Založ si blog

Antipápež František a jeho proticirkev

František: „Prozelytizmus je slávnostný nezmysel. Nedáva žiadny zmysel.“ (Talianske noviny La Repubblica, vydané 1. októbra 2013).

Obrazok prevzatý z vatikankatolicky.com (s ich súhlasom): František robí spoločnú modlitbu s tzv. pravoslávnym rozkolníkom a s protestantom. (– kacírstvo, spáchané činom)

František, Príhovor k luteránom, Hala Pavla VI., 13. október 2016: „Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.“ [– úplné kacírstvo]

František, Prejav v Tbilisi (Gruzínsko), 1. október 2016: „Jestvuje veľmi ťažký hriech proti ekumenizmu: prozelytizmus. Nikdy by sme nemali prozelytizovať pravoslávnych!“ [– úplné kacírstvo]

 

prozelytizovať  (niekoho) – znamená vyvíjať snahu o obrátenie toho druhého na inú vieru

/Slovník cudzích slov (akademický) z r. 2005.: „prozelytstvo…kniž. prestúpenie, prestupovanie na inú vieru; vlastnosti prozelytu, prozelytizmus“/

To, čo je uvedené v slovníku, načisto vyvracia tamtie časté námietky nečestných klamárov, keď hovoria, že prozelytizovať niekoho (v tomto prípade na katolícku vieru), znamená alebo že sa tým myslí donucovať niekoho nasilu na katolícku vieru. Vôbec to nie je pravda; prozelytizovať znamená vyvíjať snahu o obrátenie niekoho na inú vieru, napr. na katolícku vieru. Ono slovo je z angličtiny, od slova proselytism, kde ono anglické slovo znamená to isté (t. j. vyvíjať snahu o obrátenie niekoho). František odsudzuje obracanie druhých na katolícku vieru ako takú. Prečo? − Pretože je to protikatolícky heretik… preto! František odsudzuje (a to viackrát počas svojho pôsobenia) snahu o obrátenie druhých na katolícku vieru, čož je samozrejme protikatolícke.

František: „Prozelytizmus je slávnostný nezmysel. Nedáva žiadny zmysel.“ (Talianske noviny La Repubblica, vydané 1. októbra 2013).

František, 7. august 2013, Videoposolstvo na sviatok sv. Kajetána: Mám toho druhého presvedčiť, aby sa stal katolíkom? Nie, nie, nie!“ 

František hlása nové falošné Evanjelium, pričom hlása také spoločenstvo, kde je jedno akú vieru kto má; to jest vo Františkovej odpadlíckej cirkvi môže každý veriť v čo chce… teda, ktokoľvek môže odmietať pápežstvo (ako napr. rozkoľníci), môže popierať prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii (ako robia napr. protestanti) a pod., teda oná odpadlícka a nekatolícka sekta nehlása skutočnú jednotu kresťanov, kde by mali mať vo vnútri KC všetci jednú a tú istú katolícku vieru. Nie, oná sekta, teraz na čele s Františkom, hlása bludy evidentne protichodné katolíckemu učeniu. František je skutočný heretik, ktorý nevedie Katolícku Cirkev (KC), ale prorokovanú protikatolícku sektu na konci vekov (prorokovanú Smilnicu babylonskú).

A teda úplne jednoduchý záver je, že František nemôže byť pápežom, pretože nekatolík (akým František evidentne je) nemôže byť vodcom kresťanov. Skutočne je to takto jednoduché. Nazývať ťažkým hriechom obracanie nekatolíkov, je očividná heréza. Zohľadnite nasledujúce skutočnosti. Je dogmou, t. j. neomylnou pravdou zjavenou z neba, že iba katolíci sú kresťania.

Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, III. zasadnutie, 3. kap., ex cathedra: „Ďalej sa musí božskou a katolíckou vierou veriť všetkému, čo je obsiahnuté v slove Božom písanom i tradovanom a čo je Cirkvou predkladané veriť ako božsky zjavené buď slávnostným prehlásením [ex cathedra], alebo riadnym a všeobecným Magistériom.“

Pápež sv. Pius X., Sylabus bludov, 1907: „ 22. Dogmy, ktoré Cirkev považuje za zjavené, nie sú pravdami zoslanými z neba. Sú výkladom náboženských zjavov, ktoré ľudská myseľ nadobudla usilovnou snahou.“ [Zavrhnuté ]

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. „Ktokoľvek je“, hovorí, „a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.“[Dogma!]

A takisto je dogmou (a teda neomylnou súčasťou katolíckej viery) pravdivé tvrdenie, že heretici a schizmatici sú mimo Katolíckej Cirkvi.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 1441, ex cathedraSvätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom svojho života; …“

A inak, kto je heretikom? Odpoveď môžeme nájsť v kanonickom práve z roku 1917:

Kanon 1325 (2), Kódex kanonického práva 1917: „Ten, kto po obdŕžaní krstu − ak ponechávajúc si meno kresťan − tvrdohlavo popiera alebo pochybuje o niečom, v čo treba veriť z pravdivej božskej a katolíckej viery, je heretik.”

A kto je schizmatikom/rozkolníkom? V tom istom paragrafe sa píše, kto je rozkolníkom:

Kanon 1325 (2), Kódex kanonického práva 1917: „Ten, kto po obdržaní krstu… odmietne byť pod Najvyšším pontifom [to jest odmietne jeho autoritu] alebo odmieta spoločenstvo s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení, [taký] je rozkolník.“

Je dogmou, neomylným učením Katolíckej Cirkvi, že mimo Katolíckej Cirkvi nieto spása. To, čo dogmaticky učí Katolícka Cirkev, je Bohom zjavené, je neomylne pravdivé a nesmú tomu ľudia odporovať. Kto tomu odporuje (alebo súhlasí s opakom) nie je kresťan, odporuje autorite samotného Boha a po skončení svojho života poputuje do pekla.

Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 9), 29. jún 1896: „Viera, ako učí Cirkev, je tá nadprirodzená cnosť, ktorou… veríme tomu, čo [On] zjavil ako pravdivé, nie na základe vnútornej pravdy vnímanej prirodzeným svetlom ľudského rozumu [autor: to jest nie preto, že sa nám to javí ako správne], ale kvôli autorite samého Boha, Zjaviteľa, ktorý nemôže klamať ani byť klamaný… Ale ten, kto nesúhlasí čo i len v jednom bode s božsky prijatými pravdami, v skutočnosti odvrhol vieru celkom úplne, keďže odmieta ctiť Boha ako najvyššiu pravdu a patričný motív viery.“

Takže ešte raz a postupne: Dogmy sú neomylné pravdy zoslané z neba. Je dogmou, že iba katolíci sú kresťania; je dogmou, že heretici a rozkolníci sú mimo Katolíckej Cirkvi; je dogmou, že mimo Katolíckej Cirkvi nieto spása; a všetky tieto zrovna menované dogmy sú súčasťou katolíckej viery, ktorú musí človek vyznávať, aby mohol byť spasený. Je povinnosťou katolíkov (t. j. pravých kresťanov) tieto dogmy zachovávať, držať sa ich, riadiť sa nimi a vyznávať ich. František toto ale nerobí, tak ako je z jeho horeuvedených slov a činov jasné. Robí pravý opak. Je to nekresťan, je to heretik, je to antipápež. Keďže je heretik a nekresťan, nie je členom Cirkvi a nemá podiel na žiadnej autorite vo vnútri Cirkvi.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#15), jún 29. r. 1896: „Žiaden preto, zakiaľ nie je v prijímaní [mysl. v spoločenstve] s Petrom, nemôže zdieľať vnútri jeho autority, keďže je absurdné si predstaviť, že ten, čo je mimo, by mal v Cirkvi porúčať.“

František sa necháva v hlbokom poklone bozkávať na hlavu od rozkoľníka, ktorý popiera pápežský úrad. – úplné kacírstvo (Zdroj: vatikankatolicky.com)

František vyznáva spoločenstvo s tými, ktorí odmietajú pápežstvo (s rozkolníkmi), ktorí odmietajú Petrových nástupcov, alebo inak povedané: František uznáva jednotu s tými, ktorí odmietajú Petrov najvyšší úrad. Rozkoľníci nie sú v prijímaní (alebo v spoločenstve) s Petrom. Tým pádom, keďže František karhá konvertovanie rozkolníkov (majúc to za ťažký hriech), tak dáva jasne najavo svoj antikatolícky postoj. Je to notorický heretik, je to protikatolík, nemajúc žiadnu autoritu v Cirkvi. Je protikatolíckym antipápežom, ktorý sa len oblieka do bieleho plášťa a necháva sa oslovovať pápež. Nie je pápežom a nikdy ani nemohol byť zvolený za pápeža:

Pápež Pavol IV., Cum ex Apostolatus Officio, 15. február 1559: „ … pre prípad, žeby nás postihlo, že by sme na svätom mieste videli ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel. (…) …ustanovujeme, určujeme, nariaďujeme a definujeme, že ak niekedy vyjde najavo, že ktorýkoľvek biskup, … sa pred svojim povýšením na kardinála alebo rímskeho pápeža odklonil od katolíckej viery alebo upadol do nejakej herézy: (i) povýšenie, aj keby malo byť nesporné a s jednomyseľným súhlasom všetkých kardinálov, je nulitné a neplatné; …“

František je faktickým notorickým heretikom nemajúcim katolícku vieru, bodka! Toto nie je otázka, to je fakt. A kto by sa opovážil tvrdiť niečo iné, tak jednoducho nemá katolícku vieru. Ľuďom, ktorým toto nedochádza, skrátka nemajú nadprirodzený dar katolíckej viery. Katolícka Cirkev stále existuje v zostatku ľudí, ktorí sa držia pravých pozícii. Pre spásu musia ľudia konvertovať na katolícku vieru. Pozrite si kroky ku kovnertovaniu.

A ako bolo povedané: protestanti a rozkolníci nie sú súčasťou Katolíckej Cirkvi. Oni neuznávajú jednotlivé pravdy viery (ako napr. pápežstvo, pápežskú neomylnosť, či nepoškvarené počatie); radia sa k človekom vytvoreným sektám. Sú to nekresťania, sú neomylne mimo Katolíckej Cirkvi, tak ako Katolícka Cirkev oficiálne verí, vyznáva a hlása, a sú neomylne na ceste do pekla. Pre spásu musia konvertovať na katolícku vieru a zomrieť v stave milosti.

František: „Jestvuje veľmi ťažký hriech proti ekumenizmu: prozelytizmus. Nikdy by sme nemali prozelytizovať pravoslávnych!“ [ − očividná heréza a protikatolicizmus]

[Katolícke učenie:]

„Po prvé, misionár, ktorý sa pokúša s Božou pomocou priniesť naspäť gréckych a východných schizmatikov do jednoty, by mal zasvätiť všetky snahy do jedného cieľa, vyviesť ich z doktrín v protiklade s katolíckou vierou.“ − Pápež Benedikt XIV., Allatae Sunt (#19), júl 26. r. 1755

Benedikt XVI., Prejav protestantom pri Svetovom dni mládeže, 19. august 2005: „A teraz sa pýtame: Čo znamená obnoviť jednotu všetkých kresťanov? … táto jednota neznamená to, čo by mohlo byť nazvané ekumenizmom návratu; to jest, zaprieť a odmietnuť vlastnú históriu viery. Rozhodne nie!“ [ − očividná heréza a protikatolicizmus, aj Benedikt XVI. bol antipápež]

[Katolícke učenie:]

„… jednota kresťanov sa môže presadzovať iba presadzovaním návratu tých, čo sú od nej oddelení, k jednej pravej Cirkvi Krista…“ − Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 10), 6. január 1928

A ďalšia vec. Pre tých, ktorí tvrdošijne volajú tohto nekatolíka pápežom, sú tu ešte ďaleko závážnejšie problémy. Okrem toho, že František je protikatolík, ktorý nadržiava stranu pravoslávnym a protestantom, tak ako som vyššie ukázal, tak počas svojho antipontifikátu František spravil mnoho viac činov odpadlíctva.

(1) Bergoglio počas židovskej Hanuky zapaľoval ich židovský svietnitk, menóru – odpadlíctvo činom. (Zdroj: vatikankatolicky.com)

 

(2) Antipápež František zorganizoval uctievanie modly pačamamy, ktorú „požehnal“ vo vatikánskych záhradach – odpadlíctvo činom. (Zdroj: vatikankatolicky.com)

(3) Antipápež sa modlil v mešite smerom k mekke – úplné odpadlíctvo. (Zdroj: vatkankatolicky.com)

Antipápež František počas svojho pôsobenia preukázal a doteraz preukazuje, že je otvorený (dľa viery) žid (1), moslim (3), pohanský uctievač Zeme (2), ale aj otvorený podporovateľ LGBTI komunity a ich aktivista (4), …

(4) Antipápež František v rozhovore s novinármi pri odlete z Bratislavy, preložené do Slovenčiny z prekladu CNA:

Paci: Otázka je ohľadom rodiny: Vy ste hovorili s maďarskými predstaviteľmi, hovorili ste o tom včera na stretnutí s mladými ľudmi, a včera dorazili správy o rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorá pozýva členské štáty rozoznať manželstvá rovnakého pohlavia a stým spojené rodičovské vzťahy. Svätý Otec, čo si o tomto myslíte?

František: „… Toto sú zákony, ktoré sa snažia pomôcť situácii mnohých ľudí rôznych sexuálnych orientácii. A to je dôležité, pomôcť týmto ľuďom, ale bez toho, aby sa nanucovali veci, ktoré ich vlastnou prirodzenosťou nejdú do Cirkvi. Ale keď chcú podporiť homosexuálny pár v spoločnom živote, štáty majú možnosť občiansky ich podporiť…

Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená, že zavrhujeme ľudí, ktorí sú takí, nie, sú naši bratia a sestry a musíme ich sprevádzať. (…) Mnohí, mnohí ľudia homosexuálnej orientácie pristupujú k sviatosti pokánia, pristupujú ku kňazovi, aby sa pýtali o radu, Cirkev im pomáha ísť ďalej v ich životoch.“

… je otvoreným liberálom, ktorý okrem mnoho iného odsudzuje rodičov za napomínanie detí, ktoré by si chceli zmeniť svoje pohlavie (5), …

(5) Antipápež František, generálna audiencia, Hala Pavla VI., 26. január 2022: „A myslím takisto na rodičov, ktorí čelia problémom ich detí: deti s mnohými chorobami, deti, ktoré sú choré, dokonca s nevyliečitelnými chorobami. – koľko bolesti tam je! – rodičov, ktorí vidia rôzne sexuálne orientácie u svojich detí; ako sa s tým vysporiadať a sprevádzať ich deti a neskrývať sa za postojom zavrhovania. (…) Tak mnoho rodičovských problémov. Zamyslime sa ako by sme im pomohli. A týmto rodičom ja hovorím: nebojte sa. Áno, je tam bolesti. Mnoho. Ale zamyslime sa nad tým ako Jozef riešil problémy a poproste Jozefa o pomoc. Nikdy neodsudzujte dieťa.“

… je podporovateľom potratárov (6) …

(6) František daroval medailu rádu sv. Gregora potratárke Lilianne Ploumenovej. (Zdroj: https://www. youtube. com/watch?v=UroEsQ5ov8I)

… a je i odpadlíkom, ktorý tvrdí, že ateisti sa môžu dostať do neba (7), Antipápež František učí, že ateisti môžu ísť do neba (odkaz).

A to z ďaleka nie je všetko. František robí jednú ohavnosť za druhou, jedno odpadlíctvo za druhým, či už skutkami, slovami, alebo i opomenutiami. Je to chodiaca kôpka odpadlíctva, kacírstva a všetkého možného zla.

A mimo to, sekta II. vatikánskeho koncilu „kanonizovala“ Jána Pavla II. (notorického modlára) ako „svätého“. Samozrejme modlár Ján Pavol II. nemôže byť považovaný za svätého, a kto ho považuje za svätého, tak hreší proti prvému Božiemu prikázaniu a vzdáva sa katolíckej viery celkovo.

Antipápež Ján Pavol II. bozkáva korán, zdroj: Pravda o tom, čo sa naozaj stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile, Brat Peter a Brat Michal Dimondoví, vaticancatholic.com.

Antipápež Ján Pavol II. usporiadal medzináboženské modlitebné stretnutie v Assisi (r. 1986) so všetkými predstaviteľmi falošných náboženstiev. (Zdroj: vatikankatolicky.com)

Antipápež František „kanonizoval“ modlára Jána Pavla II. za „svätého“, a implikoval tak milióny ľudí v modlárstve. Toto je duchovná genocída, teda masové porábanie duší skrze porušovanie prvého Božieho prikázania. Sekta II. vatikánskeho koncilu oslavuje modlára Jána Pavla II. (JPII.) ako svätého dňa 22. októbra. Pomocou oslavovania obrazu šelmy (JPII.) z proroctiev, sú milióny ľudí zakomponovaní do modlárstva a sú na ceste do večného zatratenia. Pre viac pozrite si tento článok, kde je aj zmienka o naplnených proroctvách: Antikrist identifikovaný.

Od Druhého vatikánskeho koncilu tu je falšoná cirkev, ktorá sa hrá na Katolícku Cirkev. František to svojimi činmi dáva všetkým okato najavo o čo tejto falošnej cirkvi ide. Ide o propagovanie všetkých falošných náboženstiev, ide o propagovanie náboženského indiferentizmu, porušoavnie prvého prikázania, chválenie všetkého, čo ide proti Kristovi a Cirkvi, zakiaľ sa v šatách, aké používa KC, títo vlci v ovčích rúchach hrajú na hierarchiu KC. Táto falošná cirkev okupuje budovy kedysi patriace KC, ale táto sekta nie je Katolíckou Cirkvou (KC).

Antipápež František si podáva ruku s islámskym muftím. (Zdroj: vaticancatholic.com)

Berte to ako keby si niekto zmyslel, že bude propagovať pohanizmus zakiaľ sa oblečie do rúch KC, zakiaľ to robí vo vnútri budov kedysi patriacich KC. O nič iné nejde. Vidíme proste prorokovanú ohavnosť spustošenia (Mat 24,15), vidíme falošné a neplatné novus ordo omše, vidíme nové falošné náboženstvo, ktoré nemá s katolicizmom absolútne nič spoločné, vidíme prorokované Veľké odpadnutie (2Tes 2, 3) na konci vekov. Sme takmer na konci vyčínania tejto protikatolíckej sekty. Situácia je mimoriadne vážna, mimoriadne kritická. Pre spásu musíte byť katolíkom, musíte vyznávať katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása. Tu sa dozviete ako tak urobiť. Katolícka Cirkev stále existuje, a je viditeľná, pozeráte si blog tradičného katolíka, ktorý odkazuje na stránky katolíckeho kláštora. (Mimochodom vyhýbajte sa husítskej sekte Eliáša Dohnala, takzvanému Byzantskému Katolíckemu Patriarchátu, viac tuná.) Musíte odmietnúť falošný ekumenizmus, a lídrov tohto nového falošného nábožesntva po II. vatikánskom koncile ako antipápežov.

Modlite sa Ruženec, 15 dekád denne (ak sa dá), čož vám dodá milosti pre videnie pravdy a obrátenie sa. Neverte a nenasledujte falošných tradicionalistov a heretikov z Novus ordo.

Kristián Keller
Sedesvakantista

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú alebo zastávali tento modernizmus. (Medzi [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

žltačka, dezinfekcia, infekcia

Na východnom Slovensku pribúda prípadov žltačky, nemocniciam dochádzajú kapacity

16.07.2024 17:54

Predpokladá sa, že pacientov nakazených týmto vírusovým ochorením bude pribúdať.

hojsík

Hojsíka z PS zvolili za podpredsedu Európskeho parlamentu. Funkciu už zastával

16.07.2024 17:51, aktualizované: 18:05

Od europoslancov získal 393 hlasov, pričom na zvolenie mu ich stačilo 333.

Peru autobus nehoda obete

Peru: Havária autobusu v Andách si vyžiadala 21 obetí

16.07.2024 17:44

Autobus, ktorý smeroval z Limy, sa zrútil do rokliny.

kuffovci, kuffa

Pojednávanie s Kuffovcami odročili na október

16.07.2024 17:35

Obžalobe čelia Štefan Kuffa a Filip Kuffa, obaja štátni tajomníci rezortu životného prostredia, spolu s Gregorom Kuffom.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 199124x
Priemerná čítanosť článkov: 3161x

Autor blogu