Založ si blog

Mýty o Španielskej inkvizícii vyvrátené

Na Slovensku, ale i v iných krajinách sú prepierané neustále klamstvá o Cirkvi, a medzi ne patria i mýty o Španielskej inkvizícii.
Tu je zopár faktov z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, uvedené Bratom Petrom. Celý článok si môžete prečítať tu: https://vatikankatolicky.com/myty-o-spanielskej-inkvizici-odhalene/

Brat Peter, O.S.B., Kláštor Najsvätejšej Rodiny:
„ … čo bola inkvizícia?  Bol to cirkevný/eklezialistický súd alebo tribunál, vytvorený Katolíckou Cirkvou pre región Španielska, a bol vytvorený v roku 1478. Čomu ľudia musia rozumieť je, že počas stredoveku heréza (blud/kacírstvo) bola braná ako hrdelný zločin. Tak ako vražda. Logické oddôvodnenie bolo, že tak ako je veľké zlo zabiť telo a zobrať niekomu prirodzený život, tak ešte väčšie zlo je zabiť niekoho dušu, čo je spravené skrze prekrútenie pravdy, čo pošle druhého do pekla“

 

S týmto súhlasí i sv. Tomáš Akvinský. Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II-II ot. 11, O bludu, čl. 3 odp.:

„Odpovídám: Musí se říci, že o bludařích je uvážit dvojí: A sice jedno se strany jich samých; druhé pak se strany Církve. A sice se strany těchto je to hřích, pro nějž zasloužili, nejen aby vyobcováním byli odloučeni od Církve, nýbrž také aby smrtí byli vyloučeni se světa. Neboť mnohem těžší je porušit víru, skrze niž je život duše, než padělat  peníze, kterými se podporuje časný život. A proto, jestliže penězokazi nebo jiní zločinci po právu ihned jsou vydáváni na smrt světskými knížaty, tím spíše bludaři, jakmile jsou usvědčeni z bludu, mohli by se nejen vyobcovat, nýbrž i spravedlivě zabíti.“


Brat Peter, O.S.B.: „ … a toto logické oddôvodnenie v tom čase bolo zdieľané nielen medzi katolíkmi v Katolíckej Cirkvi, no výsledne i protestantami ako Martin Luther a Ján Kalvin. Luther otvorene volal po smrti kardinálov a pápeža. Ján Kalvin posielal ľudí na smrť. V jednom verejne známom prípade Ján Kalvin poslal na smrť Michala Servetusa, lebo popieral Trojicu. A predtým, než bol Servetus pod jeho autoritou, Kalvin ho i varoval, on hovorí, že „Kebyže prejde…“ okolo neho „
… tak ďaleko jak siaha moja autorita, nenechal by som ho nažive.“ – koniec citácie.

Takže v stredoveku brali herézu (blud/kacírstvo) veľmi vážne, a vidíme tento logický výklad zakorenený v skutočnosti v tom, čo Boh nariaďuje v Starom zákone pre určité hriechy a prekročenie Jeho zákona – On nariaďuje trest smrti.“

Brat Peter pokračuje: „ … chcem vyvrátiť najpopulárnejšie mýty o onej inkvizícii, koľko ľudí Španielska inkvizícia vydala na smrť. Nuž, podľa najviac bežného protestantského názoru to boli milióny, napr. keď si rýchlo spravíme prieskum, čo o tomto hovoria rôzne protestantské stránky, čítame veci ako tieto:

„Katolícki inkvizítori mučili, zmrzačili, upálili a uväznili milióny ľudí“

Iná stránka hovorí, že:

„Po dobu tisícdvesto rokov, stovky tisíc lojálnych katolíkov mučilo a zabilo desiatky miliónov „heretikov“… “

Ďalšia stránka hovorí, že:

„Cirkev zabila stovky tisíc židov a zhabala im majetky.“

Ja osobne som rozprával s protestantom, ktorý, myslím si, že povedal, že cez sto miliónov heretikov bolo zabitých. Nuž, všetky tieto čísla sú hanebné klamstvá, a na ich vyvrátenie sa budem opierať primárne o knihu s názvom Španielska inkvizícia a historická revízia od Henryho Kamana.

Brat Peter pokračuje:

„Prečo je táto knižka cenná pre vyvrátenie týchto lží? V prvom rade bola napísaná Židom. Bola vydaná v Yale University Press v roku 1997… Henry Kaman, nielen to, že je Žid, ale je braný historickou komunitou ako špičkový historik… na mnoho miestach je jeho komentár dosť pro-židovský; a teda môžete vidieť, že toto nie je apologetická práca pre Katolícku Cirkev. No je aspoň docela úprimný v reportovaní o faktoch, ktoré ničia a rozbúravajú tamtie populárne mýty, ktoré prioritne protestanti a aj iní šíria ohľadom Španielskej inkvizície a jej procedúrach, jej úmysloch a o tom, o čom budeme teraz hovoriť: počet zabitých ľudí.“

Henry Kamen (born October 4, 1936), American educator ...Na obrázku je Henry Kaman, historik židovského pôvodu,
zdroj: https://prabook.com/web/henry.kamen/3746482

Henry Kaman vraví vo svojej knihe: „Keď berieme do úvahu všetky tribunály Španielska do 1530 (-ho) roku. Je nepravdepodobné, že viac než dvetisíc ľudí bolo inkvizíciou popravených za kacírstvo (herézu).

„Doba najintenzívnejšej perzekúcie obrátených (conversos) bola medzi rokmi 1480 a 1530“

Ku týmto faktom Brat Peter hovorí:

„… toto bola najintenzívnejšia doba inkvizície. Sú obdobia, keď idete po dekády, takmer bez jediného odsúdeného na smrť. A on cituje z rôznych autorít, napr. jeden jednotlivec odhadol, že do r. 1490 bolo 15 000 ľudí prinavrátených [do Cirkvi] pod ediktami milosti, nie zabitých. A iný muž, Andrés Bernáldez, odhadol, že v samotnej diecéze Sevilly od roku 1480 po rok 1488 tribunál upálil cez 700 ľudí a prinavrátil viac než 5000. Neskorší historik, analytik Diego Ortiz, tvrdil, že v Seville medzi rokmi 1481 až 1520 – znova veľmi intenzívna doba – cez 20 000 heretikov sa zrieklo svojich chýb a cez tisíc tvrdošijných heretikov bolo poslaných na hranicu, a vraví „ … existuje menšia pochybnosť, že čísla sú prehnané.“  Takže hovorí, že tisíc ľudí v tejto aktívnej časti [Španielska], za čias najintenzívnejšej doby počas španielskej inkvizície, bolo zabitých. Toto tvrdenie je veľmi prehnané.

Na strane 203 nám dáva pohľad do vnútra finálneho počtu ľudí, ktorí boli vydaní na smrť; a ľudia musia rozumieť, že tu je dôležitý rozdiel medzi ľuďmi, ktorí boli vypočúvaní alebo vyšetrovaní, a ľuďmi odsúdenými.

Hovorí: [Henry Kaman] „Proporčne malé číslo popráv je efektívny argument proti legendám o krvi pachtiacom tribunáli.“ – a pokračuje: „Je jasné, že po väčšiu časť jej pôsobenia bola inkvizícia ďaleko od toho byť strojom na smrť. Či už z úmyslu, alebo z nedostatku, vyššie uvedené čísla pre tresty vo Valencii a Galícii naznačujú pomer popráv hlboko pod 2% obvinených. Bolo odhadnuté, že v 19-tich tribunáloch v období medzi 1540 – 1700, bolo popravených pod dve percentá obvinených. Ak je toto akokoľvek blízke k pravde, vyzerá to, že od 16. až po 17. storočie boli menej než traja ľudia ročne popravení inkvizíciou v celej Španielskej monarchii, od Sicílie až po Peru – zaiste menej než ktorékoľvek provinčné súdy práva v Španielsku alebo kdekoľvek inde v Európe. Popravde, pri porovnaní španielskych svetských súdov s inkvizíciou, je možné sa pozitívne prikloniť len k druhému zmieňovanému.“ [Henry Kaman uzatvára.]

A takže on hovorí, že keď je to podelené na roky, keď bola značne menšia miera aktivity, tak okolo troch ľudí ročne bolo zabitých medzi 16. až 17. storočím – ďaleko od miliónov.“

 

Illustration of Tomas de Torquemada, Grand Inquisitor of the Spanish Inquisition, with King Ferdinand II and Queen Isabella in 1478.
Link: https://random-times.com/2020/09/16/tomas-de-torquemada-the-mad-monk-burns-2000-at-the-stake/

Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II-II ot. 11, O bludu, čl. 3 odp.:

Avšak se strany Církve je milosrdenství na obrácení bloudících.“

 

Brat Peter, O.S.B.: „Ale mnoho ľudí bolo prinavrátených. Súdy boli celkovo dosť zhovievavé, keď prijímate logický výklad, pod ktorým operovali. Určite neboli perfektné, tak ako každý iný právny systém má svoje chyby a zneužitia.  A musí byť takisto zdôraznené, že inkvizícia mala mandát alebo autoritu len nad pokrstenými kresťanmi. Dobre. Takže vyšetrovala ľudí, ktorí tvrdili, že boli praktizujúci katolíci, ale odmietali katolícku vieru.“

 

Pápež Benedikt XIV., Allatae Sunt (#19), júl 26. r. 1755:

„Po prvé, misionár, ktorý sa pokúša s Božou pomocou priniesť naspäť gréckych a východných schizmatikov do jednoty, by mal zasvätiť všetky snahy do jedného cieľa, vyviesť ich z doktrín v protiklade s katolíckou vierou.“

 

Svätý Andrej Bobola, pred tým než bol martýrovaný: „Som Katolícky kňaz, narodil som sa v Katolíckej viere, a v tej viere si želám zomrieť. Moja viera je pravdivá: vedie smerom k spáse. Radšej ľutujte: dajte priestor ľútosti za hriech, inak budete neschopný, vo vašich bludoch, vyhrať spásu. Vyznávaním mojej viery, poznáte skutočného Boha, a zachránite si duše.“

 

Brat Peter na záver dodáva, že Španielská inkvizícia sa snažila vyhostiť moslimov, s ktorými storočia bojovala a že išlo aj o bezpečnosť krajiny, preto lebo mnoho moslimov, z vlastných pohnútok predstierali, že konvertovali na Katolícku vieru.

 

Brat Peter, O.S.B.: „Takisto počas tohto obdobia, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa Španielska inkvizícia stala tak aktívnou, je, že Španielsko zaviedlo politiku vyhosťovania všetkých židov a všetkých moslimov z krajiny. A mali ste [situáciu], kde bolo, že miesto toho, než aby mali odísť, tak niekoľko z týchto jedincov, niektorí z týchto moslimov a židov konvertovali, ale ich konverzia nebola úprimná, a teda stále praktikovali ich falošné náboženstvo. A tak inkvizícia analyzovala, či bol dôkaz k tomu, a súdila tých, ktorí boli vinní. A tisíce a tisícky bolo zjednotených.

A to bola zásada. Dali im možnosť opustiť krajinu alebo konvertovať. Takže tí, ktorí zostali a potom predstierali konverziu, ale v skutočnosti neverili vo vieru, no popierali ju, si to sami na seba vykoledovali z veľkej časti.“

Kristian Keller
Sedesvakantista

František nie je pápež, ale otvorený modlár a kacír

28.04.2021

Antipápež František, manifestovaný modlár a kacír, nie je členom Katolíckej Cirkvi a nie je jej hlavou. Ján Pavol II., ktorý bol modlár, nie je svätý, ale bol to antikrist, ktorý je v pekle. Kto ho uznáva za svätého po oboznámeni sa s faktami je odpadlík. Benedikt XVI. je odpadlík a bol antipápež. Viac tuná: https://vatikankatolicky.com/preco-heretik-nemoze-byt-papezom/ Tu [...]

Štefan Harabin odhalený

25.04.2021

Pozri aj nasledovné články: Dôležité: Sedesvakantistická pozícia vysvetlená (odkaz) „Otec“ Marián Kuffa odhalený (odkaz na článok) Podvod s testami odhalený: neexistuje žiadna pandémia Prečo je slovensko tak trestané, dôvod je opakovaný návrat ku komunizmu Eliáš Dohnal a Pavol Pakoš sú husiti Biskup Oliver Oravec odhalený (odkaz) Celú pravdu o sekte po II. [...]

Podvádzanie adminov a odsúdenie dekadencie portálov, na ktorých blogujem

07.04.2021

Nasledovné je dôkaz o tom, že admini, ktorí spravujú blog na pravde hrubo podvádzali: Napísal som úderný a pravdivý článok s názvom „Podvod s testami odhalený: neexistuje žiadna pandémia„. Bol mnou zverejnený 31. marca 2021. Už tesne poobede, v čase keď článok dosahoval 2815 zhliadnutí a naberal na čítanosti, ho už nebolo vidno v sekcii [...]

Mária Kolíková

Kolíková nemá obavy, že by jej poslanci vyslovili nedôveru

07.05.2021 17:37

Ministerka uviedla, že odvolávanie nie je príjemná záležitosť a nemôže povedať, že si to užíva.

Budiš, nehoda, cisterna, kyselina,

Pri minerálnych prameňoch pri Budiši sa prevrátila cisterna s kyselinou

07.05.2021 17:26

Zásah hasičov a polície si vyžiadala vo štvrtok nehoda kamióna s cisternou, ktorá prevážala kyselinu chlorovodíkovú pri obci Budiš.

putá

Zadržali Češku, ktorá zo Slovenska prevážala maloletých migrantov

07.05.2021 17:08

Policajti zadržali v Ružomberku 38-ročnú Češku. Žena prevzala v Medzilaborciach tri mladistvé osoby, ktoré mala odviezť do Prahy v Českej republike.

Japonsko / vlajka /

Krajiny V4 lákajú Japoncov, aby si viac všímali strednú Európu

07.05.2021 16:50

Štáty V4 majú záujem, aby sa Japonsko zapojilo do prípravy uvažovanej vysokorýchlostnej železnice spájajúcej Maďarsko, Slovensko, Česko a Poľsko.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 36373x
Priemerná čítanosť článkov: 1732x

Autor blogu

Kategórie