Založ si blog

Časť 2. , Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

Časť 2., Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty.

Pozrite si prvú časť v nasledovnom odkaze: Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty , mirror-link.

Fotka (koláž) z predošlého článku:

Tu na fotke vidno trio antipápežov, ktorí sa šli modliť k Múru nárekov (v Judaizme najviac posvätné miesto) – úplne odpadlíctvo. (Koláž fotografií – ich zdroje zľava: SHP/David Silverman; Flash90/JTA; obrázok braný z Františkovho instagramu)

Tento článok nadväzuje na prvú časť, preto by si mali ľudia odkliknúť a prečítať prvotný článok, v ktorom som sa dotkol katolíckeho učenia, že heretik nemôže byť pápež a takisto že heretik nemôže byť zvolený za pápeža. Minule som poukázal na to, že František, Benedikt XVI. a Ján Pavol II. sú kacíri a nesmie sa o nich uvažovať, že zastávali alebo zastávajú úrad. V tomto článku sa dozviete viac o kacírstvách antipápeža Pavla VI., Jána XXIII. a antipápeža Jána Pavla I.

 

Antipápež Pavol VI. (Giovanni Montini)

Antipápež Pavol VI. (Giovanni Montini) (Zdroj: vatikankatolicky.com)

Nasledovné je zo stránky vatikankatolicky.com z článku o Pavlovi VI., stránky, ktorú by si ľudia mali pravideľne pozerať a čítať:

Pavol VI., Generálna audiencia, 6. december 1972: „Existuje Boh? Kto je Boh? A aké poznanie o ňom môže mať človek? Aký vzťah s ním musí mať každý z nás? Odpovedať na každú z týchto otázok by nás viedlo k nekonečným a zložitým diskusiám…“

[Komentár Kláštoru Najsvätejšej Rodiny:] Tieto otázky nás nevedú k nekonečným a zložitým diskusiám. Existuje Boh? Áno. Kto je Boh? Svätá Trojica. Aké poznanie o ňom môže mať človek? Katolícku vieru. Aký vzťah s ním musí mať každý z nás? Patriť do Cirkvi, ktorú ustanovil. Pavol VI. vyhlasuje, že tieto sú nekonečné a zložité otázky. Žiaden katolík by netvrdil taký nezmysel…

Okrejm horeuvedenej zjavnej neviery u Pavla VI. je v článku spomenutý aj falošný ekumenizmus antipápeža Pavla VI., a teda heréza, že všetky náboženstvá sú si rovné a máme iba hladať dialóg medzi sebou. Falošné náboženstvá ako napr. protestantizmus, islam, židovstvo, pohanizmus sú od Diabla. Existuje jedno jediné a pravé náboženstvo a to je katolicizmus. Z článku:

Antipápež Pavol VI., Generálna audiencia, 8. november 1972: „Ekumenizmus sa začal týmto spôsobom; ako úcta k nekresťanským náboženstvám…“

Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 2), 6. január 1928: „ …ten nesprávny názor, ktorý považuje všetky náboženstvá za viac-menej dobré a chvályhodné, … Nielen sú tí, ktorí zastávajú tento názor v omyle a oklamaní, ale tiež prekrúcajú ideu pravého náboženstva, odmietajú ho, …“

Tuná je viac toho, čo si Pavol VI. myslel o nekresťanských náboženstvách diabla:

Antipápež Pavol VI., Príhovor, 22. september 1973: „…ušľachtilé nekresťanské náboženstvá…“

Toto je odpadlíctvo – totálne odmietnutie Ježiša Krista.

Antipápež Pavol VI., Generálna audiencia, 12. január 1972: „…obraz vyvádzajúci z miery sa nám otvára pred očami: ten náboženstiev, náboženstiev vymyslených človekom; pokusov, ktoré sú niekedy extrémne odvážne a ušľachtilé…“

Tu Pavol VI. hovorí, že náboženstvá vymyslené človekom sú niekedy extrémne ušľachtilé! Toto je odpadlíctvo – odmietnutie Ježiša Krista a katolíckej viery.

Pavol VI. odsúhlasil oficiálnym spôsobom (tak ako sa zvyknú odsúhlasovať koncily Katolíckej Cirkvi) II. vatikánsky koncil (ďalej len II. vk.). A keďže II. vk. je jak špongia nasiaknutý modernizmom a všetkým ohavným, zvráteným a kacírskym, tak s neomylnou istotou môžeme tvrdiť, že Pavol VI. bol podvoník hrajúci sa na pápeža, infiltrátor – bol to antipápež, ktorému sa podarilo infiltrovať budovy Cirkvi, no nie Cirkev. Toto Boh nechal dopustiť ako finálny trest za hriechy ľudstva. Už vyše 60 rokov, z počiatku kradmo, ale teraz otvorene, okupuje Vatikán nekatolícka sekta, prorokovaná neviestka babylonská, ktorá stojí práve na podstave II. vk. Tu sú podaktoré kacírstva II. vk., ktoré sú nezlučiteľné z katolíckym učením, ktoré kacír Pavol VI. ustanovil a nanútil svojim spirituálnym obetiam (nasledovné je prebraté zo stránky Kláštoru Najsvätejšej Rodiny):

Antipápež Pavol VI., II. vatikánsky koncil, Unitatis redintegratio (# 1): „Obnoviť jednotu medzi všetkými kresťanmi je jedným z hlavných cieľov posvätného Druhého vatikánskeho všeobecného cirkevného snemu.“

[Komentár Kláštoru Najsvätejšej Rodiny:] Tuná čelíme bezprostrednej heréze v prvom riadku tohto dekrétu; jednota medzi kresťanmi sa nemusí obnovovať – všetci kresťania sú zjednotení v Katolíckej Cirkvi. Neexistuje nič takého ako nekatolícky kresťan.

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. ‘Ktokoľvek je,’ hovorí, ‘a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.’“

Antipápež Pavol VI. uzákonil, že deti by mali dostávať sexuálnu výchovu:

Antipápež Pavol VI., II. vatikánsky koncil, Gravissimum educationis (# 1): „…deťom a mládeži treba pomáhať harmonicky rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti, … Adekvátne veku majú dostať aj pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu.“

Pápež Pius XI., Divini Illius Magistri, 31. december 1929: „Keďže tu a tam veľmi mnohí pochabo a nebezpečne zastávajú a presadzujú spôsob výučby, ktorá je nechutne nazývaná ‘sexuálna’…“

Nasledovné je azda najviac do oči bijúca heréza II. vk. , schválena nekatolíkom, zlosynom a antipápežom Pavlom VI.:

[Heréza o moslimoch:]

Antipápež Pavol VI., II. vatikánsky koncil, Lumen gentium (# 16):„Ale plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery,a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.“

[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Moslimovia neuctievajú Trojicu a neuznávajú Ježiša Krista ako Boha. Teda neuctievajú Boha.

Pápež Gregor XVI., Summo Iugiter Studio (# 2), 27. máj 1832: „Preto ich musia poučiť o pravom uctievaní Boha, ktoré je jedinečné katolíckemu náboženstvu.“

Pápež sv. Gregor Veľký, 590-604: „Svätá všeobecná Cirkev učí, že nie je možné skutočne uctievať Boha s výnimkou v nej, a tvrdí, že všetci, ktorí sú mimo nej, nebudú spasení.“

[Kláštor Najsvätejšej Rodiny pokračuje:] Jasne je to zapretie Najsvätejšej Trojice, povedať, že moslimovia uctievajú Boha bez uctievania Trojice. Po druhé, a ešte horšie, ak sa to zváži dôkladne, je zarážajúce prehlásenie, že moslimovia uctievajú jedného milosrdného Boha, ktorý bude súdiť ľudstvo v posledný deň! Toto je neuveriteľná heréza. Moslimovia neuctievajú Ježiša Krista. Preto neuctievajú Boha, ktorý bude súdiť ľudstvo v posledný deň! Toto je docela jednoduché. Povedať, že moslimovia naozaj uctievajú Boha, ktorý bude súdiť ľudstvo v posledný deň, znamená totálne poprieť, že Ježiš Kristus bude súdiť ľudstvo v posledný deň.

Pápež svätý Damazus I., Koncil v Ríme, Kánon 15, 382: „Ak niekto nehovorí, že On [Ježiš Kristus]… príde súdiť živých a mŕtvych, tak je heretikom.“

Príslušníci a zástanci II. vk. predstavujú úplne nové a falošné náboženstvo, ktoré je v protiklade/protipóle Katolíckej Cirkvi a Ježišovi Kristovi. Niet o tom pochýb. Kto tvrdošijne zostáva pod „autoritou“ tohto koncilu a vedúcich špičiek tejto novej proticirkvi (v súčasnosti pod heretikom Františkom) je heretik.

Antipápež Ján XXIII. (Angelo Roncalli)

Angelo Roncalli dostáva červenú čapicu (kardinálov) od anti-katolíckeho prezidenta Vincenta Auriola. (Zdroj: vaticancatholic.com.)

Keď bol Roncalli „pozdvihnutý“ do zboru kardinálov, dožadoval sa, aby dostal červenú čapicu (kardinálov) od ateistu a nechválne známeho anti-klerikálneho socialistu Vincenta Auriola, prezidenta Francúzka, ktorého popísal ako „čestného socialistu“ (Alden Hatch, A Man Named John, str. 121.).

Éra antipápežov však nezačala u Pavla VI. Žial, medzi modernistami sa vyskytol aj Ján XXIII., ktorý nielenže bol modernista a heretik, čož ho robilo nezvoliteľným, ale okolo neho bol aj problém s tým, že sa votrel do Vatikánu podvodom a nekánonickou voľbou. Totižto pri voľbe pápeža má byť voľba tajná a uzavretá, lenže pri voľbe malo dôjsť k výhražkám, komunikácii s okolím a mal byť z počiatku zvolený iný pápež, kardinál Siri. Viac o tom pre anglicky hovoriacích v dokumentárnom filme v angličtine The Third Secret of Fatima (3rd edition). To však nie je až tak podstatné ako to, že Ján XXIII. bol heretikom a teda nemohol byť zvolený za pápeža. Tu sú poniektoré herézy tohto antipápeža:

[Heréza o moslimoch:]

Úvaha Angela Rancalliho (Ján XXIII.) k moslimom:Keby som sa narodil ako moslim, verím, že by som aj vždy ostal dobrý moslim, verný svojej viere.– toto je úplne heretické. (Allegri, Il Papa che ha cambiato il mondo, ed., Reverdito, r. 1998, str. 120. Takisto citované v Sacerdotium číslo #11, 2899 East Big Beaver Rd., Suite 308, Troy, MI., str. 58.)

[Heréza o rozkoľníkoch:]

„Katolíci a ortodoxní nie sú nepriatelia, ale bratia. Máme tú istú vieru… Ľudia ktorí boli príčinou týchto nezhôd sú mŕtvi už storočia. Odhoďme staré dišputy a každý vo svojej doméne poďme pracovať, aby sme urobili našich bratov dobrými, dávaním im dobrého príkladu. Neskôr, aj keď cestujúc rozdielnými cestami, by sme mali dosiahnúť zjednotenie medzi cirkvami, aby sme zformovali pravú a jedinečnú Cirkev nášho Pána Ježiša Krista.“ (Luigi Accattoli, When A Pope Asks Forgiveness, New York: Alba House and Daughters of St. Paul, 1998, str. 18-19.)

Toto je heretické až až. Rozkolníci nie sú naši bratia, ale odtrhnutí od pápežstva, ktorí popierajú viaceré katolícke učenia. Rozkoľníci nemajú katolícku vieru nevyhnutnú k spáse. A Roncalli (Ján XXIII.) vraví, že treba sformovať Cirkev, akoby tá pravá Cirkev ešte neexistovala – heréza.

Je známe, že Roncalli bol oblúbencom slobodomurárov, ktorí ho zo všadial chválili za jeho revolúciu, medzi ktorých patril aj Yves Marsaudon. Viac o Roncallim je v tomto článku (anglicky). Tu je katolícke učenie proti rozkoľníkom:

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 13), 29. jún 1896: „Nemá byť na teba nahliadané ako na niekoho, kto má pravú katolícku vieru, ak neučíš, že sa má pridŕžať viery Ríma.“

 

Antipápež Ján Pavol I. (Albino Luciani)

Ján Pavol I. (Albino Luciani) (Zdroj: vatikankatolicky.com)

13. apríla 1968 sa Luciani rozprával s ľuďmi z Vittorio Veneto o otázke antikoncepcie. Luciani mal nasledovné postrehy:

„Dnes je vzhľadom na zmätok spôsobený tlačou ľahšie nájsť zosobášené osoby, ktoré neveria, že hrešia. Ak sa toto stane, mohlo by byť vhodné, za obvyklých okolností, nerozrušovať ich…“
„Modlime sa, aby Pán pomohol pápežovi vyriešiť túto otázku [či by katolíci mohli používať umelú antikoncepciu]. Takáto ťažká otázka pre Cirkev snáď nikdy nejestvovala – aj kvôli vnútorným ťažkostiam a početným implikáciám ovplyvňujúcim iné problémy, aj kvôli akútnemu spôsobu, ktorým je to pociťované nesmiernou masou ľudí.“ (David Yallop, In God’s Name, str. 32-33.)

Albino Luciani bol veľkým zástancom antikoncepcie. Tu sa dozviete viac detailov o jeho herézach (odkaz). Je katolícke učenie, že páry nemôžu vyhladávať antikoncepciu. Tí, čo praktizujú antikoncepciu, nie sú ďaleko od tých, čo praktizujú prerušovaný styk, alebo od tých, čo praktizujú PPR. Pán Boh v starom zákone usmrtil Onana, ktorý vypúšťal semeno na zem, a dopúšťal sa tak veľkého hriechu. Prioritnou úlohou manželstva je plodiť deti – to je katolícke učenie.

Genesis 38:6-10 „Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi: „Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo!“ Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil.“

Ján Pavol I. povedal nasledovné vo svojom prvom prejave, oznamujúc program pre svoj „pontifikát“:

1) „Ozvena jej denného života podáva svedectvo, že napriek všetkým prekážkam, ona (Cirkev) žije v srdciach ľudí, dokonca aj tých, ktorí nezdieľajú jej pravdu alebo neakceptujú jej posolstvo.“

2) „…Druhý vatikánsky koncil (ktorého učeniam si želáme zaviazať celé naše úradovanie)…“

3) „Chceme pokračovať uvádzať do praxe dedičstvo Druhého vatikánskeho koncilu. Jeho múdre normy by mali byť zaimplementované a zdokonalené.“

4) „…dávame za prioritu revíziu dvoch kódexov kánonického práva: toho orientálnej tradície a toho latinskej tradície…“

5) „Želáme si pokračovať v ekumenickom ťahu, ktorý považujeme za konečnú direktívu od našich bezprostredných predchodcov.“ (L’ Osservatore Romano – vatikánske noviny, 31. aug. r. 1978, str. 6.)

Druhý vatikánsky koncil bol heretický, tak ako ste videli vyššie, keď som rozprával o Pavlovi VI. Ján Pavol I. bol heretik.

Kristian Keller
Sedesvakantista

Pápež Pius XII. proti experimentom na ľudoch

27.07.2021

Pápež Pius XII. vo svojej reči lekárskemu kongresu adresoval tieto slová: Pápež Pius XII., adresovanie „Prvému medzinárodnému kongresu o histopatológii nervového systému“, Morálne limity medického bádania a liečenia, 14. september 1952: [Ohľadom experimentov na ľudskom tele v záujme verejného blaha. Pápež hovorí, že hoc spoločnosť funguje ako celok, tak nie je ako [...]

František označuje islamistov za martýrov a aj tak je to falošným tradicionalistom jedno

21.07.2021

Nasledovné bolo publikované na Sedevakantistickom kanále na glorii.tv: „V Cirkvi je jedna viera, František vieru nemá (je to heretik a protestant), preto nie je pápež. Katolícka Cirkev je zložená len z tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru a majú krst. Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní [...]

Neexistuje pandémia, vírus nie je izolovaný (dokázaný, že je), vivinuli testy skôr než objavili vírus

18.07.2021

Americká CDC, správa o covid, str. 42, 1. dec. 2020: „Keďže žiadne kvantifikované vírusové izoláty ‚2019-nCoV‘ neboli k dispozícii pre použitie CDC [organizáciou] počas doby, keď bol vivinutý test a keď bola spravená štúdia, analýzy určené na detekciu RNA ‚2019-nCoV‘ boli testované za pomoci charakterizovaných zásob z prepísanej in-vitro plne dlhej RNA (N [...]

Mesto Košice opraví trate v zlom stave

Košice opravia trate aj nakúpia električky

02.08.2021 08:30

Koľajnice v meste majú viac ako 30 rokov a na viacerých miestach sú v zlom stave. Mesto plánuje opravy a skončila aj súťaž na nové električky.

grécko požiar

Horúčavy v Grécku nekončia, požiar na Rodose sa vymkol spod kontroly

02.08.2021 08:24

Hotely a ubytovacie zariadenia doposiaľ oheň ani dym priamo neohrozil, evakuovali však tri dediny.

Biden

Kosovo vyznamenalo zosnulého syna amerického prezidenta Bidena

02.08.2021 07:20

Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová posmrtne udelila medailu pre Beaua Bidena za jeho zásluhy pri budovaní justičného systému svojej krajiny.

hraničné kontroly, Berg, hranica,

Pravidlá sa na hraniciach menili už piaty raz

02.08.2021 05:55

V júli sa pravidlá na hraniciach menili päťkrát. V tento týždeň by ešte mala vyjsť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva pre pendlerov.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 40
Celková čítanosť: 69624x
Priemerná čítanosť článkov: 1741x

Autor blogu