Založ si blog

Ján Pavol II. hlásal doktrínu antikrista

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan a antipápež. Pozrite si viac v nasledovnom článku, kde nájdete aj mnoho farebných fotografíi: https://vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/

 

Zdroj: vatikankatolicky.com

 

Ján Pavol II. mimo toho, že praktizoval falošný ekumenizmus, tak i chodil do synagógy, prišiel do mešity a vyzul si topánky s úcty pre toto miesto modloslužbárstva, poklonil sa budhistickému „mníchovi“pred sochou budhy, pobozkal korán, modlil sa pri múre nárekov, oslavoval 100-rokov existencie synagógy, modlil sa v anglikánskej katedrále s protestantami, odovzdal relikvie svätého Gregora Osvietiteľa rozkoľníkom/schizmatikom, a okrem toho, že sa modlil s predstaviteľmi všetkých falošných náboženstiev vo svete na Assissi, tak tento modlár a antipápež hlásal doktrínu antikrista, že všetci ľudia sú Ježiš Kristus.

Ján Pavol II. učil doktrínu antikrista, pozrite si viac v tomto článku:

Antipápež Ján Pavol II., Úplne prvá homília, navždy poznačujúca začiatok jeho pastoračného úradovania, nedeľa, 22. október 1978: „‘1. Ty si Kristus, Syn živého Boha’ (Mt 16:16). Tieto slová boli vyslovené Šimonom, synom Jonáša, v kraji Cézarey Filipovej… Tieto slová poznačujú začiatok Petrovej misie v histórii spásy…“
„2. V tento deň a na tomto mieste tieto isté slová musia byť znova vyrieknuté a počúvané: ‘Ty si Kristus, Syn živého Boha.’ Áno, bratia a synovia a dcéry, tieto slová v prvom rade… prosím počúvajte ešte raz, dnes, na tomto posvätnom mieste, slovám vyrieknutým Šimonom Petrom. V týchto slovách je viera Cirkvi. V týchto istých slovách je nová pravda, vskutku, konečná a definitívna pravda o človeku: Synovi živého Boha – ‘Ty si Kristus, Syn živého Boha.

Vo svojej úplne prvej homílii ako antipápež v r. 1978, v tom samom prejave, ktorý navždy poznačí začiatok jeho pastoračného úradovania, nedeľu, 22. októbra 1978, antipápež Ján Pavol II. prehlásil svetu, že človek je Kristus, Syn živého Boha! Dokonca povedal, že toto je „nová pravda“ – nová pravda, ktorú tu má on vyjaviť. „Ty si Kristus, Syn živého Boha,“ povedané sv. Petrom o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, sú slová, ktoré opisujú pravdu o človeku, podľa antipápeža Jána Pavla II.

A nie je to žiadna náhoda, že antipápež Ján Pavol II. spravil toto vyhlásenie vo svojej úplne prvej homílii ako antipápež. Bol tu hlásať človeka na mieste Boha, a tak vykladal svoju antikristovskú doktrínu od úplného začiatku. Ľudia nemôžu podceniť významnosť tohto prejavu.

Pápež sv. Pius X., E Supremi Apostolatus, 4. október 1903: „Zatiaľ čo na druhej strane, a toto je podľa toho istého apoštola charakteristickým znakom Antikrista, samotný človek vtrhol s nekonečnou opovážlivosťou na miesto Boha.“

 

Tu sú ďalšie dôkazy o tom, že antikrist Ján Pavol II. učil doktrínu antikrista:

Antipápež Ján Pavol II., Generálna audiencia, 25. január 1984: „Kristus, Syn Boží, tým, že sa stáva telom, berie si ľudskosť každého človeka, … V tomto okamihu sa stáva zjednotený s každou osobou… V encyklike Redemptor hominis som napísal, že ‘názov pre ten hlboký úžas nad ľudskou hodnotou a dôstojnosťou je evanjelium, to jest radostná zvesť. Nazýva sa tiež kresťanstvom.’“

Antipápež Ján Pavol II., Prejav členom Kongresu Spojených štátov, 8. január 2001: „Počas rokov môjho duchovného úradovania, ale predovšetkým v jubilejnom roku, ktorý práve skončil, som pozval všetkých, aby sa obrátili na Ježiša, aby objavili v nových a hlbších spôsoboch pravdu o človeku. (…) Vidieť pravdu Krista znamená zažiť s hlbokým úžasom hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, čo je radostná zvesť evanjelia… (cf. Redemptor hominis, n. 10).“

Antipápež Ján Pavol II., Homília, 17. december 1991: „Milí bratia a sestry, pozrite na Krista, pravdu o človeku, …”

V Evanjeliu podľa Jána 1:14 čítame o vtelení Syna Božieho, „A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Tu je to, čo nám prišiel povedať antipápež Ján Pavol II. o týchto slovách.

Antipápež Ján Pavol II., Encyklika o Duchu Svätom – Dominum et vivificantem (# 50): „‘Slovo sa telom stalo.’ Vtelenie Boha-Syna značí vzatie do jednoty s Bohom nielen ľudskú prirodzenosť, ale v tejto ľudskej prirodzenosti, v istom zmysle, všetko čo je ‘telom’: celé ľudstvo, …”

Tu antipápež Ján Pavol II. cituje slová Jána 1:14 a hovorí, že Slovo stávajúce sa telom znamená prijatie všetkého tela, celého ľudstva. Toto doslova znamená, že Syn Boží sa stal všetkým telom, celým ľudstvom. A toto je dôvod, prečo antipápež Ján Pavol II. hovorí nasledovné:

Antipápež Ján Pavol II., Evangelium vitae (# 104): „Je to presne v ‘tele’ každej osoby, kde Kristus pokračuje zjavovať seba… takže odmietnutie ľudského človeka akoukoľvek formou, ktorú to odmietnutie zaujme, je naozaj odmietnutím Krista.“

Tu antipápež Ján Pavol II. potvrdzuje svoju doktrínu, ako ju vyložil v Encyklike o Duchu Svätom #50. Pretože sa Slovo telom stalo v celom ľudstve, je to v tele KAŽDEJ OSOBY, kde Kristus zjavuje seba. Každá osoba je Slovo, ktoré sa stalo telom, podľa antipápeža Jána Pavla II. Všimnite si, ako dokonca dá slovo „telo“ do úvodzoviek, konkrétne naznačujúc, že každá osoba je „Slovo, ktoré sa telom stalo“ Jána 1:14.

Antipápež Ján Pavol II., Homília v St. Louis, 27. január 1999: „Pri vtelení sa Boh plne zjavuje v Synovi, … Vtelenie tiež zjavuje pravdu o človeku.“

Toto znamená, že človek je vtelené Slovo.

Antipápež Ján Pavol II., Prejav Anjel Pána, 4. január 1981: „Príchod Boha do sveta, narodenie Boha v ľudskom tele, je prenikavou a očarujúcou pravdou. Je to cesta, po ktorej človek, ako kráča, znovuobjaví seba samého.”

Toto znamená, že každý človek objaví, že je Boh v ľudskom tele.

Naplnili sa teda slová Pani Márie z La Salette, z 19. septembra 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista… Cirkev bude v zatmení.“

Z toho všetkého možno usudíť, že Ján Pavol II. hlásal nové falošné Evanjelium – Evanjelium Antikrista.

Galaťanom 1:8-9 – „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“

Naskýta sa otázka pre mnoho ľudí: Prečo je teda Ján Pavol II. braný ako svätý, prečo ho katolíci a pápež uznávajú ako svätého? (pýtajú sa takto ľudia)

Poznámka: skutočný kanonizovaný svätý musí byť braný ako svätý skutočnými katolíkmi pod hrozbou smrteľného hriechu.

Odpoveď: Od druhého vatikánskeho koncilu nemáme pápeža, t. j. od Jána XXIII. – je stav sedevacante. Po druhom vatikánskom koncile v čele nesedia skutoční pápeži, ale antipápeži. Antipápeži sa tvária, že šéfuju Katolíckej Cirkvi, no nešéfuju jej, lebo na čele Katolíckej Cirkve nemôže stáť bludár/kacír a modlár, t. j. odpadlík a nekatolík; oni miesto toho šéfuju protestantskej sekte II. vatikánskeho koncilu, smilnice babylonskej – proticirkvi na konci vekov. Pre skutočného pápeža nie je možné slávnostne schváliť bludy/herézy (ako urobil napr. antipápež Pavol VI.) , a takisto nie je možné pre skutočného pápeža vyzdvihnúť nekatolíka akým bol Ján Pavol II. do pozície svätého. A na ozrejmenie: Benedikt XVI. „beatifikoval“ Jána Pavla II. a František „kanonizoval“ Jána Pavla II., čiže obaja sú manifestovaní heretici a antipápeži a nikdy nesedeli v pozícii pápeža.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#15), jún 29.,1896:
„Nikto preto, pokiaľ nie je v prijímaní s Petrom, nemôže zdieľať vnútri jeho autority, keďže je absurdné si predstaviť, že ten čo je mimo, by mal v Cirkvi porúčať.“

Pán Boh neháva okupovať budovy patriace Katolíckej Cirkvi kacírmi ako ultimátny trest za hriechy ľudstva. Pravá Cirkev ostáva v kruhu veriacich, ktorí prislúchajú tradičným katolíckym dogmám. Kláštor Najsvätejšej Rodiny je Benediktínsky Kláštor v Katolíckej Cirkvi, ktorý vedie Brat Michal Dimond. To, čo je tu v článku, je prebraté z webovej stránky tohoto kláštora. Mimo Katolícku Cirkev nieto spása, pre spásu musíte byť tradičný katolík a na stránke vatikankatolicky.com sa dozviete ako sa stať tradičným katolíkom. Pozrite si napríklad súbor Katolícky Krst a kroky ku konvertovaniu a pečlivo si ho naštudujte. Je dobré, ak ľudia môžu, aby sa modlili denne 15 dekád Ruženca a Zdravas Mária regulérne počas dňa – to vám dodá milosti od Pána smerom k nájdeniu pravdy a konvertovaniu.

František nie je svätý otec, je nesvätý kacír a odpadlík. Manifestovaní kacíri a odpadlíci strácajú jurisdikciu, včetne pápežstva automaticky:

Sv. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, Book II, chap. 30:
„Na záver, svätí otcovia učia nezávisle od seba, že nielen to, že heretici sú mimo Cirkve, ale že sú aj „ipso facto“ pozbavení všetkých ekleziálistických (pastorálnych) práv a hodností.“

Sv. Robert Bellarmine, kardinál a doktor Cirkve, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je manifestovaný heretik automaticky (povedané), prestáva byť pápežom a hlavou, tak ako prestáva byť automaticky kresťanom a členom Cirkve. Nasledovne, onen môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých prastarých otcov, ktorí učia, že manifestovaní heretici okamžite stratia všetku jurisdikciu.“

Kto zostáva s antipápežom Františkom i napriek všetkým faktom a správam o jeho notorických herézach (nedávno obhajoval registrované partnerstvá) zostáva členom sekty.

Nemožno sláviť Jána Pavla II. ako svätého, kto tak robí i napriek tomu, že vie o jeho modlárstvách a doktríne antikrista, tak berie za svätého a vzdáva úctu človekovi, ktorý realizoval celý rád modlárstiev a učil doktrínu antikrista. Preto je to tak vážne. Falošné vyvýšenie Jána Pavla II. do pozície „svätého“ je hlavný spôsob, akým diabol chce, aby ľudia boli zakomponovaní do modlárstva. To je to, ku čomu ľudia prislúchajú, keď berú modlára Jána Pavla II. za svätého, niet cesty okolo toho. Ľudia musia dať ruky preč od falošného ekumenizmu, začať slúžiť Bohu, a ak sú v sekte II. vatikánskeho koncilu musia z nej odísť. Nová omša je protestantská a ľudia musia z nej odísť a nikdy viac na ňu neísť.

Kliknite na zdroje a prosím prečítajte si to. Ignorujte bandu provokatérov v komentároch, mnohí sú z nich trollovia.

Kristian Keller
Sedesvakantista

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189845x
Priemerná čítanosť článkov: 3013x

Autor blogu