Založ si blog

Benedikt XVI. – jeden z najväčších podvodníkov v histórii Cirkvi

Úvod:
V tomto článku v skratke uvediem najväčšie kacírstva a zločiny Benedikta XVI.

[Poznámka: Heréza je učenie, ktoré je v protiklade s autoritatívnym učením katolíckej viery. Kacír je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Odpadlík je pokrstená osoba, ktorá nielenže odmieta jednu alebo viac právd katolíckej viery, ale vzdáva sa kresťanskej viery úplne. (Zdroj: Slovník pojmov a princípov)]

Zakiaľ množstvo ľudí si myslí, že František je ultraliberál (a majú pravdu), podaktorí z tejto skupiny ľudí zastáva veľmi chybný názor, že Benedikt XVI. bol zástancom tradičného katolicizmu a vynikajúci pápež. Ba dokonca podaktorí si z úplnej zúfalosti, zatiaľčo popritom odmietajú sedesvakantizmus, ešte stále myslia, že Benedikt XVI. je stále pretrvávajúcim pápežom, ktorý je v exile. Ide o úplne zúfalstvo a neúprimnosť z ich strany. Pre tých, ktorí ešte nerozumejú sedesvakantizmu, pre tých, ktorí sa doteraz s ním ešte nestretli, musia si pozorne pozreť nasledovný článok: https://vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/
Sedevacante znamená pápežsky stolec je voľný; z toho je teda odvodené slovo sedesvakantizmus.
Takisto by si ľudia mali čítať aj ostatné, ktoré je na tej stránke a modliť sa denne Ruženec. Pre spásu človek musí vyznávať pravú katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása. Benedikt XVI. je na fotke v bielom plášti, tradičnom odeve pápežov, uprostred na koláži spomedzi ostatných antipápežov, ktorí sa šli modliť k múru nárekov.

 

Tu na fotke vidno trio antipápežov, ktorí sa šli modliť k Múru nárekov (v Judaizme najviac posvätné miesto) – úplne odpadlíctvo. (Koláž fotografií – ich zdroje zľava: SHP/David Silverman; Flash90/JTA; obrázok braný z Františkovho instagramu)

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologica, Pt. I-II, Q. 103., A. 4:
„Všetky ceremónie sú vyznaním viery, v ktorých vnútorné uctievanie Boha pozostáva. Teraz, človek môže urobiť vyznanie vnútornej viery činom a takisto slovami: a keď v akejkoľvek z nich spraví falošné vyznanie, hreší smrteľne.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, hlása a učí, že záležitosti týkajúce sa Starého Zákona; ktoré sú rozdelené do obradov, vzácnych rituálov, obetovania a sviatostí, … príchodom nášho Pána… zanikli a sviatosti Nového Zákona započali… Všetkých preto po onom čase (po zjavení evanjelia), ak nasledujú obriezku a Sabbath a ostatné podmienky zákona, ich Ona [Svätá Rímska Cirkev] vyhlasuje cudzích kresťanskej viere a ani pri najmenšom hodných večnej spásy.“

A teraz k článku:
Je obrovská chyba si myslieť, že Benedikt XVI. bol vynikajúcim tradicionalistom a pápežom (alebo nebodaj, že ešte stále ním je). Benedikt XVI. počas svojho pôsobenia vytváral zdanie konzervativizmu, zatiaľ čo vštepoval tie najohavnejšie herézy. Zatiaľ čo Benedikt XVI. svoje obete prešpekulovanie balamutil, tým že im občas podhodil niečo tradičné (ako napr. celebrovanie omše v latinčine), tak jeho cieľom bolo popravde to, aby veľký okruh ľudí zostal príslušný Druhovatikánskej sekte a jej kacírskemu ekumenizmu. Zatiaľčo sa snažil pôsobiť ako zanietený konzervativista, tak v skutočnosti to bol vlk, kacír a veľký druhovatikánsky ekumenista, tak ako bude vidno nižšie. Bol ekumenista podobne tak ako bol ním antipápež Ján Pavol II. a tak ako je teraz ultraliberál antipápež František. Nasledovné sú najväčšie kacírstva Jozefa Ratzingera, človeka, ktorý sa vydával za pápeža Benedikta XVI.:

Antipápež Benedikt XVI. kľačí pred hrobom pápeža Pia XII. a obrazom Panny Márie. (Zdroj: Reuters)

Benedikt XVI. sa lišiacky usmieva pri návšteve synagógy v Ríme. (Zdroj: dokumentárny film s názvom „The Heresies of Benedict XVI“ od vaticancatholic.com)

Sv. Róbert Bellarmín, Kardinál a učiteľ Cirkvi, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je očividným heretikom, automaticky (per se)[poznámka: per se znamená samo od seba] prestáva byť pápežom a hlavou, rovnako ako automaticky prestáva byť kresťanom a členom Cirkvi. Preto môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých starých otcov, ktorí učia, že očividní heretici okamžite strácajú všetku jurisdikciu.“

Sv. František Saleský (17. st.), Doktor Cirkve, The Catholic Controversy, str. 305-306: „Teraz, keď on [pápež] je explicitne heretik, upadá ipso facto zo svojho postavenia a mimo Cirkev…“

Canon 188.4, 1917 kód kanonického práva (1917 Code of Canon Law): „Sú isté príčiny, ktoré znamenajú nevyslovenú (tichú) rezignáciu z úradu, ktorej rezignácia je prijatá vopred operáciou práva, a preto je od tej chvíle efektívna bez žiadnej deklarácie. Tieto príčiny sú… (4) keď verejne odpadol od viery.“


Antipápež Benedikt XVI. tvrdil, že židovský pohľad na Písmo je možný

Benedikt XVI. povedal vo svojej knihe, že „Jestvujú teda úplne dobré dôvody na popieranie toho, že sa Starý zákon vzťahuje na Krista:

Benedikt XVI., Boh a svet, 2000, s. 209: Je pravdaže možné čítať Starý zákon tak, že nie je orientovaný smerom na Krista; nepoukazuje úplne jednoznačne na Krista. A ak židia nemôžu vidieť oné prísľuby naplnené v ňom, toto nie je len zlá vôľa z ich strany, ale ozaj pre nejasnosť textov… Jestvujú teda úplne dobré dôvody na popieranie toho, že sa Starý zákon vzťahuje na Krista a na povedanie, Nie, to nie je to, čo povedal. A jestvujú tiež dobré dôvody na vzťahovanie ho [SZ] na neho – toto je to, o čom je spor medzi židmi a kresťanmi.“

Toto je úplne odpadlíctvo a zaprenie Ježiša Krista. Starý Zákon mal v sebe mesiášske očakávanie a počas celého Evanjelia sa stretávame s tým, ako Mesiáš Ježiš Kristus naplnil proroctvá o sebe.

Mat 1,22 „To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka:Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.“

Iz 14,7 „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

Jn 15,25 „To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: “Nenávideli ma bez príčiny.”

Ž 69,5 Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.

Jn 13,18 „Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: “Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.”“

Ž 41,10 „Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“

Mk 14,49 „Deň čo deň som učil u vás v chráme, a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť Písmo.“

Mt 2,15 „Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Oz 11,1 „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna.“

Mat 13,13-14 „Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: “Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte.“

Iz 6,10 „Riekol: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte!

Takto by sa dalo pokračovať ďalej i na viacerých miestách Evanjelia. Ježiš Kristus dokonca napomenul Farizejov, ktorí v Neho neverili, že Písma svedčia o ňom:

Ján 5:39,45-46 – „Prehľadajte Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a sú to ony samé, čo svedčia o mne… iný na vás žaluje, Mojžiš, v ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal.“

Antipápež Benedikt XVI. spochybnil historickosť Matúšovho Evanjelia

Ježiš Kristus bol ukrižovaný zlomyselnými Farizejmi, ktorí v neho neverili. Ježiš Kristus sa po zatknutí a zbičovaní ocitá pred rozvášneným davom Židov, ktorý volali po tom, aby ho dal Pilát ukrižovať. (Zdroj: verejne dostupné)

Benedikt XVI. sa snaží viviniť židov zo zabitia Pána, keď všetok dav odpovedal „Jeho krv na nás a na naše deti!“. Na drzo hovorí, že Matúš nehovorí o historických skutočnostiach.

Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský – Svätý týždeň: Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie, 2011, s. 186: „Rozšírenie Markovho davu s osudovými následkami sa nachádza v Matúšovom rozprávaní (27:25), ktoré hovorí o„ všetkých ľuďoch “a pripisuje im požadovanie Ježišovho ukrižovania. Matúš tu určite nehovorí o historických skutočnostiach: Ako mohol byť v tejto chvíli prítomný celý ľud, ktorý žiada o Ježišovu smrť? Je zrejmé, že historická realita je správne opísaná v Jánovom a v Markovom opise.““

Všetky časti Starého Zákona a Nového Zákona, teda aj Evanjelia, sú bezchybné a Bohom inšpirované. Pápež Lev XIII. hovorí, že Písmo je oprostené od omylu:

Pope Leo XIII, Proventissimus Deus (#20-21), Nov. 18, 1893: Veď predsa všetky knihy, ktoré Cirkev uznáva za posvätné a kanonické, sú celé, so všetkými svojimi časťami napísané z vnuknutia Ducha Svätého. A božské vnuknutie sa nemôže dopustiť nijakého omylu, ono podľa svojej podstaty vylučuje akýkoľvek omyl, a vylučuje ho s tou istou nevyhnutnosťou, s akou Boh, najvyššia Pravda, nemôže byť vôbec pôvodcom nijakého omylu. Toto je starobylá a stála viera Cirkvi. [Nasleduje odvolanie sa na koncily vo Florencii, Tridente a Vatikáne.]

A teda, pretože Duch Svätý použil ľudí ako Jeho nástroje, my nemôžeme potom povedať, že tieto nástroje, mohli nejakou náhodou upadnúť do omylu, a nie primárny autor. Veď Duch Svätý ich nadprirodzenou silou tak pobádal a pohýnal do písania, tak stál po ich boku, že všetko a len to, čo rozkázal, aj správne v mysli pochopili, aj chceli verne napísať a aj vhodne s neomylnou pravdou vyjadrili; inak by Svätý Duch nebol pôvodcom celého Svätého písma. Tejto viery sa Otcovia vždy pridržiavali. Augustín hovorí: Keďže oni napísali, čo im on ukázal a vnukol, nemožno preto v nijakom prípade pochybovať, že to on napísal, lebo oni ako údy jeho hlavy vykonali to, čo z vnuknutia hlavy spoznali. Svätý Gregor Veľký hovorí: Otázka, kto to napísal, je zbytočná. Viera totiž hovorí, že pôvodcom knihy je Duch Svätý. On sám teda písal, čo napísať vnukol; on sám to napísal, pretože dielo pisateľa oživil svojím dychom. Z toho vyplýva: Kto pripúšťa, že by sa na pravých miestach Svätého písma mohol nachádzať omyl, ten buď prevracia katolícky pojem božského vnuknutia, alebo robí samého Boha pôvodcom omylu.

Antipápež Benedikt XVI. sa zúčastnil obradu v Synagóge

Nasledovné je zo stránky vatikankatolicky.com:

Odpadlíctvo Benedikta XVI. v synagóge (Zdroj: Fotokoláž z vatikankatolicky.com).

Zúčastnením sa židovského obradu uctievania sa Benedikt XVI. dopustil verejného činu odpadlíctva. V synagóge bol Benedikt XVI. usadený význačne blízko vpredu. Synagóga bola natrieskaná židmi, ktorí tam boli, aby ho videli. Benedikt XVI. nebol iba integrálnou súčasťou židovského obradu uctievania, bol jeho hlavným prvkom. Toto je bez akejkoľvek pochybnosti aktívna účasť na židovskom náboženstve.

Veľmi blízko k Benediktovi XVI. sa kantor synagógy modlil a spieval židovské modlitby z plných pľúc. Benedikt spravil gestá ako ukláňanie hlavy a tlieskanie, aby ukázal svoj súhlas so zúčastnením sa na židovskom obrade uctievania. Pridal sa k židom v modlitbe Kaddiš a Yiddiš hudba jačala v kulise.

Keď Benedikt XVI. vstal, aby prehovoril (a aby sa nakoniec modlil v synagóge), celá synagóga vstala a zatlieskala mu – zatlieskala mu za jeho prijatie ich náboženstva. Každý na zemi, kto videl túto udalosť, vie, že mala jeden význam: Benedikt XVI. nemá žiaden problém so židmi, ktorí odmietajú Ježiša Krista a (podľa neho) nemajú žiadnu povinnosť prijať Ježiša Krista, aby boli spasení. (Celý článok si môžete pozrieť tu: Herézy Benedikta XVI.)

 

Antipápež Benedikt XVI. sa modlil v mešite smerom k Mekke

Na fotke sa Benedikt XVI. modlí v Mešite bok po boku s islámskym muftím, zatiaľ čo tam mal prekrížené ruky podobne jak moslimovia. (Zdroj: vatikankatolicky.com.)

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologica, Časť II, 12. otázka, čl. 1., námietka 2.: „ …ak by ktokoľvek… uctieval pri hrobke Mahometa, bol by považovaný za odpadlíka.“

Antipápež Benedikt XVI. povedal, že mešita poukazuje na božské

Nasledovné je azda najväčšie kacírstvo, aké kedy Benedikt XVI. povedal:

Benedikt XVI., Prejav moslimským lídrom pred mešitou, 9. máj 2009: „Miesta uctievania ako táto nádherná mešita Al-Hussein Bin Talal, pomenovaná po ctenom zosnulom kráľovi, vynikajú ako drahokamy naprieč povrchom zeme. Od starodávnych po moderné, od veľkolepých po skromné, všetky poukazujú k božskému, k Všetko-presahujúcemu, k Všemohúcemu.“

Islamisti neuctievajú Ježiša Krista a rúhajú sa mu a rúhajú sa takisto Božskej Trojici, takže islamisti neuctievajú Boha. Islam je temná sekta z východu, ktorá bola odsúdená pápežmi v minolosti:

Pápež Eugen IV., Bazilejský koncil, 19. zasadanie, 7. september 1434: „…je tu nádej, že veľmi mnohí z ohavnej sekty Mohameda budú obrátení na katolícku vieru.“

Pápež Kalixt III.: “Ja sľubujem… velebiť pravú vieru a vykoreniť diabolskú sektu zatratenca a neveriaceho Mahometa [islam] na Východe.”

Benedikt XVI. je odpadlík. On bohorúhavo hovorí, že mešity vynikajú ako drahokamy a že poukazujú k božskému a Všemohúcemu.

Antipápež Benedikt XVI. priznáva, že II. vatikánsky koncil odmieta dogmu

Benedit XVI, Princípy katolíckej teológie (1982), s. 381: „Ak je to žiadúce, ponúknuť analýzu textu [dokumentu II. vatikánskeho koncilu, Gaudium et Spes] ako celku, mohli by sme povedať, že (v spojení s textami o náboženskej slobode a svetových náboženstvách) je to revízia Sylabu Pia IX., akýsi protisylabus… Ako následok, jednostrannosť stanoviska zaujatého (prijatého) Cirkvou za pápeža Pia IX. a Pia X. ako odpoveď na situáciu vytvorenú novou etapou dejín, zahájenou Francúzskou revolúciou, bola do veľkej miery napravená…“

Benedikt XVI. nemá byť už ako viac formálnejšie heretickejší. On pripúšťa, že učenie II. vatikánskeho koncilu o náboženskej slobode, ktorého sa pridržiava, je priamo v rozpore a protichodné k učeniu Magistéria v Sylabe omylov pápeža Pia IX., kde bolo odsúdené. On vraví, že jednostrannosť katolíckeho učenia, ktoré je nemenné, bola do veľkej miery napravená.

Záver
Bolo dokázané, že Benedikt XVI. je nekresťan, ktorý sa vysmieva pravej viere Krista. To čo je teraz v Ríme je sekta II. vatikánskeho koncilu alias Smilnica babylonská z proroctva Jána. Pre spásu ľudia musia veriť v Ježiša Krista, katolícke dogmy a musia byť pokrstení. Ľudia by mali radikálne zmeniť svoj život, prestať hrešiť, začať slúžiť Bohu miesto ľudom a vyznávať katolícku vieru bez kompromisov. Mnoho ľudí hovorí, že „čo oni zmenia“ a „však nejak bude“. Nieto takto pristupovať k týmto informáciam. Človek musí odmietnúť falošný ekumenizmus a antipápežov, lebo sú to heretici, a keď ľudia tvrdošijne zastávajú, že kacíri a odpadlíci (ako František, Benedikt XVI. a Ján Pavol II) sú v Cirkvi Krista, tak sa pletú a nemajú vieru. Hovoriť, že František alebo Benedikt XVI. sú katolíci a že majú jednu a tú istú historickú a katolícku vieru je lož, a je to pohŕdaním katolíckej viery, pohŕdaním Cirkvou, jej históriou a je to pohŕdanie Ježišom Kristom. To ľudia robia, keď týchto mužov tvrdošijne nazývajú pápežmi.

Pápež Inocent III., Eius exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie z heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

Pápež Pius VIII., 24. máj 1829: „Proti týmto skúseným sofistom ľudí treba naučiť, že vyznanie katolíckej viery je jedinečne pravdivé, ako apoštol vraví: jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“

Existuje len jedna viera v Cirkvi, ktorú všetci katolíci zdieľajú. Vonkajším znakom je jedna viera. Ľudia by mali byť okamžite znechutení tým, keď vidia tieto odpadlícke pohansko-modlárske kreatúry a mali by odsúdiť Františka, Jána Pavla II., Benedikta XVI. a ostatných (i keď im malú chvíľku môže ešte trvať než objavia katolícke učenie o tom, že manifestovaní heretici prichádzajú o úrad automaticky).

 

Kristian Keller
Sedesvakantista

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú alebo zastávali tento modernizmus. (Medzi [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

žltačka, dezinfekcia, infekcia

Na východnom Slovensku pribúda prípadov žltačky, nemocniciam dochádzajú kapacity

16.07.2024 17:54

Predpokladá sa, že pacientov nakazených týmto vírusovým ochorením bude pribúdať.

hojsík

Hojsíka z PS zvolili za podpredsedu Európskeho parlamentu. Funkciu už zastával

16.07.2024 17:51, aktualizované: 18:05

Od europoslancov získal 393 hlasov, pričom na zvolenie mu ich stačilo 333.

Peru autobus nehoda obete

Peru: Havária autobusu v Andách si vyžiadala 21 obetí

16.07.2024 17:44

Autobus, ktorý smeroval z Limy, sa zrútil do rokliny.

kuffovci, kuffa

Pojednávanie s Kuffovcami odročili na október

16.07.2024 17:35

Obžalobe čelia Štefan Kuffa a Filip Kuffa, obaja štátni tajomníci rezortu životného prostredia, spolu s Gregorom Kuffom.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 199121x
Priemerná čítanosť článkov: 3161x

Autor blogu