Založ si blog

František: odpadlík, kacír a antipápež

Úvod:

V tomto krátkom článku odhalím v krátkosti tie najväčšie kacírstva, bludy a odpadlíctva Františka, človeka, ktorý sa hrá na pápeža za bránami Vatikánu. I keď praví katolíci si uvedomujú, že odpadlík Fratnišek je nekatolík a je teda antipápež, je ešte stále množstvo ľudí, ktorí si to neuvedomujú a ktorí nemajú ponatia o veľkom obraze.

Cirkev je nadprirodzená inštitúcia založená Ježišom Kristom, ktorá je chránená nadprirodzenými božskými zákonmi, ktoré nie je vidno, tak ako je napr. automatické pozbavenie členstva a úradu v Cirkvi pôsobením božského práva.

1 Tim 3:15: „ … Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“

Pápež Inocent III., Eius exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie z heretikov, ale svätú rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej veríme, že nikto nie je spasený.“

Najdôležitejšie pre ľudí je si uvedomiť, že, po prvé, heretik je automaticky mimo Cirkvi a nemôže byť zvolený za pápeža a po druhé, že platný pápež, ktorý by začal hlásať herézy, by prišiel automaticky o úrad a bol by vyhostený z Cirkvi. Viac pre pochopenie tuná: https://vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/

Antipápež František sa modlí nad pohanskou modlou Pačamamou. (Zdroj: Vatican Media/CNA.)

Najväčšie odpadlíctva antipápeža Františka

Modlárstva antipápeža Františka

Prvé hlavné prikázanie z Božieho Desatora je, že nesmieme vzdávať úctu falošným bohom.

“ 1. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyslobodil z krajiny Egypt, a preč z domu kde ťa spútavali. Nebudeš mať cudzích bohov predo Mnou. Neurobíš pre seba žiadnu vyrezanú vec, ani podobu nijakej veci, ktorá je v nebi nad tebou, alebo na zemi pod tebou, ani vecí, čo sú vo vodách pod zemou. Nebudeš ich uctievať, ani slúžiť im.“ (Základný katechizmus, č.173, viac tuná.)

Vzdávanie úcty falošným bohom pokrstenou osobou bolo vždy brané ako odpadlíctvo a odmietnutie skutočného Boha, Svätej Trojice. Nemožno uctievať falošných bohov a modly pohanov, pretože sú to diabli.

Žalm 95:5 – „Lebo všetci pohanskí bohovia sú diabli…“

1 Kor. 10:20 – „Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“

Jedna z najznámejších udalostí v nedávnej dobe bolo uctievanie pohanskej modly Pačamamy za bránami Vatikánu na jeseň v roku 2019. Toto uctievanie, včetne pohanských rituálov, bolo zorganizované antipápežom Františkom.

František „požehnáva“ juhoamerickú modlu Pačamamu, ktorú v zápätí ochotne prijíma. (Zdroj: vatikankatolicky.com, článok Apokalypsa teraz vo Vatikáne.)

Toto je verejný prejav odpadlíctva činom. František nie je nič iné než len chlapík v bielom plášti hrajúci sa na pápeža. Uznávať tohto človeka za katolíka je odpadlíctvo, a to je to, čo ľudia robia, keď ho tvrdošijne nazývajú pápežom. Neverte ľuďom, ktorí sa vám snažia nahovoriť, že i napriek tomuto František ostáva pápežom – takí ľudia nevedia o čom rozprávajú a vedú ľudí k vlkovi.

Pápež sv. Celestín, citovaný sv. Robertom Bellarminom:
„Autorita Nášho Apoštolského Úradu určila, že ten biskup, klerik alebo jednoduchý Kresťan, ktorý bol zbavený úradu alebo exkomunikovaný Nestoriusom alebo jeho nasledovníkmi, potom, čo začali hlásať herézu, nesmú byť braní, ako pozbavení úradu alebo exkomunikovaní. Lebo ten, ktorý odpadol od viery s takými kázňami, nemôže pozbaviť úradu alebo odstrániť nikoho za žiadnych okolností.“

Sv. Robert Bellarmine, Kardinál a Doktor Cirkve, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je manifestovaný heretik automaticky (povedané), prestáva byť pápežom a hlavou, tak ako prestáva byť automaticky kresťanom a členom Cirkve. Nasledovne, onen môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých prastarých otcov, ktorí učia, že manifestovaní heretici okamžite stratia všetku jurisdikciu.“

Sv. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, II, 30:
Tento princíp je najviac istý. Nekresťan nemôže byť pápež, ako Kajetán sám potvrdzuje (ib.c.26). Dôvod pre toto je, že onen nemôže byť hlavou toho čím nie je členom; teraz, ten, kto nie je kresťan, nie je členom Cirkve, a manifestovaný heretik nie je kresťan, ako je jasne vyučované sv. Cypriánom (lib. 4, epist. 2), sv. Atanázom (Scr. 2 cont. Arian.), sv. Augustínom
(lib. De great. Christ. Cap. 20), sv. Jeronímom (contra Lucifer.) a inými; preto manifestovaný heretik nemôže byť Pápež.

Sv. Francis De Sales (17. st.), Doktor Cirkve, The Catholic Controversy, str. 305-306: „Teraz, keď on [pápež] je explicitne heretik, upadá ipso facto zo svojho postavenia a mimo Cirkev…

Sv. Antoninus (r. 1459): „V prípade, keby sa pápež stal heretikom, by sa on sám našiel, tým samým faktom (a) bez akéhokoľvek ďalšieho rozsudku, oddeleným od Cirkve. Hlava oddelená od tela nemôže, zakiaľ je oddelená, byť hlavou toho istého tela, od ktorého bola oddelená. Pápež, ktorý by sa oddelil od Cirkve herézou, by preto následne, tým samým faktom, prestal byť hlavou Cirkve. Nemôže byť heretikom a zostať pápežom, preto lebo, keďže je mimo Cirkve, nemôže držať kľúče od Cirkve.“ (Summa Theologica, citovaná v Actes de Vatican I. V. Frond pub.)


Antipápež František odsudzuje konvertovanie

František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.

Komentár Kláštoru Najsvätejšej Rodiny: „Dievča sa pýtalo Františka, ako presvedčiť ľudí, ktorých pozná, o tom, čo považuje za kresťanstvo. František odpovedá, že presvedčiť ich o kresťanstve je nezákonné a jedovaté. On doslova káže nové evanjelium. Prehlasuje evanjeliové poverenie za nezákonné a nesprávne.“ [1]

„Nie je správne presvedčiť niekoho o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ceste ekumenizmu.“ [2]

František: „Mám presvedčiť toho druhého, aby sa stal katolíkom? Nie, nie, nie!“ [3]

Toto je úplne odpadlíctvo a takisto odsúdenie Ježišovho poverenia v Matúšovi, aby Jeho učedníci išli učiť a krstiť národy. Je to odsúdenie viery ako takej, je to odsúdenie Ježiša a kresťanských misionárov.

Matúš 28:18-20 – „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ‘ … Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.’“

List Galaťanom 1:9 – „Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

Antipápež František hovorí, že Boh nedokáže všetko

Františkov prejav k inaugurácii broznovej busty zobrazujúcej Benedikta XVI., 27. október 2014. Táto ceremónia sa odohrala pri príležitosti “ Vaľného zhromaždenia Pontifikálnej akadémie vied“, ktoré bolo určené „k téme evolúcie v koncepte prírody“:

„Odpovedáte na vysoko komplexnú tému evolúcie konceptu v prírode… Keď čítame Genesis ohľadom stvorenia, riskujeme, že si predstavíme Boha ako mága s takou paličkou, (s) akou by sa dalo urobiť všetko. Avšak, nebolo to tak…  Big-bang [teória], ktorá je dnes predložená k pôvodu sveta, neprotirečí božskému zásahu, ale upresňuje ho. Evolúcia v prírode nie je proti myšlienke stvorenia, pretože vývoj predpokladá vytvorenie bytostí, ktoré sa vyvíjajú.“ [4]

Antipápež František promuje nevedeckú myšlienku evolúcie. František hovorí, že biblický stvoriteľský opis, dľa ktorého Boh bol schopný urobiť všetko bez evolúcie, je chybný. František zmieňuje, že to by si vyžadovalo čarovnú paličku. Boh nie je kúzelník/bosorák, v to ani kresťania neveria. Boh je Boh, ktorý je Všemohúci a ktorý dokáže v jednu chvíľu stvoriť svet a v inú chvíľu ho dokáže celý zničiť. Pravda je, že Pán Boh stvoril všetko v jednom okamihu, preto lebo je toho schopný, lebo je Boh a je Všemohúci. Otcovia Cirkvi učia, že Pán stvoril všetko naraz/bezprostredne.

Genesis 1,1: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

2 Mach 7,28: „… pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie takisto povstalo.“

Genesis 1, 26-27: „Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! … A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril,…

Zj 4,11: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

Sir 17,1: „Pán stvoril človeka zo zeme a určil, že sa do nej vráti.“

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, I ot. 65 čl. 3 protiarg.:
„… Gen. I: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi,“ čím se rozumí tělesné stvoření. Tedy tělesné stvoření bylo bezprostředně učiněno od Boha.“

Svätý Bazil Veľký, otec Cirkve, Hexaemeron (homília prvá): „Počiatok je v dôsledku nedeliteľný a okamžitý. Počiatok cesty, nie je ešte cesta a (počiatok) domu ešte nie je dom; takže začiatok času ešte nie je čas a nie je ani zlomok častice z neho. Keby nejaký namietajúci by nám povedal, že začiatok je čas, musí teda, tak jak dobre vie, podrobiť ho deleniu času – počiatok, stred a koniec. Teraz však, je smiešne si predstaviť začiatok začiatku. Po ďalšie, keď rozdelíme počiatok na dva, spravíme dva miesto jednoho, či radšej urobíme viacero, v skutku urobíme nekonečno, lebo všetko čo je rozdelené je deliteľné na nekonečno. Preto, keď sa povie „Na počiatku Boh stvoril“, učí nás to, že z vôle Boha svet povstal v menej než okamžik, a je lepšie sprostredkovať tento význam zrozumiteľnejšie, tak ako ostatní prekladači povedali: Boh tvoril neodkladne, to znamená všetko naraz a v momente.“

Antipápež František hovorí, že ateista sa dostal do neba

Zo stránky vatikankatolicky.com:

15. apríla 2018 František navštívil a stretol sa s ľuďmi z predmestskej štvrte na západnej strane Ríma.

Mladé dieťa menom Emanuele sa Františka opýtalo, či by jeho otec, ktorý nedávno zomrel, mohol byť v nebi.

Otec dieťaťa bol ateista. Avšak namiesto toho, aby povedal ľuďom pravdu, že otec, bohužiaľ, išiel do pekla, František povedal, že „mal dobré srdce“, že Boh bol na neho „hrdý“ a že sa možno modliť za zosnulého ateistu.

František teda učí, že môžete zomrieť ako ateista a ísť do neba! Je heretik a odpadlík.

„Ak niekto popiera jedného pravého Boha, Stvoriteľa a Pána viditeľného a neviditeľného: nech je prekliaty.“ – Pápež Pius IX., Prvý vatikánsky koncil, 3. zasadnutie, O Bohu Stvoriteľovi, 1. kánon

„Lebo jeho neviditeľné veci možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú ospravedlnenia.“ – List Rimanom 1:20

Tu je ono video, kde František jasne hovorí, že zosnulý ateistický otec malého chlapca mohol ísť do neba: https://www.youtube.com/watch?v=bRbUTfSds0U

Antipápež František súhlasí s Martinom Lutherom

Už to bolo viac krát na mojom blogu povedané, ale treba zopakovať Františkovu verejne známu herézu, že Luther sa nemýlil v doktríne ospravodlivenia (t. j., vo falošnej doktríne sola fide, že netreba dobré skutky na ospravodlivenie, ale len samotnú vieru).

List Jakubov 2:24: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“

František učí Lutherovú nebiblickú herézu:

Antipápež František, Tlačová beseda počas letu z Arménska do Ríma, 26. jún 2016: „Myslím si, že úmysly Martina Luthera neboli nesprávne… V dnešnej dobe, luteráni a katolíci, a všetci protestanti, sa zhodujú v doktríne ospravodlivenia: v tejto veľmi dôležitej otázke sa [Luther] nemýlil.“

Komentár Kláštoru Najsvetejšej Rodiny sa zhoduje s tým, čo zastáva katolícka Cirkev a čo musí zastávať aj každý katolík, hovoria:

„Človek, ktorý povie, že súhlasí s luteránmi ohľadom ospravedlnenia a že Luther sa nemýlil ohľadom [doktríny] ospravedlnenia, je nechválne známy heretik a člen sekty.“ [5]

Antipápež František si uctil Mohameda V. a Theodora Hertzla

František takisto komemoroval Mohameda V. a Thedora Hertzla (zakladateľa sionizmu) položením vencov. Toto je čin odpadlíctva. Uctil si pamiatku notorických modlárov a odmietačov Ježiša Krista.

František pokladá veniec s Izraelským premiérom na hrob zakladateľa sionizmu, T. Hertzla. (Zdroj: La Times/NY Times.)

František pokladá veniec na hrob Mohammeda V. (ako vidno vo videu nižšie), čin ktorý mnohí falošní tradicionalisti ignorujú a nemajú k tomu vysvetlenie. Podľa falošných tradicioanalistov je človek, ktorý príjde dať kvety na hrob islamistu, hlavou Katolíckej Cirkvi – aká lož a pobúrenie. Tu je k tomu video:
https://youtu.be/WeXcL52AI7k?t=205 

František pokladá veniec kvetov na hrob islamistu Mohammeda V. – totálne odpadlíctvo (Zdroj: vaticancatholic.com, odkaz.)

Antipápež František oficiálne učí kacírstvo ohľadom trestu smrti

Mnoho falošných tradicionalistov sa snaží obhájiť Františkov „úrad“ argumentom typu: „že však oficiálne žiaden blud neučil“. Vravia, že (1) brány pekelné nemôžu prekonať Cirkev, že (2) pápež zostáva pápežom stále a (3) Duch Svätý zabraňuje tomu, aby František učil blud oficiálne. Tieto i ďalšie iné argumenty sa snažia ľudia predostrieť. Odpovede na najčastejšie protiargumenty k sedesvakantizmu nájdete v tomto článku: https://vatikankatolicky.com/sedevakantizmus/

Avšak, tieto námietky neuspejú, a odpoviem v bodoch. Bod 1: Bránami pekelnými sa rozumie smrtonostný jazyk heretikov, tak ako definovala Cirkev.

Pápež Vigilius, Druhý carihradský koncil, 553: „…máme na pamäti to, čo bolo sľúbené o Svätej Cirkvi a ňom, čo povedal, že pekelné brány ju nepremôžu (týmito rozumieme smrť šíriace jazyky heretikov); …“

František nemusí slávnostne/oficiálne zo stolca učiť blud, aby mohol byť označený za heretika mimo Cirkvi a antipápeža. Nie, heretici sú mimo Cirkvi, a František je manifestovaný heretik, tak ako bolo vyššie ukázané. Bod 2: Pápežstvo je možné pre pápeža stratiť (tak ako bolo v prípade pápeža Honoriusa), pretože pápežsky úrad nie je to isté ako nezmazateľný znak na duši po krste, či možnosť pre kňaza vysluhovať sviatosti, aj keď sú mimo Cirkvi. Tí, ktorí sú mimo Cirkve, nezastávajú úrad v Cirkvi, nemajú žiadne právomoci, tak ako pápež sv. Celestín učil o biskupovi Nestoriánovi:

Pápež sv. Celestín, (citovaný sv. Robertom Bellarminom):
Autorita Nášho Apoštolského Úradu určila, že ten biskup, klerik alebo jednoduchý Kresťan, ktorý bol zbavený úradu alebo exkomunikovaný Nestoriusom alebo jeho nasledovníkmi, potom, čo začali hlásať herézu, nesmú byť braní, ako pozbavení úradu alebo exkomunikovaní. Lebo ten, ktorý odpadol od viery s takými kázňami, nemôže pozbaviť úradu alebo odstrániť nikoho za žiadnych okolností.“

Sv. Celestín učí, že Nestorius a jeho nasledovníci v momente ako začali hlásať herézu nemajú právomoc pozvbaviť úradu nikoho. Ergo, pred akýmkoľvek verdiktom Cirkvi, Nestórius nemal právomoc pozbaviť ostatných úradu, pretože on sám nemal úrad v tej chvíli jakmile začal učiť zjavné herézy. Bod 3: Duch Svätý zabraňuje pravému pápežovi učiť z pozície stolca bludy, to však nevylučuje, že by sa mohol skutočný pápež mýliť v súkromnom názore ohľadom jemnejšieho bodu katolíckej doktríny. Avšak František je antipápež, čož dokazuje aj to, že on sa autoritatívne pokúsil celej svojej sekte učiť blud, že trest smrti je proti Evanjeliu:

František schválil dekrétom novú úpravu paragrafu 2267 v katechizme vydanom v roku 1992. Nový text znie nasledovane: „ … Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že «trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka» a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete.“ Túto svoju herézu František autoritatívne učil v novej encyklike Fratelli Tutti. František je heretik. Učenie proti trestu smrti bolo zavrhnuté ako heréza:

Pápež Lev X., Exsurge Domine,1520, odsúdenie bludov Martina Luthera: „33. Upálenie heretikov, je proti vôli Ducha. [- zavrhnuté]“

Civilná autorita má právo za niektoré ťažké delikty odsúdiť ľudí na trest smrti. Právomoc vykonávať trest smrti má len autorita, nie bežný občan, nevolám po násiliu. Trest smrti za ťažké delikty je povolený, hovoriť opačne je učiť notorickú herézu, ktorá bola zavrhnutá.

Antipápež František oficiálne učí, že rozvedení môžu prísť k Sv. Prijímaniu

Podobne, tak ako František učil autoritatívne herézu ohladom trestu smrti, tak autoritatívne učil, že tí, čo sú v cudzoložných vzťahoch (a v stave smrteľného hriechu) môžu pristupovať k Sv. Prijímaniu. Antipápež František otvorene v Amoris laetitia učil herézu, že rozvedení a znovu-zosobášení môžu dostávať Sv. Prijímanie; a dokonca povedal, že nie je možná žiadna iná interpretácia (video).

Antipápež František, Amoris laetitia (#305), hovoriac o ‘neregulárnych’ (teda cudzoložných) zväzkoch: „Kvôli podmienenostiam a poľahčujúcim faktorom je možné, že v rámci objektívnej situácie hriechu – ktorý nie je subjektívne zavinený alebo nie je zavinený naplno – možno žiť v Božej milosti, možno milovať a možno rásť v živote milosti a lásky, prijímajúc s týmto cieľom pomoc od Cirkvi.351“
Antipápež František, Amoris laetitia, poznámka pod čiarkou #351, rozšírenie k #305: „V určitých prípadoch by to mohla byť aj pomoc sviatostí. Preto „kňazom pripomínam, že spovednica nesmie byť mučiarňou, ale miestom milosrdenstva Pána“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium [24. novembra 2013], 44: AAS 105 [2013], 1038). Rovnako poukazujem na to, že Eucharistia „nie je odmenou pre dokonalých, ale štedrým liekom a posilou pre slabých“ (Tamže, 47: 1039).“

Sv. Prijímanie sa podľa katolíckeho učenia môže dávať len tým, ktorí nežijú v stave smrteľného hriechu. Je katolícke učenie, že manželstvo platí až do smrti jedného, či oboch, a ten kto sa rozvedie a zoberie si iného pácha cudzoložstvo.

Lk 16,18: „Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží.“
Záver: Je mnoho ďalších heréz, ktoré by človek mohol napísať na Františka, ale to, čo je tu, by malo byť postačujúce. Človek nepotrebuje vidieť viac, aby usúdil, že František je nekatolík. Tí, čo ho berú tvrdošijne za pápeža sú zakomponovaní v podvode. A východiskom nie je uznávať Benedikta XVI. za pápeža, nie, to je len ďalší zúfalý pokus falošných tradicionalistov pridávať nádeje do sekty po II. vatikánskom koncile. Benedikt XVI. bol úplný odpadlík, ktorý tiež usporiadával medzináboženské stretnutia, išiel do synagógy modliť sa so židmi, atď; a samotný Benedikt XVI. sa dobrovoľne zriekol úradovania v sekte II. vatikánskeho koncilu. Jediné možné a nutné východisko je sedesvakantistická pozícia. Pre viac ohľadom toho, kde obdržiať sviatosti a ako jednať za súčasnej bezprecedentnej krízy pozrite si nasledovné:

Ľudia nesmú chodiť na Novú omšu v západnom obrade pod hrozbou páchania smrteľného hriechu – je neplatná. Viac tuná. Takzvaní kňazi v západnom obrade, ktorí boli „ordinovaní“ neplatným obradom Pavla VI. sú laici, takže všetky ťažké hriechy, ktoré ste hovorili týmto „kňazom“, by mali ľudia v generálnej spovedi spomenúť platne vysvätenému kňazovi, ktorý nenanucuje druhým herézy a nie je notorický heretik. Ľudia by mali v sobotu a nedeľu zostávať doma a modliť sa Ruženec. Katolíci, ak môžu, mali by sa modliť 15 dekád ruženca denne a Zdravas Maria pravidelne.

Kristian Keller
Sedesvakantista

[1] – https://vatikankatolicky.com/preco-frantisek-nemoze-byt-papezom/
[2] – https://www.ansa.it/english/news/2016/10/13/pope-says-proselytism-venom-against-ecumenism_fdd18527-91f1-4e2a-84a5-170cb4132a00.html
[3] https://www.youtube.com/watch?v=a3AnX_GBWJw#t=44m39s 44:39

[4] L’ Osservatore Romano, 31. október 2014, str. 4.
[5] – https://vatikankatolicky.com/preco-frantisek-nemoze-byt-papezom/

 

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú alebo zastávali tento modernizmus. (Medzi [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

parlament, PVV, rokovanie, Robert Fico, Peter Pellegrini, Milan Majerský, Tomáš Taraba

Smutná vizitka NAKA a ÚŠP, uviedol ku Kuciakovi Taraba. Prokurátori sa ohradili

21.02.2024 23:25

ÚŠP v reakcii na ministrove vyjadrenia pripomenul, že obžaloba bola podaná len o niečo viac ako rok a pol po vražde dvojice.

gaza

Šéf WHO: Z Gazy je zóna smrti, situácia je nehumánna. V akom svete to žijeme?

21.02.2024 22:57

Potrebujeme prímerie. Potrebujeme prepustiť rukojemníkov. Ľudskosť musí zvíťaziť, uviedol Tedros.

Marko Rupnik

Svätá trojica inak a porno na duševný rast. Mníšky zverejnili podrobnosti o zneužívaní slovinským kňazom

21.02.2024 22:18

Vatikán aj jezuitský rád vnímali Rupnikov prípad veľmi citlivo. Pápež František je totiž jezuita.

SR Vrátna lyžovačka jarné prázdniny crtur ZAX

Slovensko zažíva extrémne dlhú sériu veľmi teplých dní. SHMÚ varuje pred vetrom

21.02.2024 19:12, aktualizované: 20:28

Podľa meteorológov je vysoko pravdepodobné, že vo štvrtok padne nový rekord.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 185783x
Priemerná čítanosť článkov: 2949x

Autor blogu