Založ si blog

II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži

Tento článok je skrátená podoba z pôvodne rozsiahleho článku s dvoma časťami.

Antipápež Francis: „Vy ste nekonvertovali/nepresviedčali k náboženstvu ostatných! A to je výsada. Cirkev nerastie cez konvertovanie, ale skrz svedectvo – pápež Benedikt, nám to povedal. Je to tak! Vy ste nerobili konvertovanie iných, (a) to je božia milosť.“

smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

Antipápež Francis: „Vy, mladý ľudia, mali by ste vedieť toto: „keď kresťanská komunita, má byť kresťanská, nesmie konvertovať ostatných….Strach nás núti konvertovať druhých.“

– L’Osservatore Romano, October 5, 2018, p. 12.

Antipápež Francis: „Na záver. Jednota nie je absorpcia. Kresťanská jednota neaplikuje ekumenizmus „spätným spôsobom“, spôsobom, ktorým by mali niektorý odmietnúť históriu svojej viery; takisto netoleruje konvertovanie – to je skorej jed pre cestu ekumenizmu. Pred tým než zvažujeme čo nás rozdeluje, je dôležité prijať v existenciálnej rovine, poklady ktoré máme spoločné…“

– L’ Osservatore Romano, November 18, 2016, pp. 3-4.

Antipápež František nazýva snahu konvertovať niekoho, ako jed a smrteľný hriech. To je doslova diabolská šialenosť. František nie je pápež, ale je to antipápež vodca ekumenickej sekty.

Pápež Gregor XVI, Probe Nostis (#6), 18. september 1840: „Sme vďačný za úspech apoštolskej misie v Amerike, Indii, a iných bezbožných krajinách… Hľadajú tých čo sedia v temnotách, a v tieňoch smrti, aby ich privolali na svetlo a život Katolíckeho náboženstva… Na konci ich chytia z Diablovej područe, skrz umytie znovuzrodenia a predostrú im slobodu Božích adoptovaných synov.“

Pápež Pius IX, Qui Pluribus (#15), 9. november 1846: „Takisto perverzná je tá šokujúca teória, ktorá nerozlišuje do ktorého náboženstva niekto patrí, teória vo veľkom rozpore aj s úsudkom. Podľa významu tejto teórie, vynaliezavý ľudia odstránili rozdiel medzi cnosťami a neresťami, pravdou a bludom, cnostným a zvráteným správaním. Pretvarujú sa, že človek môže získať večnú spásu praktikovaním akéhokoľvek náboženstva, akoby niekedy mohlo byť zdieľanie medzi spravodlivosťou a zvrátenosťou, akékoľvek spolupracovanie medzi svetlom a temnotou, alebo akákoľvek dohoda medzi Kristusom a Belialom.

Pápež Eugen IV, Koncil z Florencie: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len pohania, ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho  anjelov, pokiaľ sa nepripoja ku Cirkvi pred koncom ich života…“

 

Kladenie Venca na hrob Mohammeda V – klikni na odkaz.

Kladenie venca s izraelským premiérom, na hrob Theodora Hertzla – zakladateľa moderného sionizmu: klinki na odkaz.

Zopár heretických výrokov so židmi.

Antipápež František (predtým iba J.Bergoglio): „Sme všetci bratia, lebo máme obaja pečať Boha na našich srdciach“ – 15 Apríl 1998, Buenos Aires, na stretnutí so Židmi

Poznámka: pečať Boha je krst, a konfirmácia, ktorý/ktorú Židia nemajú a odmietajú.

František: Pán dodržuje slovo. Neodmietol ich. Cirkev oficiálne uznáva, že ľudia Izraela (t.j. Židia), zostávajú vyvolenými. Nikde sa nehovorí že „prehrali ste, a je to teraz na vás“ – je to uznanie izraelského národa. To je najodvážnejší krok, k akému prispel II.vatikánsky koncil. (poznámka, prispel cez Nostra Aetate #4, viac vo vnútri článku)

– Kniha: Heaven and Earth, autori Bergolio a rabín Skorka s.188

 

Problém ľudí, ktorí si v súčasnosti falošne myslia, že sú súčasťou katolíckej Cirkvy, a to tým že hlásajú ekumenizmus, alebo sú len tak zvanými“ nedeľnými  kresťanmi“, zaneprázdnení starostami sveta, ich problém je duchovná slepota a absencia skutočnej viery. Ľudia si mylne myslia, že všetko je v poriadku nasledovaním heretickej hierarchie, resp. nasledovaním sekty II. vatikánskeho koncilu. Sekty vo svojej podstate  s evidentne prerobenou, (a) problematickou falošnou ústavou…II. vatikánsky koncil; ich hlavným problémom je odpor k pravde, potom do toho konzumný život, alibizmus, pchanie hlavy do piesku, slepá viera a slepé nasledovanie vlkov v ovčom rúchu. Ľudia nie sú samo o sebe úprimní, nie sú úprimní k prirodzenej pravde a ku skutočnému Bohu. Nie každý laik je nutne heretik, ale môže byť pomýlený kresťan, hľadajúci pravdu.

Oni majú budovy, ale vy máte Apoštolskú Vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej Viery. Vy zostávate mimo týchto miest na modlenie, ale Viera sídli vo vás.– (Sv.Atanázius).

Zjavenie Jána 18:4-5: A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán, lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti.“

Uvedomte si! Keď tí čo o sebe tvrdia, že sú kresťania nevidia problém vtom, že Ján Pavol II bozkával korán, keď išiel do synagógy na spoločnú modlitbu, keď sa zúčastňoval obradov falošných náboženstiev, takmer z celého sveta, keď inicioval medzináboženské modlitby a prepožičal k tomu františkánsky kostol i falošným paganistickým náboženstvám, kde na Assisi, im na tých stretnutiach, postavil modlitebne pre ich potreby, keď toto im nerobí problém a neblikajú tým ľudom pritom v hlavách, po správnosti, červené kontrolky – že niečo je zlé, že niečo je tak jak nemá byť; tak v takých ľuďoch prirodzená kresťanská viera jednoducho není. Svedomie musí šepkať, že je tu niečo zlé. Prežívame krízu, aká od doby Arianizmu tu ešte nebola. Počas Arianizmu, zajali 98% kostolov a biskupstiev, no Katolícka Cirkev sa udržala a zachovala si vieru. Počas Veľkého Odpadnutia sa vždy predpokladalo, že má dôjsť ešte k väčšiemu katastrofickému scenáru.

Koncom roka 2001, Vatikánska Komisia pod Jánom Pavlom II vydala knihu s názvom: „Židovský Ľudia a Sväté Texty v Kresťanskej Biblii“. Kniha presviedča, že Židovské očakávanie ku príchodu Mesiáša je stále platné.

Ján Pavol II, Meeting on the Roots of Anti-Semitism, 1997: „Títo ľudia (Židovský ľudia), boli zvolaný a vedený Bohom, Stvoriteľom Neba i Zeme. Ich existencia nie je len prirodzená, kultúrna udalosť… Je to nadprirodzená. Títo ľudia pokračujú, i napriek všetkému, byť ľuďmi zmluvy…“

Augusta 12., 2002, Americký biskupi v spoločenstve s Jánom Pavlom II vydali dokument ohľadom Židov. Vedený na čele s notorickým odpadlíkom William Keelerom z Baltimoru, a bez akéhokoľvek hláska a namietania zo strany Jána Pavla II, dokument verejne vyhlasuje: „… kampane zameriavajúce sa na Židov, aby konvertovali na Kresťanstvo sú už viac není teologicky akceptovateľné Katolíckou Cirkvou.“
Catholic Family News, Niagra Falls, NY, September, 2002, p. 3.

Toto všetko dokazuje, že Ján Pavol II a jeho biskupi boli totálny odpadlíci od Katolíckej Viery.

Antipápež Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): „Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochraňuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000

 

Antipápež Ján Pavol II bol antikrist, činmi, i slovami navonok. Všimnite si obrátený kríž nad ním.

Nemožno ignorovať dogmatické učenia skutočných pápežov z minulosti,  a rozhodnúť sa ísť opačným smerom. Nemožno si zo spupnosti myslieť  čosi iné a neposlúchať. Snažiť sa ignorovať príkazy Cirkve, a Bohom dané prikázania znevažovať, a obmeniť pevne stanovené dogmy, to je heréza, odtrhnutie sa. Tak to jednoducho nejde. Učenie Magistéria Cirkve, sú zjavené nemenné pravdy, chránené Duchom Svätým.

Žalm 96:5 (niektoré verzie 95:6): „všetci bôžikovia sú iba modly, ale náš Boh utvoril nebesia.“

1 List Korinťanom 10:20-1: Ale to, čo pohania obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich, aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole, aj na stole zlých duchov.

Pápež Pius XI, 1928, Mortalium Animos: „…je zrozumiteľné prečo Apoštolský Úrad nikdy nedovolil jeho členom, zúčastňovať sa zhromaždení nekatolíkov, lebo jednotu kresťanov sa dá propagovať, len propagovaním návratu k jednej, pravdivej Cirkvy Krista.“

Koncil Elvíra, 305: Bolo uzákonené, že tí ktorí vo svojej dospelosti, po tom čo boli pokrstení, by išli do pohanských chrámov uctievať idoly, čo je smrteľný zločin (hriech) a najvyšší stupeň choromyseľnosti, by nemali byť prijatí do spoločenstva ani v čase ich smrti. (Oprava: by nemali byť prijatý ku Prijímaniu, toto bola disciplinárna položka od Koncilu)

Jednotná Cirkev je, a bude tu do skončenia sveta, pekelné brány ju nepremôžu, nemožno ju vytvárať a pretvárať na novo. Naša Katolícka Cirkev, naša Matička, Nevesta Krista má kontinuitu od roku 33. Cirkev má svoju identitu, svoje pravdivé učenie. To čo je vytvorené náboženským indiferentizmom od r.1965 je veľká smilnica, s falošnou ústavou. Falošná ústava vyzdvihuje falošné náboženstva, a tým zmiešava rôzne farby tzv. pomyselnej plastelíny, akoby do jednej nechutnej masy.

 

Pápež Pius X (1910), Editae Saepe # 43 : “Je to istý, dobre podoprený fakt, že niet väčšieho zločinu, ktorý by tak urážal Boha, o provokoval k  Jeho najväčšiemu hnevu, než nemorálnosť herézie.“

Proti modernizmu , PASCENDI DOMINICI GREGIS #39 : „… a teraz môže niekto, kto spraví tomuto celému systému prehľad, byť prekvapený(?), že by sme to mali nazvať nejako inak, než len syntézou všetkých heréz? Keby mal niekto dostať, za pokus úlohu, a zhromaždiť všetky chyby dohromady, ktoré sa protivili a protivia našej viere, a skoncentrovať tento hnis dohromady, neuspel by lepšie než modernista.

Odkaz na pitie  nápoja od šamana antipápežom Jánom Pavlom II, len pre silné žalúdky:

https://media.giphy.com/media/2ysUc6NPgxqlOrIRsL/giphy.gif

Falošným pápežom, bol médiami vytvorený len vonkajší imidž, tak ako celebritám. No keď je človek pozornejší a číta ich vyhlásenia, tak zistí že nielenže nie sú pápeži, ale že nie sú vôbec kresťania.
Nekresťan, heretik, nemôže byť hlava Katolíckej Cirkve. Pozrite si výroky odpadlíka Benedikta XVI:

Heretik Rozef Ratzinger, ešte ako „Kardinál“ – jeho kniha Boh a Svet 2000, strana 209:

„Samozrejme je možné čítať Starý Zákon, tak že nie je namierený ku Kristovi; nie je úplne jasne namierený na Krista. Keď židia nemôžu vidieť, sľuby naplnené v ňom, nemožno povedať, že to je len ich chorá vôľa z ich strany, ale úprimne ide o náročnosť textu… Preto, sú perfektné, dobré dôvody odmietať, to že Starý Zákon odkazuje na Krista, a hovoriť „Nie, to nie je to čo povedal“, a tak isto sú dobré dôvody, že (SZ) odkazuje na neho. – to je to, o čom je celý rozpor medzi Židmi a Kresťanmi.

 

Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

„Čo raz viac prichádzam k záveru, že Judaizmus… a Kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

Náš Pán, ale hovorí:

Evanjelium podľa Jána 5:39-47 (hovorí Farizejom) Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?! Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám?!“

Spoločenstvo ľudí ktorí si myslia, že sú kresťania, čelia zlej ideológii modernizmu, náboženskému zrelativizovávaniu. Čelia duchu falošnej podlízavosti, falošného zjednocovania bez viery, ale s ekumenizmom. Čelia klamárskemu, úlistnému II. vatikánskemu koncilu na slniečkársky spôsob. Pravda, sú aj taký čo prvý krát počujú, sú šokovaný z autentických obrázkov a výrokov, alebo sú aj neveriaci čo čítajú, a len teraz sa zoznamujú s tradičným katolicizmom, učia sa, chceli by konvertovať na katolícku vieru, t.j. katechumeni. Tí čo vidia, a majú schopnosť vidieť, je tomu tak, lebo zrejme úprimne hľadajú pravdu a nadprirodzenú vieru. Musíte byť pre spásu Katolík. Odporúčam aby ste sa modlili 15 dekád ruženca každý deň.

Nuž ale to je na tom to najhoršie, že katechumen musí zápasiť nielen s dobou, so lžami v médiách, s falošnými ideológiami, a nástrahami dekadentnej doby, ale musí zápasiť i proti svojmu liberálnemu „kňazovi“, proti falošnej forme kresťanstva, ktorú mu samozvaný kňaz predkladá. Ale to je to nesenie povestného kríža. Želajte si, aby ste ho mohli niesť. Prosme si, aby sme boli spolu s Pánom Ježišom Kristom ukrižovaní. Sme svedkami falošnej hierarchie a falošného náboženstva; počnúc antipápežmi po r.1958, pokračujúc kardinálmi a biskupmi. Duch antikrista ovládol budovy kedysi patriace Cirkvi. Ide o prorokované totálne odpadnutie.

Proroctvo Našej Pani, pri zjavení v La Salette. 19. september 1846

„Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista!“

Z najvyšších miest dnešného Vatikánu, ide z čista a jasna  o falošné pritakávanie ostatným náboženstvám. Doslova všetkým náboženstvám. To je ekumenizmus, pozriete si odpadlícky výrok antipápeža Františka zo Sarajeva (nižšie). To je spájanie a vytváranie nového indiferentného, jednoliateho, falošného náboženstva. Nedá sa to obkecať ak ste trochu úprimný. II. vatikánsky koncil je reforma, alebo hodnovernejšie slovo – degenerácia. Falošné kresťanstvo, a otvorený protest voči tradičnej katolíckej náuke. Ide o protest proti Matke Cirkvi, ide o presadzovanie protestantského výkladu. Výkladu ktorý si zaumienil, že pôjde proti nemennej a pravdivej Neveste Ježiša Krista.

Naša Pani Mária z La Salette: Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. Omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna.

II. vatikásnyk koncil je protestantský paškvil, ktorý sa snaží lžou spojiť celé ľudstvo dokopy, predstavením nového falošného náboženstva. Ukrižovávajú mystickú Nevestu Krista, ľudia si volia miesto toho smilnicu, tak jak si Židia radšej zvolili zlodeja a vraha Barabáša, tak je veru tomu podobne i teraz, tak jak predznamenala Naša Paní z La Salette.

Antipápež František: „Mier je s nami všetkými: Moslimovia, Židia, Ortodoxný, Katolíci a ostatní. Všetci sme bratia a sestry. Všetci uctievame toho istého Boha….. prosím modlite sa za mňa.“
– Jun 6 2015, Sarajevo

Francis: „Presviedčanie k náboženstvu je nonsens, úprimne to nedáva zmysel.“ –
(odpor k presviedčaniu/konvertovaniu vyjadril ešte 4x v tom istom interview)

-taktiež tvrdí: „Každý človek má vnútornú predstavu, čo je dobré a čo zlé…“

– repubblica.it  1.10.2013, rozhovor so Scalfari (novinár ateista)

K ateistom, tento heretik pristupuje podobne:

Nenadväzujem kamarátstva s cieľom presviedčať o mojej viere, alebo konvertovať ateistov. Rešpektujem ich…

…Taktiež by som nehovoril, že jeho život bude zatratený, lebo neviem o jeho vnútornom presvedčení…

…Každý človek je stvorený na obraz Boha, či už je veriaci, alebo nie. Preto každý ma zväzok vlastných schopnosti, vlôh, kvalít, atď…

(Kniha: Heaven and Earth, autor Bergolio a rabín Skorka, s.12-13).

Francis:„Príde mi na um, poznal som jednu ateistku, nie agnostičku, ale ateistku,ale bola dobrá žena…“

smerom ku cursillos de cristiandad, 30 April 2015

Naša pravdivá Cirkev, slovami skutočného pápeža:

Pápež Gregory XVI (August 15, 1832), Mirari Vos:

Teraz by sme mali zobrať do úvahu ďalší obrovský zdroj diabolský, s ktorým je Cirkev dnes chorobne napádaná: indiferentizmus. Tento perverzný názor, šíriaci sa zo všetkých strán, podvádzaním šialených ľudí, ktorí tvrdia, že je možné dosiahnuť večnú spásu duše, vyznaním viery akéhokoľvek náboženstva, len nech je morálnosť zachovaná. Je jasné, že vy vyženiete tento smrteľný hriech ďaleko od ľudí, ktorých ste dostali do opatery. S upozornením apoštola, „je jeden Boh, jedna viera, jeden krst“; nech sa boja tí čo držia v sebe názor, že je možná dosiahnuť spása pre ľudí akéhokoľvek náboženstva. Títo by sa mali zamyslieť nad svedectvom Krista samotného: „ktorí sú není s Kristom sú proti Nemu“; a takí sú nešťastne rozhodení, čo nezbierajú s Ním.

Takže dúfam, že je už vidno, že ide o falošné kresťanstvo, nasiaknuté jak špongia modernizmom.  Falošný sentiment na úkor viery. Heréza, apostáza , odtrhnutie sa!  Apostáza je strata členstva v Cirkvi, strata viery.  Zároveň to aj škodí hlásaniu evanjelia a prezentovaniu skutočnej pravdy, a konvertovaniu ostatných… (,a)Teda, že nie je možná spása mimo Cirkev. II. vatikánsky koncil a antipápeži po r.1958 hereticky učia že je.

 

Názorný príklad:
Povedzme, máte diskusiu s priateľom, alebo kolegom protestantom, alebo moslimom, Židom, nemôžete sa zastávať svojej viery a snažiť sa druhú stranu presvedčiť o pravde, ale musíte byť zbabelec a neoponovať takému človeku, keď dôjde na teologické otázky, prípadne ešte pritakávať a stať sa heretikom.  II. vatikánsky koncil a jeho sekta sú za ekumenizmus, za odloženie nabok Cirkve založenej v r.33 Pánom Ježišom Kristom, a vytvorenie novej entity; kde v novej ústave si nájdu vaši kamaráti, kolegovia protestanti, alebo Židia to čo sa im páči v danej chvíli; a ako výsledok zotrvajú vo svojej falošnej viere, ktorá ich nespasí. Podľa ovocia ich poznáte.

Francis, 3. máj 2014, odkaz „biskupom“ Srí Lanky: „Srí Lanka, nie je iba krajina s bohatou etnickou rôznorodosťou, ale aj s rôznymi náboženskými tradíciami; toto podčiarkuje dôležitosť medzináboženského a ekumenického dialógu, pre vypestovanie spoločnej múdrosti a obohatenia… preto kladiem na vás, aby ste boli vždy obozretní, a spolupracovali s vládnymi autoritami a ostatnými náboženskými vodcami.“

Takže má ísť, a ide o budovanie nového new age kresťanstva s nekresťanmi, kde má ísť o prienik, a vytváranie nového spoločného náboženstva. Vytvorenie nového supernáboženstva. Spôsobom akým sa to má dostihnúť, je absolútnou ignoranciou zákazov Cirkvi z minulosti; spôsobom kde sa učenie Magistéria a nemenných dogiem, už nemá brať do úvahy, kde vnútorný a osobný protestantský výklad je prvoradý, kde nastáva relativizácia pojmov, a kde ide na viacerých miestach  priamo o drzý 180 stupňový odklon od skutočnej viery. Jadrom všetkého tohto je nová falošná ústava II. vatikánskeho koncilu, ústava nového falošného náboženstva. Ústava protestantskej heretickej sekty, oddená lžami a herézami.

Kristian Keller
Sedevacantista

 

Sedevakantismus [CZE]: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedesvakantismus


Sedevacante sa píše s písmenom „a“ za písmenom „c“. Nie príliš podstatný, ale pravopisne správny rozdiel. Toto je staro nový blog, ktorý tu existuje od 4. februára 2019.  (Sede – znamená stolec, vacante – znamená voľný, pápežsky stolec je voľný, od toho latinsky sedevacante, poslovenčene sedevacantizmus / sedevakantizmus) , články budú prenesené sem.

Anglicky hovoriaci, je imperatívne aby ste navštívili stránku vaticancatholic.com [ENG], je to Katolícka stránka, katolíckeho apoštolátu v Amerike s Benediktínskymi mníchmi. Pre spásu duše pozrite si dokumenty a konvertujte na tradičnú katolícku vieru.
Pozrite si ruženec na rexisrael.com/sk [SK].

Modlite sa 15 dekád denne ruženec. Novej Omši sa treba vyhýbať pod hrozbou páchania smrteľného hriechu, a miesto toho zostať doma a modliť sa ruženec. Za tejto krízy nie je nutné navštíviť v Nedeľu kostol, lebo väčšina „kazateľov“ sú žiaľ heretici.

Ján Pavol II. hlásal doktrínu antikrista

22.10.2020

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan a antipápež. Pozrite si viac v nasledovnom článku, kde nájdete aj [...]

Bilancia blogu, pravda o sekte II. vatikánskeho koncilu

09.05.2020

Tento článok je veľmi dôležitý pre tých čo čítali v minulosti môj blog, a tak isto aj pre tých čo vidia prvýkrát. Venujte preto pozornosť nasledovným riadkom. Prípadne sa i vráťte ku tomuto článku viackrát. Bilancia V krátkosti o tomto blogu a o mne. Volám sa Kristián a som tradičný Katolík, sedevakantista. Minulý rok som našiel zaújmavú stránku Benediktínskeho [...]

Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

03.03.2020

Tu je lepší, a doopravený preklad Katolíckej Ústavy Cum Ex Apostolatus Officio. Pavol IV , Cum Ex Apostolatus Officio, , 15. február 1559 ex cathedra (Roman Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357) [Česky:] Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se kdykoliv zjevně stát, že jakýkoliv Biskup i kdyby zastával úřad Arcibiskupa či Patriarchy, či Primasa, nebo byl [...]

Marian Kotleba

Kotleba koronavírusom vydesil poslancov, utekajú rýchlo na test

22.10.2020 22:17

Marian Kotleba mal pozitívny test na koronavírus. Predseda parlamentu Boris Kollár rýchlo vybavil pretestovanie všetkých poslancov.

Edward Snowden

Rusko udelilo whistleblowerovi Snowdenovi povolenie na pobyt na neobmedzenú dobu

22.10.2020 22:06

Snowden ušiel zo USA v roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania používaných americkými tajnými službami.

Interrupcie

Poľský ústavný súd podporil sprísnenie zákona o interrupciách

22.10.2020 17:41

Rozhodnutie súdu znamená zákaz umelého prerušenia tehotenstva v prípade zistenia, že ide o poškodený plod.

Ide o pravdu, Boris Kollár

Ide o pravdu s Borisom Kollárom: Nemocnice vydržia už len dva týždne

22.10.2020 17:30

Chystá sa čiastočné uzatvorenie krajiny, vláda chce zabrzdiť pandémiu. „Budeme prosiť, aby sa naši lekári vrátili zo zahraničia,“ povedal v relácii Ide o pravdu Boris Kollár.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 16753x
Priemerná čítanosť článkov: 1396x

Autor blogu

Kategórie