúdiť z dvoch hľadísk: katolíckeho a pravoslávneho.
Súčasné kánonické právo Katolíckej cirkvi (na rozdiel od nedávnej minulosti) za určitých okolností dovoľuje pravoslávnemu kresťanovi prijať svätú spoveď, Eucharistiu a pomazanie chorých od katolíckeho vysluhovateľa. [pozn.: toto je heréza!]
Hlavnou podmienkou je, aby o to dobrovoľne žiadal a bol riadne disponovaný (kánon 671 §2 CCEO). Naopak, kánonické právo Pravoslávnej cirkvi nikdy nedovoľovalo a ani dnes nedovoľuje prijímať žiadne sväté tajomstvá od vysluhovateľov, ktorí s ňou nemajú plné spoločenstvo, čiže ani od katolíckych kňazov.
Z nášho pohľadu teda pravoslávny kresťan [heréza] smie ísť na svätú spoveď ku gréckokatolíckemu kňazovi a môže uňho pristúpiť aj k svätému prijímaniu, ak o to žiada naozaj dobrovoľne a je riadne pripravený. Avšak na druhej strane, ak nechce zradiť vlastnú [pravoslávnu] cirkev a spraviť vec, ktorú ona vníma ako jeden z mimoriadne vážnych hriechov, nemal by tak robiť. Sám sa teda musí rozhodnúť, ako sa zachovať. [!!!]
Na záver moje celkom osobné odporúčanie: nech daný človek prijíma sväté tajomstvá, aj spoveď a Eucharistiu, v tej cirkvi, ktorú považuje za pravú Kristovu cirkev. [!!!] Náboženské presvedčenie a príslušnosť ku konkrétnemu náboženskému spoločenstvu je príliš vážna vec na to, aby sme sa s ňou zahrávali. Ak je onen človek úprimne presvedčený, že pravá je Pravoslávna cirkev, nech nešpekuluje a nech prijíma sväté tajomstvá od nej – o to viac, že na Slovensku má kompletnú štruktúru a mnoho farností. Ak si myslí, že je ňou Katolícka cirkev, nech do nej oficiálne prestúpi. Ako sa ľudovo hovorí: Nie je možné sedieť na dvoch stoličkách. Alebo, ako povedal sám Kristus: Nie je možné slúžiť dvom pánom (Lk 16, 13). [!!!]

Milan Chautur v komentároch na facebooku dodáva:

„Mrzí ma, že v tak závažnej otázke, ako je sv.spoveď a sv.prijímanie dochádza k toĺkým roztŕžkam. Azda je to práve za to, že ide o veľmi vážne skutočnosti a o.Marcel sa snažil celkom presne v rámci cirkevných ustanovení o nich hovoriť. To, že je tak striktný naznačuje, že aj samotné predpisy neznesú nejaké voĺné vysvetľovanie a treba sa nimi riadiť. Lebo aj samotné zjednotenie cirkvi sa nemôže udiať v nejakom „chaose“, lež v rešpektovaní jedných druhými. [!!!] Zato, že ináč by sa mohlo hovoriť o prozelytizme, či „kradnutí“ veriacich [!!!] a pod. Ak som dal na vypracovanie túto otázku o.Marcelovi, tak preto, lebo viem, že on nemá rád „sladké“ rečičky,[!!!] ale chce dodržiavať cirkevné predpisy v zmysle „serva ordinem, et ordinem servabit te“ = zachovaj poriadok, a poriadok zachová teba! Preto sa nehnevajte, ak štýl odpovede sa niekoho dotkol, ale radšej hĺadajte logiku v tom, čo bolo napísané. +Milan“ (Zdroj: https://www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/posts/2137551916534860)

Najprv k osobe Marcela Gajdoša: katolícki vysluhovatelia nesmú dávať sviatosti pravoslávnym, preto lebo pravoslávni nie sú členmi Cikrvi a dopúšťajú sa svetokrádeže, Gajdoš učí herézu.

Pravoslávni nie sú kresťania a Gajdoš učí herézu, keď ich nazýva „pravosláni kresťania“. Ďalej, hovorí nasledovné: „ak nechce zradiť vlastnú [pravoslávnu] cirkev a spraviť vec, ktorú ona vníma ako jeden z mimoriadne vážnych hriechov, nemal by tak robiť. Sám sa teda musí rozhodnúť, ako sa zachovať.“ – toto je tak heretické a proti Katolíckej Cirkvi, že k tomu nie sú azda slová. Podľa Gajdoša človek sa musí rozhodnúť jak sa on cíti, nie čo učí a učila Katolícka Cirkev po stáročia, a vraví, že ak nechce zradiť pravoslávnu cirkev, tak by tak nemal robiť. A tento pánko, teno Gajdoš sa nazve katolík – aká nehorázna lož, veď on háji pravoslávnu cirkev, doslova, len si dal nálepku na seba, že je katolík.

Vraví, že rozkoľník nemá špekuľovať a že má zostať mimo Katolícku Cirkev – očividná heréza.
Skrátka toto je skrz-na-skrz heretické, ale dokonca má ešte tento kacír tú drzosť to uzavrieť tým, že „nemožno slúžiť dvoma pánom“, zakiaľ on obhajuje to aby pravoslávny zostal pravoslánym a sám sa vydáva za katolíka. Zamyslite sa nad tou nelogickosťou. Gajdoš nie je katolík, len sa ním nazýva. Je to bludár (heretik).

No a čo hovorí nato Milan Chautur? Vraví, že pravoslávna cirkev a Katolícka Cirkev sa má zjednotiť, rešpektovať sa navzájom (znamená, že Katolícka Cirkev má vzdávať úctu tým, čo odmietajú pravú vieru) a že Cirkev nemá kradnuť veriacich pravoslávnym. Toto je totálne heretické. Milan Chautur je notorický heretik. Chautur hovorí, že Marcel Gajdoš je striktný a že nemá rád sladké rečičky. Aké drzé do oči klamanie od Chautura!

To, čo obaja vyprodukovali je totálny antikatolícky zvratok: obhajujú pravoslávnu vieru, jednoznačne.

 

Milan Chautur nie je katolík. Pre spásu človek musí vyznávať tradičnú katolícku vieru, na stránke vatikankatolicky.com sa dozvedia ľudia ako vyznávať katolícku vieru. Odporúčam ľuďom, aby sa modlili Ruženec, každý deň 15 dekád.

 

Kristian Keller
Sedesvakantista

 

(Zdroj výrokov pápežov vatikankatolicky.com)

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú alebo zastávali tento modernizmus. (Medzi [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189851x
Priemerná čítanosť článkov: 3014x

Autor blogu