Založ si blog

Vatikan II a heréza so schizmatikmi

Odpadlíctvo Vatikán II sekty so schizmatikmi – sľubovaná skrátená časť.
Čítajte i časti pred tým.

Ján Pavol II dáva relikviu Sv Greogora Osvietieľa vodcovi schizmatickej „Cirkvi“ v Arménsku.

Ján Pavol II, Homília schizmatikovi Patriarchovi Kerekinovi II, Nov. 10,2000: „… som poctený vrátiť Vašej Svätosti relikviu Sv. Gregora Osvietiteľa… Relikvia bude osadená v novej katedrále ktorá sa stavia… Moja nádej je, aby nová katedrála bola odetá so stálou nádherou Nevesty Krista v Arménsku…“

Sv. Gregor Osvietiteľ (c. 257-332 A.D.) bol ako ho volajú apoštol Arménska, ktorý propagoval pravú Kresťanskú Vieru (Katolícku Vieru) v Arménsku:

„V úzkej spolupráci, Král Tiridates a Sv. Gregor Osvietieľ zničili všetky staré pohanské oltáre v Arménsku, počnúc tými od bohyne Anahit a boha Tira, po ktorom bol kráľ pomenovaný. Kríže boli vztýčené miesto nich. Veľký počet ľudí bolo pokrstených.“

– Warren H. Carroll, A History of Christendom, Christendom Press, 1985, Vol. 1, p. 539.

Všimnite si, že schizmatika antipápež Ján Pavol II nazýva svätosť. Zakiaľ mu odovzdal relikvie Katolíckeho Svätého Gregora Osvietieľa.  Toto je odpadlíctvo.

Koláž, antipápež František drží relikvie Sv.Petra, ktoré potom odovzdal schizmatikom – obrázok vľavo, schizmatici prijímajú relikvie Sv. Petra – obrázok v pravo (zdroj: hawaiicatholicherald.com – Ľ  a novusordowatch.org – P)

 

Vo svojej 1945 (-ej) encyklike Orientales Omnes Ecclesias, Pápež Pius XII dal niekoľko príkladov Katolíkov z histórie, ktorí boli mučení a zabití, pretože by nezradili vtedy príslušnosť k Pápežstvu, a stali sa (tak) Východnými „Ortodoxnými“ schizmatikmi.
Sv. Josaphat je jeden zo známych príkladov, ale bolo i mnoho iných. Sv. Josaphat konvertoval mnoho Východných Schizmatikov naspäť ku Katolíckej Viere, až do chvíle keď bol nimi zavraždený, za snahu priniesť naspäť ľudí k spojenectvu s Pápežstvom.

 

Katolíci, ktorí boli mučení a martýrovými pretože sa odmietli stať Východnými Schizmatikmi

Pope Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 15), Dec. 23, 1945: „Josaphat Kuntzevitch… bol slávny za svoju svätosť jeho života, a apoštolský zápal, a bol nebojácny šampión v Katolíckej jednote. Bol prenasledovaný so zahorklou nenávisťou a vražedními pohnútkami schizmatikov, a 12. novembra 1623 bol nehumánne zasiahnutý a sťatý sekerou.“

 

Bolo mnoho iných, ktorí boli pokutovaní, zbičovaní, umučení, utopení a zabití, skrz to by sa nestali Východnými Schizmatikmi („Pravoslávnymi“).

Inviciti Athletae Sv. Andrej Bobola, Pápež Pius XII, 1957:

Na 300. výročie smrti Kristovho neporaziteľného, Andreja Bobolu. Želáme si, nasmerovať jeho martýrskosť a svätosť  života  smerom k pobožnému a  úctivému meditovaniu všetkých Katolíkov po svete…

Ale Katolícka Cirkev, obzvlášť v krajinách na Východe, čelila  extrémne hroznej kríze, vďaka snahám schizmatikov, ktorý sa snažili  akoukoľvek  nástrahou odtiahnuť veriacich od jednoty Cirkvi, smerom do ich vlastných bludov. Andrej teda išiel do tých častí, na inštrukciu jeho Nadriadených, a verejnými kázaniami a osobnou inštruktážou  v ich mestách, mestečkách a dedinách, a predovšetkým s jeho  vášnivosťou  jeho mimoriadnej svätosti a horiacou zapálenosťou  jeho apoštolátu, oslobodil  pokrivkávajúcu vieru  u veľkého počtu Kresťanov, od  zavádzajúceho klamstva,  priniesol ich naspäť ku  zvučne znejúcim princípom, a radostne pozval všetkých čo mohol ku návratu do jediného košiara Ježiša Krista…

Tento neúnavný apoštol Ježiša Krista, žil vierou, rozširoval vieru, a obraňoval vieru; tak aj rovnako, neváhal zomrieť za vieru svojich otcov…

Ale v máji 16.,1657, na slávenie nášho Pána Nanebovstúpenie do neba, bol zajatý blízko Janovie nepriateľmi Katolíkov.

V tejto skúške, poľský Martýr  vystúpil do výšin najgalantnejších víťazstiev, ktoré si Cirkev pamätá. Andreja sa opýtali, či je kňaz Latinského Ritu, a on odpovedal: „Som Katolícky kňaz, narodil som sa v Katolíckej viere, a v tej viere si želám zomrieť. Moja viera je pravdivá: vedie smerom k spáse. Radšej ľutujte: dajte priestor ľútosti za hriech, inak budete neschopný, vo vašich bludoch, vyhrať spásu. Vyznávaním mojej viery, poznáte skutočného Boha, a zachránite si duše.“

Na tieto slová, zlý  ľudia,  úplne pozbavený humánnosti,  sa  naburcovali do zlomyseľnej barbarskosti, a dosiahli takých levelov ukrutnosti, že spôsobili  stále viac horibilné utrpenia tomuto vojakovi Krista.  Znova , „bol  zbičovaný,  korunou ako mal Ježiš Kristus, bol oviazaný okolo hlavy, bol zasiahnutý ťažkými údermi a bol doranený šabľou. Potom, jeho pravé oko bolo vydlabané, kúsky jeho kože boli vytrhnuté, jeho rany boli  barbarsky vypaľované a trené s pichľavým  nezviazaným senom. Ani to nebolo všetko: jeho uši, nos a pery boli odstrihnuté, jeho jazyk vytrhnutý od koreňa, a na koniec  zbraň bola  zasadená do jeho srdca. A na dlhé trvanie,  odvážnemu atlétovi, tri hodiny po poludní,  ukazujúc skutočné  nesmierny  príklad  nebojácnosti, bolo [telo] prepichnuté mečom a  dosiahol slávu martýrstva.

Pápež Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 20), Dec. 23, 1945: „Tí veriaci, ktorí by neodišli od pravej viery, a vzorovite a nebojácne odolávali spojenectvu s disidentskou [schizmatickou] Cirkvou nanútenou v roku 1875, boli nehanebne potrestaní s pokutami a vyhnaní do exilu.

 

Pope Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 46), Dec. 23, 1945: „Ruthénska komunita dostala…    veľavážená spoločnosť spovedníkov a martýrov. Zostrvali vo viere nepoškodení a udržali si zápal ku lojálnosti Rímskym pápežom, títo neváhali prečkať akúkoľvek drinu a útrapy, ba aj ísť srdečne k ich smrti… Josaphat Kuntzevitch… Bol neskonalý martýr za Katolícku vieru a jednotnosť v tej dobe, ale nielen on jediný; nie len zopár klerikov, a laikov, dostalo ten istý palmový list výťaztva po ňom; niektorý boli porobení mečom, niektorí ohavne zbičovaní na smrť, niektorí utopení v Dneperi, tak prešli z ich víťaztva nad smrťou do Neba.“

 

Pápež Pius XII, Orientales Omnes Ecclesias (# 49), Dec. 23, 1945: „Napriek všetkému tomuto, nové, no nie menej hrozné prenasledovanie Katolicizmu začalo pár rokov pred rozdelením Poľska. V ten čas, keď vojská Ruského cára napadli Poľsko, veľa kostolov Ruthénskeho obradu bolo zabraných od Katolíkov silou zbraní; kňazi, ktorí odmietli vzdať sa ich viery [a stať sa schizmatikmi] , boli daní do okov, znevážení, zoderení z kože a vhodení do väzenia, kde trpeli ukrutným hladom, smädom a zimou.

 

S týmto heretickým učením, že „Ortodoxní“ schizmatici, niesu mimo Cirkve, a že ich netreba konvertovať pre spásu Vatikán II sa úplne vysmieva svätým a martýrom, ktorí trpeli hrôzostrašne , aby sa nestali schizmatikmi.

 

Vatikánske Balamandské Vyhlásenie s Východnými Schizmatikmi, uznané Jánom Pavlom II, odmieta konvertovanie nekatolíkov ako „zastaralú teológiu štruktúry Katolíckej Cirkve (eklezialistika)“

 

Júna 24., 1993, Vatikán podpísal Balamandské Vyhlásenie s Východnými Schizmatikmi (tzv. „Ortodoxná Cirkev“). V tejto Balamandskej Deklarácii (cit. dolu), ktorá bola odsúhlasená Jánom Pavlom II, akýkoľvek pokus o konvertovanie Východnych Schizmatikov je odmietnuté, ako „zastaralá ekleziastika návratu ku Katolíckej Cirkvi.“ Tu su niake časti zo zaújmavo heretickej Balamandskej Deklarácie:

 

Vatikán II sekty Balamandské Vyhlásenie s „Orthodoxnými“ 1993, #10: „Situácia takto vytvotrená, viedla v skutočnosti k rozporom a oponenciam. Progresívne, počas dekád, po ktorých nasledovali tieto koalície, misionárska aktivita smerovala zahrnúť jej priority do snáh konvertovať iných Kresťanov, individuálne, i skupiny, stým že „ich priviesť naspäť“ do jednej osobnej Cirkve. V záujme legitimnosti takejto tendencie, ako zdroj proselytizmu, Katolícka Cirkev vytvorila teologickú víziu, podľa ktorej sa prezentovala, ako jediná, ktorej spása  bola zverená. Ako reakciu proti tomu, Ortodoxná Cirkev, prišla prijať tú istú víziu, podľa ktorej iba cez ňu možno nájsť spásu…“

 

# 14-15: „… Podľa slov Pápeža Jána Pavla II, ekumenická snaha sesterských Cirkví Západu a Východu, postavená na snahe dialógu a modlitby, je hladanie perfektnej a úplnej celistvosti, v ktorej nie je ani absobrcia, ani fúzia, ale stretnutie v pravde a láske (cf. Slavorum Apostoli, 27). 15. Zakým nenarušitelná sloboda ľudí, a ich povinnosť nasledovať povinnosti ich svedomia zostáva uchránená. V hľadaní znovuobdovenia jednoty, nie je otázka konvertovania ľudí z jednej Cirkve do druhej, na zabezpečenie ich spásy.

22. „Pastorálna aktivita v Katolíckej Cirkvi, Latinskej, tak isto aj Orientálnej, viac nesmeruje mať veriacich jednej Cirkve, prestupujúcich ku druhej; povedané, už viac necieliť na proselytizovanie medzi Ortodoxnými. Smeruje na odpovedanie spirituálnych potrieb, jej vlastných veriacich, a už nemá túžbu na expanziu, na úkor Ortodoxnej Cirkve.“

30. „Pre vybudovanie cesty, pre budúce vzťahy medzi dvoma Cirkvami, obchádzaním zastaralej eklezialistiky návratu ku Katolíckej Cirkvi spojenej s problémom, ktorý je grom tohoto dokumentu, špeciálna pozornosť bude daná prípravovaniu budúcich kňazov, a tých, ktorý sú akoukoľvek cestou zapojení v apoštolskej aktivite, prebiehajúcej na miestach, kde iná Cirkev tradične má svoje korene. Ich vzdelávanie, by malo byť objektívne pozitívne, s rešpektom pre inú Cirkev.“ (https://www.cin.org/east/balamand.html)

Toto je neuveritelné, (a) na drzovku heréza! Tento dokument, schválený Vatikán II antipápežmi, je definitívne jeden z najhorších heréz Vatikán II sekty. Jasne spomína, a potom úplne odmieta tradičnú dogmu Katolíckej Cirkve, že schizmatici musia byť konvertovaní na Katolícku Vieru, pre jednotu a spásu.

Ján Pavol II nazval Balamandské Vyhlásenie „novým krokom“ , ktorý „by mal pomôcť lokálnym Ortodoxním Cirkvam a všetkým lokálným Katolíckym Cirkvam, obom Latinským a Orientálnym, ktoré žijú spolu v jednom regióne, aby pokračovali v zápale pre dialóg a charitatívnu lásku, a aby začali, alebo vyhľadávali vzťahy pre spoluprácu v oblasti ich pastoračnej aktivity.“

 

Prosím, všimnite si obzvlášť spojený bod # 14-15, ktorý spomína: „V hľadaní znovu-obdnovenia  jednoty, nie je otázka konvertovania ľudí z jednej Cirkve do druhej, na zabezpečenie ich spásy…“. Prosím všimnite si #22, ktorý zmieňuje, že Katolícka Cirkev „už nemá túžbu na expanziu, na úkor Ortodoxnej Cirkve“ , a i bod #30, kde odmieta „obchádzaním zastaralej eklezialistiky návrat ku Katolíckej Cirkvi“.

Všimnite si, ako okato, toto všetko odmieta Katolícku dogmu, že nekatolíci sa musia vrátiť ku Katolíckej Cirkvi, pre spásu a Kresťanskú jednotu.

 

Pope Pius XI, Mortalium Animos (# 10), Jan. 6, 1928: „… jednota Kresťanov, smie byť promovaná, iba promovaním návratu ku jednej pravej Cirkvi Krista, (smerom) ku tým čo sú oddelení od nej…“

Takže je faktom, že Ján Pavol II a jeho falošná sekta odmieta od slova do slova dogmu Katolíckej viery: Kresťanská jednota, môže byť dosiahnutá iba konvertovaním na Katolicizmus. Vidíme odmietnutie tejto Katolíckej dogmy znova v ďalšej citácii.

 

Viac z Jánových Pavlových II (-ého) neskutočných heréz, s Východnými „Ortodoxnými“ Schizmatikmi

 

Ján Pavol II, Homília, január 25., 1993: „Cesta ako dosiahnuť Kresťanskej jednoty, v skutočnosti, tak ako vraví dokument Pontifikálnej Komisie pre Rusko, „nie je proselytizmom, ale bratským dialógom…“ 

 

Je preto faktom, že Ján Pavol II učí, že viera Ríma, sa nemusí držať, že sa jej nemusí pridŕžať nekatolíkmi; preto sa nedá pozerať na neho, ako na niekoho, kto drží Katolícku Vieru.

Pope Leo XIII, Satis Cognitum (# 13), June 29, 1896: „Nemožno sa na vás pozerať, ako na niekoho, kto drží pravú Katolícku Vieru, ak neučíte, že viery Ríma sa musí pridŕžať

 

Tí, ktorí tvrdia, vo svetle faktov, že na Jána Pavla II  sa možno pozerať, ako na niekoho kto drží pravú Katolícku Vieru (inými slovami, že to bol skutočný Katolícky pápež), odmietajú učenie Katolíckej Cirkve.

V jeho encyklike o Sv. Cyrilovi a Medotovi (Sts. Cyril and Methodius (#27)), Ján Pavol II znova naznačil, že Východní schizmatici, by nemali byť konvertovaní do Katolíckej Cirkve. Povedal, že jednota so schizmatikmi „nie je ani absorpcia, ani fúzia,“ , to znamená nie konverzia. Ako sme videli vyššie, Balamandské Vyhlásenie s Ortodoxnými, vskutku spomína presne túto frázu od Jána Pavla II, z jeho encykliky vo Sts. Cyril and Methodius na potvrdenie si, že Katolíci nesmú konvertovať Ortodoxných.

 

Ján Pavol II potvrdil jeho herézu nespočetne krát na stretnutiach so schizmatikmi. Februára 24., 2000, Ján Pavol II, sa stretol s nekatolíckym schizmatikom Biskupom Alexandrie , „Pápežom“ Shenouda III.

Ján Pavol II na stretnutí so schizmatikom Biskupom Alexandrie, ktorí si hovorí „Pápež“ Shenouda III

 

V jeho správe so schizmatickým biskupom, Ján Pavol II ho nazval „Vaša Svätosť“ a povedal nasledovné:

Ján Pavol II, Message to “Pope” Shenouda III, Feb. 24, 2000: „Som vďačný za všetko čo ste povedali, Vaša Svätosť… Boh žehnaj Cirkvi Pápeža Shenouda. Ďakujem.“ 

 

Inými slovami, Ján Pavol II povedal: „Boh žehnaj schizmatickej Cirkvi!“ Toto je odmietnutie Katolíckej Viery. Písmo nám obzvlášť hovorí, že nemôžme povedať „Bože urýchli“ (inými slovami, „Bože žehnaj“) heretikom.

 

„Keď akýkoľvek človek, príde ku vám a prinesie nie túto doktrínu, neprijmite ho v dome, a nepovedzte mu: Boh vám žehnaj.“ (2. Ján 10)

 

Čítajte viac článkov na blogu a modlite sa  ruženec  každý deň 15 dekád – odkaz tu . Pre spásu musíte konvertovať na Tradičnú katolícku vieru, odmietnuť ekumenizmus a po-koncilových uzurpovačov ako antipápežov, vrátene odpadlíka Františka. Jedná sa o veľmi dôležité a pravdivé informácie ,ktoré by si mali ľudia uvedomiť. Uložte si stránky do .pdf. CTR + P a uložiť ako .pdf.
Článok mi bol raz zmazaný. Pravda niektorým nevonia.

Kristian Keller
Sedesvakantista

Modifikované, hlavná časť prebratá zo stránky, z hlavného článku o Jánovi Pavlovi II   rexisrael.com/sk  , pôvodné autorstvo  Most Holy Family Monastery,
Brat Peter a Brat Michal [vaticancatholic.com , katolícka stránka, ak viete anglicky tak sledujte].
Fotky aj text vo veľkej časti prebratý z rexisrael.com/sk.

Ján Pavol II. hlásal doktrínu antikrista

22.10.2020

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan a antipápež. Pozrite si viac v nasledovnom článku, kde nájdete aj [...]

Bilancia blogu, pravda o sekte II. vatikánskeho koncilu

09.05.2020

Tento článok je veľmi dôležitý pre tých čo čítali v minulosti môj blog, a tak isto aj pre tých čo vidia prvýkrát. Venujte preto pozornosť nasledovným riadkom. Prípadne sa i vráťte ku tomuto článku viackrát. Bilancia V krátkosti o tomto blogu a o mne. Volám sa Kristián a som tradičný Katolík, sedevakantista. Minulý rok som našiel zaújmavú stránku Benediktínskeho [...]

Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

03.03.2020

Tu je lepší, a doopravený preklad Katolíckej Ústavy Cum Ex Apostolatus Officio. Pavol IV , Cum Ex Apostolatus Officio, , 15. február 1559 ex cathedra (Roman Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357) [Česky:] Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se kdykoliv zjevně stát, že jakýkoliv Biskup i kdyby zastával úřad Arcibiskupa či Patriarchy, či Primasa, nebo byl [...]

Edward Snowden

Rusko udelilo whistleblowerovi Snowdenovi povolenie na pobyt na neobmedzenú dobu

22.10.2020 22:06

Snowden ušiel zo USA v roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania používaných americkými tajnými službami.

Interrupcie

Poľský ústavný súd podporil sprísnenie zákona o interrupciách

22.10.2020 17:41

Rozhodnutie súdu znamená zákaz umelého prerušenia tehotenstva v prípade zistenia, že ide o poškodený plod.

Ide o pravdu, Boris Kollár

Ide o pravdu s Borisom Kollárom: Nemocnice vydržia už len dva týždne

22.10.2020 17:30

Chystá sa čiastočné uzatvorenie krajiny, vláda chce zabrzdiť pandémiu. „Budeme prosiť, aby sa naši lekári vrátili zo zahraničia,“ povedal v relácii Ide o pravdu Boris Kollár.

Amy Coney Barrettová

Senátny výbor odsúhlasil nomináciu sudkyne Barrettovej na Najvyšší súd

22.10.2020 17:14

Na hlasovaní sa však nezúčastnil ani jeden demokratický senátor a výbor tak porušil zásadu, podľa ktorej by mali hlasovať aspoň dvaja členovia menšinovej strany.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 16740x
Priemerná čítanosť článkov: 1395x

Autor blogu

Kategórie