Založ si blog

Modlitby na Veľký Piatok za Židov, preto aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

Posledná edícia: 03/09/2020

Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok – a ako k nej došlo.

 

Svätý Úrad pod Pápežom Sv. Celestínom, Indiculus, Editor Sv Prosper, proti semi-Pelágianistom (na tému milosrdenstva):
… zatiaľ čo Cirkev lamentuje s lídrami národov,… oni prosia a modlia sa, aby viera mohla byť udelená aj nevercom, aby modloslužobníci mohli byť vytiahnutí z ich bludov a falošnej pobožnosti; nech závoj z ich sŕdc sa odstráni, a svetlo pravdy nech je viditeľné pre Židov; Nech heretici prídu ku zmyslom a porozumejú Katolíckej viere; nech schizmatici môžu obdržať ducha obnovenej lásky; nech dar ľútosti môže byť zoslaný na tých čo upadli; na záver, nech katechumenom, ktorí boli vedení ku sviatostiam znovuzrodenia, sa otvorí kráľovské nádvorie nebeskej milosti. Viac však, nech efekt týchto modlitieb ukáže, žeby neboli len unáhlené a navnivoč; Boh, pravdupovediac, si žiada vytiahnuť z každého bludu, tých ktorí sú strhaní silou temna; On prenáša do kráľovstva Syna – svojej lásky, a z prúdov hnevu On spraví prúdy milosrdenstva.

 

Modlitby na Veľký Piatok za židov, aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

Nižšie je voľný preklad z angličtiny z originálu na wikipédii – link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday..by_Pius_XII


Modlitba pred 1955, stojí sa:

Modlime sa aj za bezverných židov, nech Všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc: (2Kor 3:13-16) preto aby mohli spoznať Ježiša Krista nášho Pána. („Amen“ sa neodpovedá, ani modlime sa, ani pokľaknite, ale nasleduje:) Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme,  pre slepotu týchto ľudí, a že spoznaním svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodení z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.“

Modlitba 1955, Pius XII., zahrnul túto modlitbu do litánií, kľačí sa:

Modlime sa aj za bezverných židov, nech všemohúci Boh, môže odstrániť závoj z ich sŕdc: preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – (pauza pre tichú modlitbu) – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme  pre slepotu týchto ľudí, že poznaním tvojho svetla Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodený z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.

 

Vonkajší vplyv od židovských Rabínov do tejto modlitby, vznikol z ich precitlivenosti; ale i z nešťastnej viny anglického jazyka. Asociácia Klerikov, priatelia Izraela, chceli aby sa vymazal výraz „bezverný židia“. Latinský: „perfidis Judæis„. Na to v medzivojnovom období vatikánska kúria reagovala negatívne, že keď sa povolia zmeny v tradičnej liturgii, tak to povedie ešte k horším zmenám.

Čelný Rabín Ríma, Eugenio Zolii, po II. sv. vojne tlačil na Pápeža Pia XII., aby odstránil „perfidis“ – preklad z latinčiny do slovenčiny – bezverný. V angličtine perfidious znamená zradcovský. Kvôli  spodobovaniu v anglickom jazyku, žiadal Rabín Ríma, aby to odstránili z modlitieb na Veľký Piatok, lebo ich to uráža. Neuspel.

„Pápež“ , no lepšie znenie je antipápež Ján XXIII., zmenu nakoniec učinil:

Modlidba znela:

Modlime sa tak isto aj za (––) Židov, nech všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc, preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý takisto nevynechávaš z tvojho milosrdenstva (––) Židov, vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme pre slepotu tých ľudí, žeby porozumením svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, mohli byť vytiahnutý z ich temnoty. Skrze toho istého nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen

Po II. vatikánskom koncile, po roku 1970 sa začala použivať ohavná neplatná omša, súčasťou ktorej bola následna zmena:

Modlime sa za Židovský ľud, prvých čo počujú slovo Božie, aby mohli pokračovať rásť v láske jeho mena a vo viere ich zákona/zmluvy. (Modlitba v tichosti, Potom kňaz povie:) Všemohúci a večný Bože, dlho dozadu si dal prísľub Abrahámovi a jeho generácii; Vypočuj svoju Cirkev, zakiaľ sa modlime, preto aby ľudia, ktorých si ty prv učinil svojimi, mohli prísť v plnosti a k spáse. My prosíme pre toto, skrze Krista nášho Pána. Amen.

Jedným slovom: Fraška.

 

Čo zaviedol antipápež Benedikt XVI.,  falošná nádej „tradicionalististov“, ktorý pripúšťa vo svojich teologických knihách oba výklady, čo sa týka možnosti veriť i odmietnuť Ježiša Krista ako Mesiáša; pozrite sa:

Modlime sa za židov. Nech náš Boh a Pán môže osvietiť ich srdcia, žeby spoznali Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľudí. – Modlime sa – Pokľaknime – Povstane. – Všemohúci a večný Bože, ktorý chceš aby všetci ľudia boli spasený a rozpoznali pravdu; príslušným spôsobom, daj aby i celistvosť ľudí vchádzajúcich do Tvojej Cirkvi, celý Izrael bol spasený. Skrze Krista Nášho Pána. Amen.

Americká mimovládka Anti-Defemation League vzali do úvahu odstránenie výrazov „slepota“ a „pobyt v temnote“, ako prejav rešpektu ku Židom, ako zlepšenie pôvodného jazyka v tridentskej omši – (tradičná omša v západnom obrade); Ale nevideli dôvod na zmenu u Benedikta XVI, po už zavedených zmenách „pápeža“ Pavla VI (v r.1970), že miesto toho tá verzia není používaná.

Obe formy sú zmyté. Obe formy sú otrasné. Ide o víťazstvo politickej korektnosti. Zatajovanie skutočnej pravdy. Pokračovanie v úlisnosti II. vatikánskeho koncilu – falošnej ústavy novej nekresťanskej štruktúry.

Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

„Čoraz viac prichádzam k záveru, že judaizmus… a kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

To je čistá apostáza, a absolútne heretické vyjadrenie a zapretie Krista. Benedikt hlása, že starý zákon je otvorený obom východiskám, teda že židia smú zapierať Ježiša Krista.

Vplyvom modernistov a židovských lobby na Vatikán, ľudia čo o sebe tvrdili, že boli pápeži, vynímali a menili slová tejto modlitby, až sa napokon z toho stala úplná fraška. Z pôvodného pietneho aktu, a úprimnej prosby k Bohu, aby židia uverili v nášho Pána, aby mohli mať podiel na večnom živote, sa stala glorifikácia ICH ponímania náboženstva (, že Ježiš nie je Mesiáš). Ide o akt slabosti, o akt lži a nemilosrdenstva. Ide o ducha antikrista.

Blahoslavený je ten kto uverí. Ak práveže nenávidíte židov, tak sa za nich nebudete modliť, ak by ste ich zlomyseľne nenávideli poviete im lož, aby pokračovali na svojej ceste do pekla.

Zjavenie v La Salette:

Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna

Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou.

Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista.

Sekta II. vatikánskeho koncilu je spolitizovaná fraška(!)… Miesto úprimnej modlitby, za záchranu a spásu duše, a k priľnutiu k telu Krista, k telu Cirkvi, tak ako je to vidno aj v modlitbe Veľkého Piatku, miesto toho čelní predstavitelia cirkvi išli opačným smerom, v duchu chlácholenia a velebenia ostatných. Falošný ekumenizmus. Išli v duchu chlácholenia, založenom na lži, a prestalo sa pridŕžať učenia a pridŕžať sa misie šíriť osvetu, konvertovať ľudí a vytrhávať ľudí zo slepoty a poručenstva diabla a poručenstva hriechu. Miesto toho sa ľudia samí zavrhli do doby modernizmu, doby lži, doby pôžitkov, smilnenia – napr. mladé nezosobášene páry – ľudia sa uvrhli do doby moderných výdobytkov, kariérneho rastu, dravosti za pokladmi zeme a neslušnosti. Pravda bola drzo nahradená lžou. Svätosť sa vytratila.

La Salette: Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi… volám apoštolov posledných dní… ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí, v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom… Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista…

Vytiahnuté z knihy: Pravda o Cirkvi – Oliver Oravec.

  • Update: podľa novo-nájdených informácii, Biskup Oliver Oravec bol heretik. Niektoré veci, ako odmietanie ekumenizmu, preklady proroctiev z La Salette a odsúdenie heretikov Ratzingera a Wojtyly sú správne, ale vyznával herézu ohľadom spásy ľudí, veril, že je možná spása mimo cirkve, nútil ostatných k tomuto názoru, čiže bol manifestovaný a donucujúci heretik, taktiež na rádiu slobodný vysielač propagoval herézy, ako napríklad, že je možné vysvätiť ženy za kňažky a hlásal takisto, že by mala byť odluka cirkvi od štátu. Tak isto závery jeho knihy a navrhnuté riešenia sú nekatolícke.

Židia a kresťania majú rozdielné náboženstva. Kresťanstvo pod hlavou katolíckej Cirkvi je pravé. Judaizmus je falošné.  Ako uvádzajú všetky dostupné a dohladateľné fakty, tak Židia veria v uniterianizmus, neuznávajú Svätú Trojicu – kresťanský základ viery, to znamená nemajú toho istého Boha ako my. Pápeži v minulosti stavali judaizmus na rovnakú úroveň ako pohanstvo.

Pápež Eugeň IV, florentský koncil: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

Katolícky kresťania majú jeden krst, jednu vieru, jednu Cirkev – mimo ktorej niet spásy. Sekta II. vatikánského koncilu s liberalistickou a heretickou ústavou a aj s heretickou hierarchiou v Ríme ňou nie je.

 

Katolícka Cirkev nie je budova

 

(citát z Most Holy Family Monastery – vaticancatholic.com)

Oni majú budovy, ale vy máte apoštolskú vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale viera sídli vo vás.- (Sv.Atanázius)

Je nevyhnutné, aby ľudia navštívili vatikankatolicky.com, alebo ak vedia anglicky tak vaticancatholic.com, kde ľudia nájdu potrebné informácie ohľadom tradičnej katolíckej viery, ktorá je nevyhnutná pre spásu.

 

Kristian Keller

Sedesvakantista

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189852x
Priemerná čítanosť článkov: 3014x

Autor blogu