Založ si blog

Cyril Vasiľ nie je katolík

Cyril Vasiľ poskytol rozhovor na Televízii Zemplín (Zdroj: Televízia Zemplín, YouTube kanál.)

Cyril Vasiľ, Televízia Zemplín, 7. feb. 2021, čas vo videu 3:05-6:05 (prepis z videa): „Samozrejme po rozdelení kresťanstva, táto východná forma takisto nasledovala tu svoju východnú časť, a preto môžeme hovoriť, že v istom období – zvlášť aj pri migrácii potom obyvateľov z východnejších častí pozdĺž karpatského hrebeňa, prichádzali tu obyvatelia, či už to boli Rusíni, čiastočne Srbi, čiastočne Rumuni, ktorí sa priebežne zmiešavali s domácim obyvateľstvom – tu prichádzalo kresťanstvo, východné, vo forme, ktorá sa už identifikovala s vtedajším názvoslovím pravoslávnym, ale prichádzalo do prostredia, ktoré bolo väčšinovo katolícke. A v istom historickom období, títo východní kresťania si povedali, že je lepšie a je vhodnejšie vrátiť sa k pôvodnej jednote s Katolíckou Cirkvou, a to je obdobie takzvaných únii. Hovoríme o užhorodskej únii r. 1646 ako takom jednom priesečniku dejín, ale tento proces bol samozrejme dlho trvajúcejší – a dospel k tomu, že počnúc začiatkom 18. storočia prakticky v celom severovýchodnom Uhorsku východní kresťania sa stotožnili so svojou jednotou s Katolíckou Cirkvou (alebo obnovenou jednotou). Koncom 18. storočia by sa stále nehovorilo bývalí pravoslávni, alebo zjednotení/nezjednotení: bol zavedený termín gréckokatolík, vďaka možno aj Márii Terézii, ktorá na Viedenskej Synode roku 1773 navrhla používanie tohto termínu. Tento termín sa staval akoby paralelne k termínu rímskokatolík, ktorým sa označovali kresťania vyznávajúci a praktizujúci západnú formu kresťanstva, katolíckeho [obradu], zatiaľčo gréckokatolík znamenal katolík, ktorý praktizuje svoje katolícke náboženstvo vo východnej forme. Samozrejme toto postupné dozrievanie termínov priviedlo aj k postupnému rozvíjaniu cirkevných štruktúr od pôvodného jednotného mukačevského biskupstva, ktoré sa neskôr rozrástlo na viaceré dcérske svoje biskupustvá a dnes z nich existujúce dcérske cirkvi. V súčastnosti na Slovensku máme metropolitnú cirkev sui iuris v troch biskupstvách – je to teda forma organizácie východnej katolíckej cirkvi, ktorá zodpovedá požiadavkám súčasného východného práva. Je to cirkev, ktora má teda metropolitné zriadenie; na jej čele stojí metropolita; má akési vlastné usporiadanie; prežíva svoj život v rámci rady hierarchov, ktorí spoločne ako kolektívny orgán môžu vytvárať napr. nové zákony partikulárneho práva, vstupujú do niektorých liturgických oblastí, atď. Takže toto je v skratke 2-minutovejší, 3-minútový možno, priebeh kresťanstva od jeho vzniku až po posledné dni. Ale jednoducho môžem povedať, že gréckokatolík znamená kresťan katolík, prežívajúci svoje kresťanstvo a katolícku vieru v osobitnej forme, ktorá vychádza z tradície konštantínopolskej, viažúcej sa na našom území k tradícii, ktorú tu priniesli Cyril a Metod a ktorá bola obnovená neskôršie počas ďalších stáročí vo forme takzvaných únii – zjednocovacích procesov medzi východnými a západnými kresťanmi.“

Toto je najviac heretický prejav Cyrila Vasila, aký som doposial našiel. Pôjdem teda postupne od zhora pri rozanalyzovaní jeho heréz. Nekatolík Cyril Vasiľ hovorí herézu, že je tu rozdelené kresťanstvo. Nie. Kresťanstvo je jednotné a nikdy nebolo a nebude rozdelené. Kresťanstvo je pravé náboženstvo a toto pravé náboženstvo reprezentuje jednotná Katolícka Cirkev, mimo ktorej nieto spása.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 4), 29. jún 1896, citujúc Klementa Alexandrijského: “ Táto „Cirkev dostala ako podstatnú vlastnosť jednotu a je jedna jediná; heretici ju však chcú roztrhať na mnoho cirkví …“ “

Pieseň 6,9 „…ale moja holubica je jediná, moja bezchybná…“

Ef 5,27 „… Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“

Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 1302: „Vierou sme povinní veriť v jednu svätú katolícku a apoštolskú Cirkev a tejto pravdy sa musíme pridržiavať. Činíme tak pevne a vyznávame otvorene, že mimo nej niet spásy ani odpustenie hriechov, ako to hovorí Ženích v chválospeve: „Ale iba jediná je holubička moja, moja bezchybná… (Pieseň 6,9)““

Teda rozkol alebo schizma sa viaže k oddeleniu sa rozkoľníkov/schizmatikov s pravým pápežom a Katolíckou Cirkvou. Rozkol neznačí rozdelenie kresťanstva – toto je veľmi dôležité.

Zo Slovníku pojmov a princípov na vatikankatolicky.com, Kláštor Najsvätejšej Rodiny:

Ortodoxia/Východná Ortodoxia (pravoslávni) – nasledovníci schizmy/rozkolu od Katolíckej Cirkvi, ktorá nastala v roku 1054. „Ortodoxní“ odmietajú dogmu pápežstva, pápežskej neomylnosti a posledných 13 dogmatických koncilov Cirkvi. Takisto dovoľujú rozvod a znovu-zobratie sa. Sú braní ako heretici a schizmatici podľa katolíckeho učenia. Musia byť konvertovaní pre jednotu a spásu.

[Citujujú:] Pápež Benedikt XIV., Allatae Sunt (#19), júl 26. r. 1755: „Po prvé, misionár, ktorý sa pokúša s Božou pomocou priniesť naspäť gréckych a východných schizmatikov do jednoty, by mal zasvätiť všetky snahy do jedného cieľa, vyviesť ich z doktrín v protiklade s katolíckou vierou.“

Avšak, sekta II. vatikánskeho koncilu hovorí, že „Ortodoxní“ nepotrebujú konvertovať pre spásu. Učí, že sú súčasťou Cirkvi a na ceste k spáse.“

Jeho ďalšia heréza je, že hovorí o pravoslávnych cirkvach ako o východnom kresťanstve, očividne/evidentne. A nejde tu v tomto prípade o rozdielnosť formy obradov, ide tu o to, že nazýva pravoslávne cirkvi kresťanstvom a pravoslávnych kresťanmi – to je otvorená heréza. Toto je potvrdené v zápätí (hneď v ďalšej vete), keď označuje rozkoľníkov pojmom „títo východní kresťania“. Čiže je jasné, že Cyril Vasiľ spochybňuje dogmu, že rozkolníci sú mimo Cirkvi Krista a takisto spochybňuje ďalšiu dogmu, že rozkol vylučuje človeka z Cirkvi. Je to heretik.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 11. zasadanie, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej podstaty [suapte natura] oddeľuje človeka od Tela Cirkvi [ab Ecclesiae Corpore], ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“

Áno, tí, ktorí boli rozkoľníkmi, ale konvertovali potom nazad pri začleňovaní sa späť ku Katolíckej Cirkvi, pri Úniach, sa stali potom katolíkmi, ale nemožno o nich hovoriť ako o kresťanoch v období pred tým, než konvertovali nazad do Katolíckej Cirkvi. Lenže takto o nich Cyril Vasiľ hovorí, že boli kresťanmi i pred Úniami. Prečo? Lebo je heretik. Lebo je heretik, ktorý odmieta katolícke učenie, že schizma oddeľuje človeka od Cirkvi. Ten, ktorý je oddelený od Cirkvi (napr. rozkoľník) nie je kresťan – dogma.

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. ‘Ktokoľvek je,’ hovorí, ‘a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.’“

A človek ak si pozrie video, tak si môže i všimnúť, ako urobil aj krátku pauzu so zamyslením sa, pred tým než povedal „títo východní kresťania“. On vie o čom rozpráva a otvorene balamutí a klame ľudí.

No a na koniec to uzatvára tým, že hovorí, že sa zjednocovali východní a západní kresťania. Nie. Rozkoľníci sa navracali ku Katolíckej Cirkvi, ku pravým kresťanom a k pravej viere – tak treba vždy rozprávať.

Cyril Vasiľ nie je katolík. A ešte uvediem, že pred nedávnom sa Cyril Vasiľ vymenil na pozícii „šéfa“ „Košickej Eparchie“ s Milanom Chauturom. Viac o heretikovi Milanovi Chauturovi si môžete prečítať tuná. Cyril Vasiľ nie je kresťan, ale je súčasťou hierarchie pod antipápežom Františkom, ktorý vedie pankresťanskú, pohanskú, protestantskú sektu na konci vekov. Odpadlík František nevedie Katolícku Cirkev, ale nekresťanskú entitu, sektu, prorokovanú Smilnicu babylonskú, ktorá je v opozícii Katolíckej Cirkvi.

Kristian Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista

 

Preklady pápežských encyklík sú buď z vatikankatolicky.com, alebo z dokumentov na tridentskaomsa.weebly.com.

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod)

16.09.2021

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod) Toto je prezatial iba úvodný článok, kde spomeniem Františkové najhlavnejšie herézy, kacírstva a odpadlíctva počas toho ako bol na Slovensku. Na rozanalyzovanie všetkých jeho heréz by trebalo množstvo času, a skutočne by z toho mohol byť celovečerný dokumentárny film, ak by som sa mal podujať k tomu, zhrnúť [...]

Mimoriadna správa: František na stetnutí so Židmi popiera Ježiša Krista

14.09.2021

František sa modlí so Židmi, Bratislava, 13. september 2021. (Zdroj: AP Photo/ Gregorio Borgia) František na Rybnom námestí na stretuntí so židovskou komunitou, 13. september 2021: „Vďaka za vaše milé slová privítania a svedectvá, ktoré ste ponúkli. Prišiel som ako pútnik, navštíviť toto miesto a byť ním dojatý. Toto námestie je vysoko významné miesto pre vašu [...]

Retrakcie Kristian Keller

08.09.2021

Na začiatku roka 2019 som sa dopracoval k stránke vaticancatholic.com. Do tej doby som písal články pre Slobodný Výber, Konzervatívny Výber a Hlavné Správy. V tomto článku pre Slobodný Výber som napísal mnoho chýb: https://slobodnyvyber.sk/kristian-keller-vatikan-ii-kopa-poloprav-a-lzi-cast-1-islam/ Písal som: „… Keďže majú ducha antikrista v úplnom vnútri [...]

odpadky, vrecia, skládka

Bratislava si bude odpad triediť sama. Vallo zaplatil Vassal EKO 3,9 milióna eur

20.09.2021 23:26

Hlavné mesto vypovedalo zmluvu platnú do júla 2022.

bundestag

Týždeň do nemeckých volieb: Konzervatívci sa doťahujú na SPD

20.09.2021 23:08

Väčšinu by podľa prieskumu získali štyri možné koalície.

Ján Babjak

Pri návšteve pápeža sa covidom nakazil arcibiskup

20.09.2021 22:14

Babjak má len mierne príznaky choroby.

Boris Kollár

Koalícia ide ďalej v pôvodnom zložení. Teda s Kollárom

20.09.2021 21:32, aktualizované: 23:40

Na koaličnej rade sme konštruktívne spolupracovali v pôvodnom zložení, uviedla Zemanová.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 46
Celková čítanosť: 88847x
Priemerná čítanosť článkov: 1931x

Autor blogu